cookies en meer

Privacystatement

Per 1 januari 2021

1 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
Dit is het privacy statement van Stichting Topconsortium Kennis en Innovatie CLICKNL (hierna: “CLICKNL”, “wij”, “onze”, etc.). CLICKNL heeft als doel het versterken van de economische en maatschappelijke potentie van de creatieve industrie, door middel van kennisontwikkeling en innovatie. CLICKNL probeert mensen uit de creatieve industrie en de kennisindustrie met elkaar te verbinden. CLICKNL organiseert daarom onder andere evenementen waar mensen uit de twee industrieën met elkaar in contact worden gebracht. Hierdoor wordt het netwerk vergroot en worden onderlinge relaties gecreëerd. Daarnaast behandelt CLICKNL aanvragen voor een privaat-publieke samenwerkingsverbanden-toeslag (“PPS-toeslag”).

CLICKNL hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten jij, als betrokkene, hebt. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). CLICKNL is verantwoordelijke voor de in dit privacy statement beschrevenverwerkingen.

2 HOE KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door CLICKNL, kun je contact opnemen met info@clicknl.nl.

3 VAN WIE VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?
We verwerken persoonsgegevens van personen waar we direct of indirect in contact mee willen komen, contact mee hebben of contact mee hebben gehad. Voorbeelden zijn: onze contacten uit de creatieve en kennisindustrie, toekomstige contacten, hun vertegenwoordigers, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen, waaronder leveranciers, en iedereen die interesse toont in onze activiteiten.

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
Hieronder is een overzicht opgenomen van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

Categorieënpersoonsgegevens Voorbeelden
Identificerende gegevensen contactgegevens Voor-en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Gegevens over jouw professionele achtergrond Bedrijf / organisatie, functie, specialisatie, website, LinkedIn-adres
Gegevens over betrokkenheid bij CLICKNL Betrokkenheid bij projecten, deelname aan evenementen, inschrijving voor nieuwsbrieven
Gegevens over jouw PPS-toeslag (indien CLICKNL hierbij betrokken is) Aanvraag van de PPS-toeslag, gegevens over het project waarvoor PPS-toeslag is aangevraagd of verleend
Correspondentie (E-mail-)correspondentie, berichten die je aan ons verstuurt via sociale media, (notities van) gespreksopnamen
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website en sociale media Activiteiten op onze website en sociale media, IP-adressen, door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook onder Cookies), gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren, gegevens over het apparaat waarmee je onze website gebruikt
Gegevens over jouw sollicitatie CV, Motivatie
Gegevens van dienstverleners Factuurgegevens, betaalgegevens

5 HOE KOMEN WE AAN JE PERSOONSGEGEVENS?
De meeste gegevens ontvangen we omdat je die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je gegevens invult op onze website, omdat je met ons communiceert of omdat je deelneemt aan een evenement of project of via ons een PPS-toeslag aanvraagt. Ook kunnen wij actief personen benaderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de activiteiten van CLICKNL. Daarnaast plaatsen we, wanneer je onze website www.clicknl.nl, bezoekt cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over je websitebezoek. Meer informatie hierover vind je onder “10 Cookies”. Als je CLICKNL volgt op sociale media of communiceert met of over CLICKNL, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over CLICKNL deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. CLICKNL volgt zelf ook social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

6 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG?

Doel & Grondslag Voorbeelden
Om een relatie met je aan te gaan. Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang en toestemming Zoeken naar en benaderen van potentiële contacten (bijvoorbeeld op evenementen of via internet), verwerken van jouw aanmelding als contact, registreren van gegevens over jou, jouw organisatie, functie en specialisatie
Voor relatiebeheer en om contact met je te onderhouden. Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang en toestemming Je op de hoogte houden van evenementen en projecten waarbij je betrokken bent of die interessant voor je kunnen zijn, je in contact te brengen met andere contacten voor een mogelijke samenwerking, je op de hoogte houden via onze nieuwsbrieven, reageren op berichten die je ons stuurt
Om evenementen te faciliteren. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst Verwerken van jouw aanmelding en toesturen van gegevens over het evenement, registreren van dieetwensen
Om jouw aanvraag voor een PPS-toeslag te verwerken. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst Jouw aanvraag registreren en in behandeling nemen, jouw aanvraag beoordelen en uitvoeren, jouw gebruik van de PPS-toeslag volgen
Om jouw sollicitatie te verwerken. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en toestemming Jouw sollicitatiebrief registreren en in behandeling nemen, jouw sollicitatie afnemen en beoordelen, jouw sollicitatiegegevens bewaren voor een toekomstige functie
Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten. Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang Om een goed overzicht te hebben van onze contacten, om interne audits en onderzoeken te doen, om de kwaliteit van de website te verbeteren, om te evalueren wat je bevindingen zijn van de evenementen en projecten van CLICKNL
Ter bestrijding van fraude. Grondslag: het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten Om wettelijke verplichtingen na te komen kunnen je persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt
Om de positie van CLICKNL en derden te beschermen. Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang Het beschermen van rechten van intellectuele eigendommen
Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen. Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang Het monitoren van IT-systemen, om interne audits en onderzoeken te doen.
Om overeenkomsten met leveranciers en andere partners aan te gaan. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst Contacten onderhouden, diensten afnemen en betalingen voldoen

7 AAN WIE VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
CLICKNLkan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor CLICKNL en CLICKNL draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor CLICKNL optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van CLICKNL. Ook wanneer we samen met derden een evenement of project organiseren kan het voorkomen dat wij gegevens met die derden delen. Indien nodig zullen we je daar apart over informeren. Je gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten CLICKNL als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals toezichthoudende autoriteiten, omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met je na te komen. Daarnaast verstrekken we je gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening

8 GEVEN WIJ PERSOONSGEGEVENS DOOR NAAR ANDERE LANDEN?
CLICKNL kan gebruikmaken van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, danwel indien andere passende waarborgen worden geboden.

9 HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?
Je gegevens worden niet langer bewaard dan wat nodig is voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. CLICKNL hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens. Als we persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

10 COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw computer, smartphone of ander apparaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies helpen ons om de website te laten functioneren en te analyseren. Cookies onthouden gegevens van jouw vorige bezoek aan de website zodat de site beter werkt en zodat wij onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van zowel first party cookies (door ons geplaatste cookies) als third party cookies (door anderen geplaatste cookies). Cookies geven ons geen toegang tot jouw computer, smartphone of ander apparaat. Wij maken alleen gebruik van cookies met geen of beperkte invloed op jouw privacy. Je kunt de instellingen van jouw webbrowser aanpassen om cookies te weigeren. Hierdoor is het mogelijk dat onze website niet meer volledig functioneel is. CLICKNL maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld om uw inloggegevens te onthouden.
Cookie Domein Levensduur Doeleinde
clicknl-cookies clicknl.nl 29 dagen
Em_cdn_uid(Embedly) clicknl.nl 1 jaar Wordt gebruikt om interactieve inhoud van onze website te tonen
VISITOR_INFO1_LIVE(Youtube) youtube.com 179 dagen Maakt een inschatting van jouw internetverbinding om videos correct te laten zien
 • Analytische cookies. Deze cookies helpen ons onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door het aantal bezoekers, kliks en pageviews te analyseren
Cookie Domein Levensduur Doeleinde
_ga(Google Analytics) clicknl.nl 2 jaar Kent een unieke IDtoe aan bezoekers om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt
_gat(Google Analytics) clicknl.nl 1 dag Wordt gebruikt om het aantal verzoeken te beperken
_gid(Google Analytics) clicknl.nl 1 dag Kent een unieke IDtoe aan bezoekers om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt
YSC (Youtube) youtube.com Sessie Houdt bij welke videos een gebruiker heeft gezien

11 WAT GEBEURT ER IN HET GEVALVAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?
In de toekomst kunnen onderdelen of activa van CLICKNL worden overgedragen aan een derde partij of kan CLICKNL fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen jouw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen. CLICKNL zal je in een dergelijk geval vooraf informeren.

12 WAT ZIJN JE RECHTEN?
Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar info@clicknl.nl.

 • Recht om jouw toestemming in te trekken, indien wij jouw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking vanjouw persoonsgegevens;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Recht op beperking van de verwerking indien je de juistheid van de persoonsgegevens die CLICKNL verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door CLICKNL;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing. Je heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of jouw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kun je specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing;
 • Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten;
 • Recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij CLICKNL via info@clicknl.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13 HOE BESCHERMEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben, zullen jouw persoonsgegevens verwerken. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

14 WIJZIGINGEN
We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen, stellen wij jou daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij jouw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.

Klik hier om de privacyverklaring te openen in PDF.