Voordeel voor publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek/private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-toeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Om gebruik te maken van PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie in een publiek-privaat onderzoeksproject en deze aan te vragen dienen projectpartners een projectvoorstel in bij TKI CLICKNL. Het voorstel wordt vervolgens beoordeeld op:

1) mate waarin sprake is van een publiek/privaat samenwerkingsverband,
2) het onderzoek past binnen de kennis- en innovatieagenda van TKI CLICKNL,
3) er een ondertekende samenwerkingsovereenkomst aanwezig is,
4) alle partners in het project dragen in kind en/of in cash bij aan het project,
5) kennis en intellectueel eigendom zijn niet alleen voor de private partners.

Voorwaarden

Ingediende projectvoorstellen dienen altijd te voldoen aan de regels en voorwaarden die gelden voor inzet van PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie. Zie voor meer informatie hierover de website van RVO.

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste voorwaarden:

1) Er dient sprake te zijn van een getekende samenwerkingsovereenkomst;
2) Minimaal twee deelnemers waaronder een onderzoeksorganisatie en een ondernemer die het onderzoeksproject voor gezamenlijke rekening en risico uitvoeren.
3) Het project bestaat uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan.
4) De projecten dragen bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur (daarmee valt contractonderzoek in principe buiten de regeling)
Voor het aanvragen van PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie dienen, voor de start van het project, een projectplan, een samenwerkingsovereenkomst en een projectbegroting te worden opgesteld (conform format RVO) en te worden ingediend bij RVO. Het project mag pas starten nadat de aanvraag is ingediend bij RVO.

Berekening toeslag

De PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie wordt berekend over de totale private bijdrage gedurende de gehele looptijd van het project. De PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie dient integraal onderdeel te zijn van de projectbegroting. Het is van belang dat er binnen het project sprake is van een geldstroom van de deelnemende private partij(en) naar de deelnemende onderzoeksinstelling(en). Alle andere investeringen door private partijen in het project worden als in kind bijdrage gezien.

Hou er ook rekening mee dat CLICKNL een percentage van de toeslag in zal houden ter bekostiging van het programmamanagement van het TKI.

Rollen van de betrokken partijen

 • RVO beoordeelt de aanvraag, besluit over toekenning en verstrekt de toeslag aan het TKI CLICKNL.
 • CLICKNL besluit over het wel/niet aanvragen van toeslag bij RVO, dient de aanvraag in bij RVO en keert de toeslag uit aan de penvoerder van het onderzoeksproject.
 • Penvoerder/projectpartners stelt de aanvraag op, inclusief begroting en samenwerkingsovereenkomst.
 • Private partijen leveren de private bijdrage (cash en/of inkind).

Processtappen

 • Opstellen projectplan en begroting, inclusief toeslag (format RVO). Overleg met TKI (eerste toets)
 • Opstellen samenwerkingsovereenkomst met private partij(en), ondertekening
 • Indienen aanvraag bij TKI
 • TKI dient aanvraag in bij RVO
 • RVO beoordeelt (kan met aanvullende vragen en wijzigingen komen; iteraties lopen via TKI)
 • Indien akkoord ontvangt TKI een toekenningsbesluit en ontvangt de toeslag
 • TKI stort afgesproken toeslag op rekening kennisinstelling
 • Verantwoording volgens voorwaarden toekenning, inclusief jaarlijkse rapportage.

Download hier het format projectplan voor PPS-Projecttoeslag 2022 en hier het format voor begrote grondslag en inzet 2022.

Indieningsperiode

Projectvoorstellen voor PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie kunnen in principe gedurende het gehele jaar worden ingediend bij TKI CLICKNL. De indieningsperiode bij RVO voor Projecttoeslagaanvragen loopt echter van januari t/m medio oktober van elk jaar.

Contactpersoon
Voor vragen over de PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, het indienen van een projectvoorstel en aanvraag hiervoor kunt u contact opnemen met Marcel Mokveld, marcel@clicknl.nl.

Toegekende PPS projecten

Voorbeelden

Klinkt het allemaal wat abstract? Hieronder vind je voorbeelden van projecten die met behulp van deze regeling zijn gefinancierd.

 • Hout

  Nationaal Houtbouw Akkoord

 • KLM klein

  KLM x TU Delft

 • IMAGE 3 Doclab All kinds of limbo-4
  The Immersive Network Research & Development programme

  IDFA Doclab

 • Roodkapje Screenshot

  Roodkapje

 • iStock gezondheid health dokter patient
  Case

  CardioLab

 • iStock AI Artificial Intelligence digitaal

  Half miljoen euro beschikbaar voor Effenaar Smart Venue-project Chronosphere