Onderdeel van de KIA Sleuteltechnologieën 2020-2023

Onderzoeksagenda Sleutelmethodologieën (KEM’s) voor missiegedreven innovatie

Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen vragen om innovatie. De grootschalige en complexe vraagstukken vereisen een multidisciplinaire aanpak, waarin technologische innovatie hand in hand gaat met maatschappelijke impact. Daarbij zijn het verwerven van fundamenteel nieuwe inzichten voor, en de toepassing en ontwikkeling van sleuteltechnologieën en -methodologieën onmisbaar.

De agenda
De onderzoeksagenda Sleutelmethodologieën is onderdeel van de KIA Sleuteltechnologieën 2020-2023. Deze zet een brede definitie van het begrip sleutelmethodologieën (KEM's) neer en presenteert de meest relevante categorieën van KEM's voor missiegedreven innovatie:

  • Visie en verbeelding
  • Participatie en co-creatie
  • Gedrag en empowerment
  • Experimentele omgevingen
  • Waardecreatie en opschaling
  • Institutionele verandering
  • Systeemverandering
  • Monitoring en effectmeting

Van elk van deze categorieën is in kaart gebracht welke methoden beschikbaar zijn, wat de wetenschappelijke stand van zaken is en welke thema's en onderzoeksvragen het meest urgent zijn voor de aanpak van de missies.

Bekijk de agenda hier online

  • iStock kantoor samenwerken collega's project office

De afgelopen jaren is het concept van KEM's zoals oorspronkelijk gelanceerd in de KIA Creatieve Industrie 2018-2021 door de (top)sectoren omarmd als een waardevolle aanvulling op de KET’s (Key Enabling Technologies) en een onmisbare schakel in het proces van de aanpak van missies. Voor het Missiegedreven Innovatiebeleid is er behoefte aan versterking van de kennis over en de ontwikkeling van nieuwe KEM's. De KEM’s zijn daarom opgenomen in de KIA Sleuteltechnologieën en spelen een prominente rol in de KIA’s van de missiethema’s. De KEM’s krijgen met deze positionering een vooraanstaande plek in de onderzoeksprogrammering. Ten behoeve van die programmering is de agenda opgesteld onder leiding van TKI CLICKNL.

Missiegedreven Innovatiebeleid
Met het vernieuwde topsectorenbeleid, het Missiegedreven Innovatiebeleid, wil het kabinet de innovatiekracht van de topsectoren gebruiken om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De topsectoren zetten daarbij in op cross-sectorale samenwerkingen van wetenschap, toegepast onderzoek, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het Missiegedreven Innovatiebeleid stelt vier thema’s centraal: Energietransitie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Gezondheid en zorg, en Veiligheid.