Fieldlab | Game-onderzoek

DGA Gaming Fieldlab

Wereldwijd groeit de game-industrie enorm en games fungeren met hun vernieuwende technologie vaak als katalysator voor innovatie in diverse onderzoeksvelden. Om te zorgen dat ook de Nederlandse game-industrie hiervan profiteert en hierbij kan aanhaken, wil het DGA Gaming Fieldlab de verbinding tussen kennisinstellingen en game-bedrijven versterken, zodat bedrijven meer open staan voor onderzoek en onderzoekers meer oog hebben voor praktische vragen en problemen.

Met dat doel organiseert het Gaming Fieldlab bijeenkomsten gericht op netwerken, matchmaking en kennisdeling, met name voor het mkb, en zorgt het voor (mede-)financiering van onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen samenwerken met de industrie. Daarnaast laat het fieldlab gezamenlijke onderzoeksprojecten en vernieuwende concepten zien die relevant zijn voor diverse toepassingen, zoals in de zorg en het onderwijs.

Binnen het game-onderzoek richt het fieldlab zich specifiek op het thema ‘herbruikbare game Artificial Intelligence (AI). Game AI is gericht op het benutten van AI voor gameontwikkeling en gamegedrag. De focus op game AI past in een internationale trend. Niet alleen zijn ontwikkelingen in gaming en kunstmatige intelligentie al sinds de eerste schaakcomputer (1950) nauw met elkaar verbonden, maar de Europese Commissie heeft AI recentelijk ook tot topprioriteit bestempeld in reactie op grote investeringen in onder meer Singapore, Korea, Canada, de VS en China. Daarnaast wordt hergebruik van software internationaal gezien als belangrijke stap om tot harmonisatie, standaardisatie en efficiëntieverbetering te komen – want wat kan worden hergebruikt, hoeft niet te worden ontwikkeld. Ook bevordert hergebruik de kennisdeling en samenwerking tussen partijen. De resultaten van het fieldlab komen daarmee direct ten goede aan de sector als geheel.

de projecten

DGA Gaming Fieldlab had een call voor onderzoeksvoorstellen gelanceerd, waaruit vijf projectend gefinancierd worden. Elk van deze projecten verbindt een gamesbedrijf met een onderwijsinstelling in een consortium om onderzoek te doen. Deze consortia werken twee jaar samen en zullen op bepaalde momenten hun voortgang presenteren.

DGA Gaming Fieldlab is een samenwerking tussen Dutch Games Association en CLICKNL die de Nederlandse gamesindustrie ondersteunt door samenwerkingen tussen onderzoek en industrie te faciliteren. Het heeft fondsen geworven voor gezamenlijk onderzoek naar geavanceerde gametechnologieën en bijbehorende methodologieën die erop gericht zijn gamedesign en -ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen. Om de game-ontwikkelingsgemeenschap te versterken, organiseert het DGA Gaming Fieldlab bijeenkomsten voor de onderzoeksindustrie met daarin ruimte voor discussie en kennisuitwisseling. Verder biedt het DGA Gaming Fieldlab begeleiding en advies op het gebied van game-onderzoek en vervult het een matchmaking-rol tussen gameprofessionals en onderzoekers.

iStock game computer laptop
Amsterdam University of Applied Sciences

A Digital Prototyping Tool for Card Game Design

Deze tool ondersteunt het maken van een breed scala aan kaartspellen. Van variaties op bestaande kaartspellen zoals Poker, UNO en Hanabi, tot conceptuele kaartspellen voor het ondersteunen van ontwerptaken. Met de tool kunnen eenvoudig kaartspellen worden gemaakt, inclusief eenvoudige ontwerpen voor nummers, kleuren, namen, figuren, enz., maar ook de spelregels. Ook biedt het ondersteuning voor het testen van de game.

iStock-639001852 ipad jongen boy game huis
Amsterdam University of Applied Sciences

Didactics-Driven Development

Het voorstel voor toegepast onderzoek 'Didactische ontwikkeling' richt zich op het probleem van validatie van Applied Games, in het bijzonder Serious Games met specifieke didactische doelen en beoogde resultaten. Het doel van het project is om een methodologie en een tool vast te stellen voor de systematische validatie van toegepaste educatieve games. De tool ondersteunt het expliciet maken van didactische aandachtspunten en het monitoren en meten van de feitelijke onderwijsresultaten tijdens het ontwikkelingsproces.

iStock telefoon game smartphone
Utrecht University

Quality of assessment of sequences of choices in serious games

Hoe kunnen we psychometrische technieken gebruiken of aanpassen om de kwaliteit van de beoordeling van reeksen gebruikersinteracties in serious games te bepalen? Eerst wordt een format ontwikkeld voor het weergeven van het soort interacties dat wordt beoordeeld in serious games. Daarna worden de technieken uit de psychometrie aangepast om methoden te bepalen en software te ontwikkelen die opeenvolgingen van interacties analyseert.

iStock virtual reality VR VR-bril educatie
Utrecht University

VReye!

Kinderen met ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD) ervaren vaak problemen met het leren en uitvoeren van motorische vaardigheden. In deze sectoroverschrijdende samenwerking tussen onderzoek en industrie wordt onderzocht hoe een hybride VR-gaming-interventie genaamd VReye! kennisoverdracht naar duurzaam fietsgedrag voor kinderen met DCD kan faciliteren.

Het DGA Gaming Fieldlab is een samenwerking van DGA, Open Universiteit en de RAGE Foundation, en wordt gesteund door CLICKNL.

Volg het DGA Gaming Fieldlab ook via LinkedIn!


Voor dit fieldlab wordt PPS-toeslag ingezet.

Meer toegekende PPS-projecten

  • Wim Westera

    De mensen achter CLICKNL: Wim Westera