• joshua-rawson-harris-KRELIShKxTM-unsplash (1)
 • PROGRAMMA INFO

  • Titel: Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen
  • Wat: het opschalen van economische welvaart én maatschappelijke impact
  • Inbreng: de KIA MV wordt gecoördineerd door CLICKNL
  • Looptijd: 2020 - heden
  • Key words: brede welvaart, transities, marktcreatie, meervoudige waardecreatie
  • Projectpartners: NWO, Regieorgaan SIA, TNO Vector, hbo-thematafel MV, ROM's, topsectoren, Miniseries van OCW & EZK , Bax & Company

Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen

Versnellen en opschalen van maatschappelijke transities

Wereldwijde urgente maatschappelijke opgaven vragen om nieuwe aanpakken en missiegedreven innovatie. De complexe vraagstukken, op gebieden als verduurzaming, brede en inclusieve welvaart, gezondheid, landbouw, welzijn en veiligheid, zijn uitdagend, vaak disruptief én bieden kansen. Ze vragen om een inter- en transdisciplinaire aanpak, verbinding en samenwerking.

De Kennis - en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) gaat over noodzaak en urgentie, over behoefte aan handelingsperspectief en instrumenten, over groei en evenwicht, over maatschappij en ondernemen. Deze KIA ontwikkelt visie en instrumenten, biedt handelingsperspectief en demonstreert voorbeelden voor de benadering van transities en complexe maatschappelijke vraagstukken, lokale opgaven en systemische verandering. Om zo missiegedreven innovatie te versnellen en maatschappelijk verdienvermogen te realiseren.

De KIA MV faciliteert de ontwikkeling, testen, validatie en verspreiding van kennis over werkende ingrediënten voor transities, missiegedreven innovatie en marktcreatie, strategieën en methodieken. De KIA MV bundelt en ontsluit kennis, expertise en tools voor het versnellen van transities en marktcreatie. Met inter- en multidisciplinair onderzoek, experimenten in regionale innovatie-ecosystemen en ondersteuning van bedrijven, overheden en intermediairs bij het gebruik van methodieken (KEM’s) en instrumenten.

De KIA MV hanteert een aanpak waarin (regionale) praktijken centraal staan in de zoektocht naar aanpakken en oplossingen voor complexe maatschappelijke transitievraagstukken. Juist de niches - de lokale ervaringen en oplossingen - dragen bij aan de aanpak van landelijke en vaak natieoverstijgende vraagstukken. De procesbenadering (ontwerpend, systemisch en toekomstgericht) plaatst verschillende disciplines bij elkaar in de zoektocht naar duurzame en gedragen oplossingen. Denk hierbij aan sociale disciplines, creatieve interventies, economische modellen, juridische constructies en technologische vernieuwingen.

De propositie van de KIA MV als beweging geeft aanleiding tot activiteiten die verbinden, mobiliseren en enthousiasmeren. Kennisontwikkeling is een belangrijke component voor deze KIA. Dat moet altijd plaatsvinden in de realiteit van de vraagstukken en uitdagingen; in praktijken waar gewerkt wordt aan maatschappelijke verandering. Die staan centraal in deze KIA, als een focus en werkvorm voor het ontwikkelen van nieuwe kennis, beproeven en experimenteren en concreet innoveren en waarde creëren. De KIA MV legt daarin accenten op: regio, toepassing en ondernemerschap.

Vliegwiel nieuw KIA MV

Aanpak KIA MV: drie verweven sporen

De aanpak van de KIA MV leidt tot samenwerking in transitievraagstukken, met systemische vernieuwing, duurzame oplossingen en praktische toepassingen tot gevolg. Deze samenwerkingsverbanden zijn een voedingsbodem voor innovatie en leiden tot trekkracht voor toepassing van nieuwe technologie. Marktcreatie vindt plaats waar nieuwe vraag ontstaat, waar onverwachte inzichten zich aandienen en innovatieecosystemen zich manifesteren.

De KIA MV hanteert drie sporen, waarbij er in de praktijk overlap is tussen de drie sporen:
1 Kennis ontwikkelen (onderzoeksagenda)
2 Experimenteren en leren
3 Toepassen en waarde creëren

 • Spoor 1: Kennis ontwikkelen (onderzoeksagenda)
  De KIA MV faciliteert de ontwikkeling, testen en validatie van kennis over i. werkende ingrediënten voor transities, missiegedreven innovatie en marktcreatie (onder andere de zes aspecten voor MV) en ii. methodieken (onder andere de KEM’s en de ontwerpende aanpak). Onderzoek vindt integraal plaats, verbonden aan de praktijk, met inbreng van expertise uit verschillende wetenschappen. De KIA MV helpt de andere missie- KIA’s, bijvoorbeeld met kennisontwikkeling rond governance, monitoring, financiering, participatie en het afbreken van oude systemen.

 • Spoor 2: Experimenteren en leren
  Met een iteratieve aanpak wordt kennis uit de onderzoeksprogrammering getoetst en gevalideerd in praktijkexperimenten. Andersom leveren deze experimenten data en nieuwe kennisvragen op voor het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten.

 • Spoor 3: Toepassen en waarde creëren
  Om daadwerkelijk waarde te realiseren (transities versnellen en marktcreatie) zorgen we er in dit spoor voor dat de kennisbasis en competenties van ‘changemakers’* in de breedste zin van het woord versterkt worden en vervolgens benut. Verder worden barrières voor ondernemers onderkend en door systemische en programmatische ingrepen weggenomen. Dat vindt plaats op het lokale en regionale niveau, waarbij ROM’s een verbindende en aanjagende rol hebben, ontwerpers en ontwikkelaars toepassingsgericht kijken naar mogelijke oplossingen en ondernemers innoveren.

*Met ‘changemakers’ bedoelen we professionals die vanuit een formele rol betrokken zijn bij maatschappelijke uitdagingen en transities met als doel daarin een gewenste verandering te bewerkstelligen. ‘Changemakers’ zijn niet alleen individuen, maar ook groepen, organisaties en netwerken die gezamenlijk werken aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Subsidieregeling KIEM MV: voor 1 jarig onderzoek van hogescholen in de context van de KIA MV, uitgevoerd door kennisinstellingen, samen met 2 praktijkpartners, waarvan minimaal 1 mkb-bedrijf.

Ontdek deze subsidieregeling


Voorbeeldprojecten

stichting steenbreek

Stichting Steenbreek

Klimaatverandering leidt tot hitte-eilanden in steden en dorpen, toenemende droogte en zware, korte regenbuien, met wateroverlast tot gevolg. Ook heeft dit gevolgen voor de gezondheid en veiligheid in woongebieden. Stichting Steenbreek is een samenwerking van bedrijven, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, betrokken inwoners en onderzoeksgroepen om deze problemen aan te pakken door woon- en werkgebieden te vergroenen om daarmee de biodiversiteit te versterken.