• Overleg
  • Titel: Ontwerpende Aanpak (pilot)
  • Wat: hoe kunnen we de impact van een ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgaven vergroten?
  • Inbreng: CLICKNL is penvoerder van deze pilot
  • Looptijd: 2023 - heden
  • Key words: design, KEMs (KIA)
  • Projectpartners: Ministerie van OCW, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Regieorgaan SIA, Federatie Creatieve Industrie, Topteam Creatieve Industrie
  • Website: www.ontwerpendeaanpak.nl

Programma

Ontwerpende Aanpak (pilot)

In het coalitieakkoord staat vermeld dat de creatieve industrie wordt betrokken bij maatschappelijke uitdagingen. Staatssecretaris Gunay Uslu schrijft vervolgens in haar hoofdlijnenbrief over de uitwerking van het regeerakkoord: ‘De innovatieve kracht van de creatieve industrie is groot. Makers en instellingen in ontwerpdisciplines zoals architectuur, vormgeving en digitale cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de woonopgave. Ontwerpers hebben de kennis en kunde in huis met verbeeldingskracht de mogelijke toekomst te laten zien en alternatieven te tonen. Bovendien is het belangrijk dat het perspectief van de gebruiker en burger goed wordt meegenomen. Ontwerpers kunnen dit bij uitstek. Ik zal de inzet van ontwerp bij maatschappelijke opgaven kracht bijzetten door dit jaar een programma te starten dat de impact van een ontwerpende aanpak vergroot. Hierbij werk ik samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, CLICKNL, de Sociaal Creatieve Raad, het Topteam Creatieve Industrie en de Rijksbouwmeester en zijn college.’

Pilot & programma

Het ministerie van OCW heeft €9 miljoen gereserveerd voor een programma om de impact van een ontwerpende aanpak op maatschappelijke opgaven te versterken. De beoogde looptijd van dit programma is drie jaar, van 2023 tot 2025.

CLICKNL is penvoerder van deze pilot en werkt daarin samen met het ministerie van OCW, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Regieorgaan SIA, de Federatie Creatieve Industrie en het Topteam Creatieve Industrie. Daarnaast worden onder meer de Sociaal Creatieve Raad en het College van Rijksadviseurs betrokken.

De kracht van creativiteit
“We hebben kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals nodig om complexe transities aan te pakken. Zij hebben de instrumenten in handen om met de veranderingen om te gaan en kunnen nieuwe toekomsten verkennen en verbeelden. Een ontwerpende aanpak helpt om tot oplossingen te komen, met betrokkenheid van burgers en met oog voor de Omgeving.” - Meerjarenbrief De Kracht van Creativiteit. Ministerie van OCW

Key Enabling Methodologies
Bart Ahsmann, directeur van CLICKNL: “Vanuit het topsectorenbeleid hebben we de taak en ervaring om kennis en innovatie te agenderen en programmeren voor de breedte van de creatieve industrie. Deze pilot past bij deze taakstelling en sluit bovendien goed aan bij de agenda voor Key Enabling Methodologies (KEMs): in Ontwerpende Aanpak worden vaak verschillende KEMs met elkaar gecombineerd. KEMs helpen om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken, met betrokkenheid van burgers en met oog voor de omgeving. Een breder begrip van een Ontwerpende Aanpak draagt bij aan de verdere ontwikkeling van deze KEMs en zorgt bovendien voor een betere aanpak van maatschappelijke opgaven.”

We richten een programma in dat daadwerkelijk gaat leiden tot een grotere impact van een ontwerpende aanpak in het publieke domein.

Potentieel ten volle benutten
Renske Bouwknegt is aangesteld als projectleider van de pilot. Renske: “Het ongewisse karakter van maatschappelijke uitdagingen maakt ze geschikt voor een ontwerpende aanpak waarbij concept oplossingen op flexibele wijze gestalte krijgen. Het potentieel van een ontwerpende aanpak wordt echter nog lang niet altijd ten volle benut. De impact op maatschappelijke uitdagingen kan en moet worden vergroot. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om het programma zo in te richten dat het daadwerkelijk gaat leiden tot een grotere impact van een ontwerpende aanpak in het publieke domein.”