• iStock Rotterdam station stad city architectuur architecture

Het zijn technische, financiële en bestuurlijke, maar bovenal sociale opgaven.

Denk bijvoorbeeld aan eigenaren van woningen: degenen die beslissen welke energiemaatregelen zij bereid zijn te nemen. Daarbij kijken ze onder andere vanuit hun eigen waarden, mogelijkheden, overtuigingen, levensfase en hun lokale context.

Of denk aan gebruikers en consumenten, in het kader van circulaire producten. Die wensen heldere en doeltreffende communicatie over de nieuwe manieren van producten en diensten kopen.

Om het aanbod goed aan te laten sluiten op de vraag, moeten de belangen en waarden van deze gebruikers en eigenaren helder zijn. Daarmee kan de creatieve industrie de blauwdruk van het nieuwe systeem vertalen naar interventies, die aansluiten bij deze beslissers.

De creatieve industrie heeft methodologieën en aanpakken beschikbaar om deze belangen en waarden in kaart te brengen. Deze kan zij inzetten om bij te dragen aan oplossingen binnen het thema, met name op de drie volgende sporen: