Veiligheid, gezondheid, klimaat en landbouw

Missiegedreven Innovatie

Missies voor de toekomst

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd, en dat willen we graag blijven. Tegelijkertijd zijn er grote maatschappelijke uitdagingen waaraan we ons niet kunnen onttrekken. Daarom onderzoeken we welke waarde we als topsectoren kunnen realiseren voor de maatschappelijke uitdagingen, en in welke vorm dat ook tot economische waarde kan leiden. Het multidisciplinaire karakter van maatschappelijke uitdagingen past de creatieve industrie goed en biedt haar kansen om innovaties aan te zwengelen en nieuwe kennis en methoden te ontwikkelen.

Wereldwijde uitdagingen, zoals verduurzaming van de economie en maatschappij, en een inclusieve, gezonde en gelukkige samenleving, vragen om innovatie. De (internationale) economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie van Nederland om hier een vooraanstaande rol in te spelen, zijn de centrale uitgangspunten van het Missiegedreven Innovatiebeleid: een voortbouwing op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. Dit nieuwe beleid zet de innovatiekracht van de topsectoren in om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken via gerichte cross-sectorale samenwerkingen tussen wetenschap, toegepast onderzoek en innovatie. Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak, waarin technologische innovatie hand in hand gaat met sociale innovatie. Daarvoor zijn de toepassing en ontwikkeling van sleutelmethodologieën een onmisbare schakel.

  • Missiegedreven innovatie vraagt om een nieuwe aanpak

    Innoveren met deze dubbele doelstelling (ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid en bijdragen aan maatschappelijke impact) is relatief nieuw. Speciaal hiervoor hebben de topsectoren de Kennis en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) ontwikkeld. Het doel is om tot snellere opschaling van innovatie en daarmee grotere maatschappelijke impact te komen. De KIA Maatschappelijk Verdienvermogen is ondersteunend aan de vier missiethema’s en aan de sleuteltechnologieën.

Om gericht en gezamenlijk stappen te zetten zijn er binnen vier missiethema’s concrete, meetbare doelen en ambities geformuleerd: de missies. Deze missies hebben het karakter van een stip aan de horizon; een wenkend perspectief. Door gezamenlijk missies te formuleren, staan niet langer de sectoren centraal, maar de thema’s en vraagstukken. De missies binnen de vier thema’s zullen de komende jaren leidend zijn voor beleid, programmering en financiering.

VORM GEVEN AAN EEN VEERKRACHTIGE SAMENLEVING

De creatieve industrie verbindt de belangen van mens en maatschappij met (technologische) mogelijkheden. Ze heeft vanuit die expertise de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de aanpak van de maatschappelijke uitdagingen.

Als regisseur van verandering en ontwikkelaar van interventies pakt de creatieve industrie maatschappelijke vraagstukken aan

Er wordt inmiddels breed erkend dat een multidisciplinaire aanpak nodig is om de uitdagingen het hoofd te bieden en dat er niet alleen moet worden geïnvesteerd in nieuwe technologie, maar ook in sociale en culturele aspecten die de brede toepassing van die technologie in maatschappelijk gedragen oplossingen mogelijk maakt. Zowel de aanpak van de complexe problematiek en het multidisciplinair werken als de missiethema’s passen de creatieve industrie goed. Met haar rijke set van sleutelmethodologieën, of key enabling methodologies, is zij bedreven om de missies te lijf te gaan. Als topsector speelt de creatieve industrie dan ook een rol in alle vier de thema’s en ziet zij kansen om innovaties aan te zwengelen en om nieuwe kennis en methoden te ontwikkelen.

De topsector als partij

De maatschappelijke uitdagingen staan centraal in de vijfentwintig concrete missies die de verschillende ministeriële departementen en topsectoren samen opstellen. Dit doen zij in nauw overleg met relevante bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners.

Per thema wordt er door de negen topsectoren samen een integrale kennis- en innovatieagenda ontwikkeld. Vanuit de topsector Creatieve Industrie is CLICKNL hierbij betrokken en werken we actief aan het leggen van de verbinding van deze separate agenda’s met de KIA van de Creatieve Industrie. Door in gesprek te zijn met de overheid, met creatieve professionals en met onderzoekers uit de creatieve industrie en met andere sectoren, creëren we kansen voor de creatieve industrie om aan te haken op dit beleid. Zo gaan we deze maatschappelijke uitdagingen samen aan.

Meer weten over het Missiegedreven Innovatiebeleid of de negen topsectoren? Ga hier naar de pagina van de overheid, voor alle missies, de kamerbrief, een overzicht van de topsectoren en alle KIA's.