1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Stichting Topconsortium Kennis- en Innovatie CLICKNL (‘CLICKNL’) je over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar activiteiten, binnen de CLICKNL-website (www.clicknl.nl), de nieuwsbrieven en haar social media kanalen (hierna samen te noemen: ‘CLICKNL-kanalen’). De CLICKNL-kanalen richten zich onder meer op het tonen van nieuws, evenementen, regelingen en calls en inspiratie op het snijvlak van creatieve industrie en kennis en innovatie.

CLICKNL is gevestigd in Eindhoven en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55937446. CLICKNL heeft geen bezoekadres.

CLICKNL vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met ieders persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden je persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens via de CLICKNL-kanalen is CLICKNL de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

2. Het gebruik van de CLICKNL-kanalen

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.
Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

a. Soort persoonsgegevens
Bij het bezoek aan CLICKNL-kanalen wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP-adres wordt tijdelijk in een logbestand opgeslagen. Daarnaast wordt jouw gebruik van de CLICKNL-website (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden.

b. Doeleinden van het gebruik
CLICKNL gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

I) Onderzoek van gebruik van de CLICKNL-kanalen
CLICKNL gebruikt de gegevens die zij verkrijgt met Google Analytics met betrekking tot het bezoek aan de CLICKNL-website voor onderzoek. Doel hiervan is de CLICKNL-kanalen, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. CLICKNL gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

II) Beveiliging van de CLICKNL-website
CLICKNL maakt gebruik van HyperText Transfer Protocol Secure, of HTTPS, met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

III) Nieuwsbrief
Uitsluitend als je daarom hebt verzocht gebruikt CLICKNL je e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin nieuws of tips van CLICKNL. Elke nieuwsbrief die je van CLICKNL ontvangt biedt je de mogelijkheid om je af te melden en per direct verwijderd te worden uit de lijst. De persoonsgegevens die je hebt opgegeven toen je je inschreef, helpen ons een beeld krijgen van onze achterban.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan CLICKNL gebruik maken van andere dienstverleners, zoals Mailchimp of een organisatie met wie wij een evenement organiseren. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. CLICKNL sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

CLICKNL verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij ze op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie daartoe verplicht is, danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Beveiligingsmaatregelen

CLICKNL heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

5. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de CLICKNL-kanalen en niet op andere websites van derden waarvoor in de CLICKNL-kanalen een link wordt getoond of die via een I-frame worden getoond op de CLICKNL-kanalen. Als je via een hyperlink of I-frame op de CLICKNL-kanalen terecht komt op de website van een ander, zoals Youtube, Mailchimp, een brancheorganisatie of universiteit, dan geldt dit Privacybeleid niet voor jouw bezoek aan die website. CLICKNL adviseert je het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

6. Controle over jouw persoonsgegevens

CLICKNL houdt alleen anonieme IP-adressen bij met haar website. Met betrekking tot de nieuwsbrief, waarvoor je je moet hebben opgegeven, kun je je altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief of mailen naar communicatie@clicknl.nl om verwijderd te worden.

7. Wijzigingen

CLICKNL behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. CLICKNL adviseert je regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via de CLICKNL-kanalen of per e-mail bekend worden gemaakt.

TKI CLICKNL
Postbus 913
5600 AX Eindhoven
info@clicknl.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 1 mei 2018.