Missiegedreven Innovatie

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd, en dat willen we graag blijven. Daarom onderzoeken we welke waarden we als topsectoren kunnen realiseren voor de maatschappelijke uitdagingen, en in welke vorm dat ook tot economische waarde kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van de economie en de maatschappij, en het inclusief, gezond en gelukkig houden van de bevolking.

Om dit te faciliteren, heeft Nederland veel te winnen bij het optimaal benutten van de nieuwe mogelijkheden van digitalisering en sleutelmethodologieën en -technologieën. Bij de overheid heeft dit geleid tot het Missiegedreven Innovatiebeleid, waarmee wordt voortgebouwd op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak.

De creatieve industrie geeft vorm aan verandering door het gedrag van de burger centraal te stellen.

Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, gezondheid en voedselveiligheid vragen om innovatie. Denk aan het ontwikkelen van een efficiënte en duurzame landbouw, CO2-neutrale energiebronnen en genezing van ziektes. Er liggen economische kansen in de aanpak en oplossing van mondiale maatschappelijke uitdagingen, en in het verlengde daarvan in de verdere ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën. De export van deze oplossingen en technieken bieden kansen voor ons verdienpotentieel. En omdat wij als creatieve industrie mensen verbinden, in beweging krijgen en vertrouwen geven in de wereld van morgen, mogen wij hier niet ontbreken.

Energietransitie & Duurzaamheid

Onze samenleving draait om wat de aarde en de economie ons te bieden hebben. Om de aarde leefbaar te houden en klimaatverandering een halt toe te roepen zijn er drastische systemische veranderingen nodig in de manier waarop mensen omgaan met de aarde en de grondstoffen die zij levert. De missies in het thema Energietransitie en duurzaamheid focussen daarom op twee routes:

  • Het op grote schaal terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot (Klimaatakkoord).
  • Het inventiever omgaan met de aanwezige grondstoffen, en de transitie van verspilling van grondstoffen naar een circulaire economie waarin grondstoffen worden hergebruikt.

Landbouw, Water & Voedsel

Door de vergaande urbanisatie neemt de druk op natuurlijke hulpbronnen steeds meer toe. Om in de toekomst onze voedselzekerheid, biodiversiteit, gezondheid, waterkwaliteit, zoetwatervoorziening en waterveiligheid ook in de toekomst te waarborgen, zijn vernieuwende en integrale strategieën nodig. Hoe zorg je dat de waardering voor voedsel toeneemt, mensen gezonder consumeren, er minder broeikasgassen worden uitgestoten en kringlopen worden gesloten? En hoe richt je Nederland klimaatbestendig in, zodat we de gevolgen van de zeespiegelstijging en extreem weer op kunnen vangen? De creatieve industrie geeft vorm aan verandering door het gedrag van de burger centraal te stellen.

Gezondheid & Zorg

De groei van het aantal patiënten met één of meerdere chronische aandoeningen, een toename van de gezondheidsverschillen tussen groepen in de samenleving, de vergrijzing van de bevolking, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende zorgkosten: stuk voor stuk belangrijke pijnpunten op het gebied van gezondheid en zorg in Nederland. De missies binnen dit thema richten zich op het bevorderen van de gezondheid van iedereen, het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking en het verbeteren van de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

Veiligheid

“Always ahead of the threat": Nederland wil een veilig land zijn om in te wonen, te werken en te leven. Met deze ambitie staat Nederland de komende decennia voor complexe uitdagingen. Terrorisme en georganiseerde criminaliteit vormen een directe bedreiging voor onze samenleving en nationale veiligheid. Geregistreerde traditionele criminaliteit daalt, maar tegelijkertijd is een sterke verschuiving zichtbaar naar de digitale wereld: een (nieuwe) wereld waarin criminelen zich onzichtbaar wanen en door slim gebruik van tools. Terwijl de fysieke en de digitale wereld zich steeds meer vermengen, doen de boven- en onderwereld dat ook.

De topsector als partij

De maatschappelijke uitdagingen staan centraal in de -tot nu toe- vijfentwintig concrete missies die de verschillende ministeriële departementen samen opstellen. Dit doen zij in nauw overleg met relevante bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners.

Per thema wordt er door de negen topsectoren samen een integrale kennis- en innovatieagenda ontwikkeld. Vanuit de topsector Creatieve Industrie is CLICKNL hierbij betrokken en werken we actief aan het leggen van de verbinding van deze separate agenda’s met de KIA van de Creatieve Industrie. Door in gesprek te zijn met de overheid, met professionals en met onderzoekers uit de creatieve industrie en met andere sectoren, helpen wij om met het creëren van kansen voor de creatieve industrie om aan te haken op dit beleid. Zo gaan we deze maatschappelijke uitdagingen samen aan.

Meer weten over het Missiegedreven Innovatiebeleid of de negen topsectoren? Ga hier naar de pagina van de overheid, voor alle missies, de kamerbrief, een overzicht van de topsectoren en alle KIA's.