Sinds april 2018 laat CLICKNL zich ondersteunen en adviseren door de CLICKNL Programmaraad. Deze raad vertegenwoordigt de creatieve industrie met professionals uit zowel het bedrijfsleven als kennisinstellingen. De 21 leden zijn op persoonlijke titel voor de raad gevraagd.

De Programmaraad speelt een leidende rol bij de inhoudelijke opzet en aansturing van programmatische activiteiten van CLICKNL. Haar belangrijkste taak is om CLICKNL inhoudelijk te ondersteunen en te adviseren met betrekking tot de uitvoering, monitoring en doorontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda Veerkracht voor de creatieve industrie. Dit document geeft richting aan de innovatie- en onderzoeksambities voor de creatieve industrie en is een onderlegger voor het programmeren en financieren van onderzoeks- en innovatietrajecten, waaraan creatieve professionals en onderzoekers mee kunnen doen.

  • De Programmaraad houdt zich met name bezig met de positionering van de creatieve industrie op relevante strategische thema’s en met de doorontwikkeling van de drie roadmaps Design for Change, The Humane Touch en Value Creation, waarin de kennisbehoefte van de creatieve industrie wordt verwoord.
  • Daarnaast brengt de Programmaraad advies uit aan CLICKNL ten aanzien van de passendheid van programma- en projectinitiatieven binnen de KIA. Zij toetsen de voorstellen daarbij op de te verwachten bijdrage van de resultaten aan het realiseren van de doelstellingen van de KIA. Het bestuur van CLICKNL besluit vervolgens over de toekenning van middelen (voornamelijk de PPS-toeslag) op basis van het advies van de Programmaraad.

De Programmaraad komt twee keer per jaar bijeen, en werkt door het jaar heen in kleinere teams aan haar taken.

Bezetting:

Voormalige leden