Nationale Wetenschapsagenda

NWA - Urbiquay

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van onderzoeksprojecten gericht op kennisleemtes met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor technische en procesuitdagingen rond herstel, vernieuwing en beheer van bruggen en kademuren in een complexe stedelijke context.

In dit programma wordt kennis over methoden, processen en technieken ontwikkeld die generiek te maken is en daarom ook in andere contexten toepasbaar (andere locaties, omstandigheden, problematiek, andere gemeentes). Allereerst voor de korte(re) termijnopgaven rond het veiligstellen, herstel en vernieuwing van bruggen en kademuren, maar verbonden met de ambitie om tot duurzame toekomstbestendige oplossingen en een gedeelde publiek-private verantwoordelijkheid te komen, tegen de achtergrond van stedelijke leefbaarheid.

Het programma Urbiquay wil bijdragen aan en concrete kennis opleveren voor het bestaande programma Bruggen en Kademuren van de Gemeente Amsterdam, en tegelijkertijd bijdragen aan de overdraagbaarheid van die kennis naar andere steden of toepassingsgebieden. In dit onderzoeksprogramma worden de doelstellingen rond de thema’s vernieuwing, levensduurverlenging, monitoring en sensoring, toetsing van bruggen en kademuren en daaraan gerelateerde stedelijke logistiek samen gebracht.

Budget en doorlooptijd
Voor deze call is vier miljoen euro beschikbaar (het exacte bedrag is te vinden in de call voor proposals wanneer deze gepubliceerd wordt). Toekenningen zullen naar verwachting worden gedaan in het tweede kwartaal van 2022.

Deadline
Dien je aanvraag in voor 18 januari 2022.

Op vrijdag 24 september is een online matchmaking event voor deze call.

Kijk voor meer informatie op de website van NWO

Tags: