Kennis- en Innovatieagenda verdienvermogen 2020-2023

In juli 2018 heeft het kabinet met het missiegedreven innovatiebeleid een nieuwe aanpak voor de topsectoren en het innovatiebeleid geformuleerd. Vier maatschappelijke thema’s staan daarin centraal, naast inzet op sleuteltechnologieën en sleutelmethodologieën. Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn in deze aanpak twee kanten van dezelfde medaille. Het kabinet richt zich daarbij op de thema’s: Energietransitie en Duurzaamheid; Landbouw, Water en Voedsel; Gezondheid en Zorg; en Veiligheid.

Daarnaast zet het kabinet in op sleuteltechnologieën, voor toekomstige economische kansen, en om vanuit de topsectoren gericht technologische bijdragen te laten leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Een missiegedreven aanpak helpt om onderzoek en -innovatie tijdig te richten op actuele en relevante onderwerpen. Doordat missies op elkaar bouwen, ontstaat meer coherentie en impact, en wordt versnippering van innovatie beperkt.

De missies geven aan welke doelen het kabinet ziet op de vier thema’s en de sleuteltechnologieën. De topsectoren hebben gezamenlijk en in samenwerking met een veelheid aan publieke en private partners de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA's) opgesteld, die aangeven met welke kennis en innovatie de private sector en de onderzoekers willen bijdragen aan de missies.

Hoewel het nieuwe missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid gericht zal zijn op de geformuleerde missies en sleuteltechnologieën, zal er in de kennis- en innovatieagenda’s ook ruimte blijven voor belangrijke programma’s binnen de topsectoren die primair het verdienvermogen dienen en waarvoor veel privaat commitment bestaat en/of die van groot belang zijn voor de topsectoren. Dit vormt het vertrekpunt van deze zesde KIA; specifieke programmering die bijdraagt aan de maatschappelijke uitdagingen (in de missies) en tegelijkertijd aan het versterken van het verdienvermogen van de topsectoren.