De KEM-agenda

Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen vragen om innovatie. De grootschalige en complexe vraagstukken vereisen een multidisciplinaire aanpak, waarin technologische innovatie hand in hand gaat met maatschappelijke impact. Daarbij zijn het verwerven van fundamenteel nieuwe inzichten voor, en de toepassing en ontwikkeling van sleutelmethodologieën onmisbaar.

De agenda
De onderzoeksagenda Key Enabling Methodologies is onderdeel van de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen (2024-2027). Deze zet een brede definitie van het begrip sleutelmethodologieën (KEM's) neer en presenteert de meest relevante categorieën van KEM's voor missiegedreven innovatie:

 • Visie en verbeelding
 • Participatie en co-creatie
 • Gedrag en empowerment
 • Experimenteeromgevingen
 • Waardecreatie en opschaling
 • Institutionele verandering
 • Systeemverandering
 • Monitoring en effectmeting
 • Ethiek en verantwoordelijkheid
 • Betekenisgeving en bewustwording
 • Data voor verkenning en onderbouwing

Van elk van deze categorieën is in kaart gebracht welke methoden beschikbaar zijn, wat de wetenschappelijke stand van zaken is en welke thema's en onderzoeksvragen het meest urgent zijn voor de aanpak van de missies.

Bekijk de agenda hier online

 • KEMs dialoogsessies

De afgelopen jaren is het concept van KEM's zoals oorspronkelijk gelanceerd in de KIA Creatieve Industrie 2018-2021 door de (top)sectoren omarmd als een onmisbare schakel in het proces van de aanpak van missies. Voor het Missiegedreven Innovatiebeleid is er behoefte aan versterking van de kennis over en de ontwikkeling van nieuwe KEM's. De KEM’s zijn daarom opgenomen in de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen en spelen een prominente rol in de KIA’s van de missiethema’s. De KEM’s krijgen met deze positionering een vooraanstaande plek in de onderzoeksprogrammering. Ten behoeve van die programmering is de agenda opgesteld onder leiding van TKI CLICKNL.

Missiegedreven Innovatiebeleid
Met het vernieuwde topsectorenbeleid, het Missiegedreven Innovatiebeleid, wil het kabinet de innovatiekracht van de topsectoren gebruiken om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De topsectoren zetten daarbij in op cross-sectorale samenwerkingen van wetenschap, toegepast onderzoek, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het Missiegedreven Innovatiebeleid stelt vijf thema’s centraal: energietransitie, circulaire economie, landbouw, water en voedsel, gezondheid en zorg, en veiligheid.