We beantwoorden veelgestelde vragen

FAQ CIIIC programma

Het Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) programma heeft als doel een impuls geven aan het verdienvermogen van Nederland, en de capaciteit voor immersieve experiences vergroten.

Programma, deelname & planning

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma bestaat uit vier actielijnen:

CIIIC programma 2

Hoe kan ik deelnemen aan het programma?
Het programma bestaat vooral uit open calls (subsidieregelingen) voor onderzoek en innovatieprojecten, die breed toegankelijk zijn. Het is nu niet nodig (of mogelijk) om je aan te melden om later mee te kunnen doen. De thema’s en criteria voor de calls worden nader ontwikkeld. Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wilt missen.

Hebben jullie voorbeelden van onderzoek en innovatieprojecten?
Immersive Experiences (IX) kunnen erg divers worden ingezet. Er zijn veel voorbeelden te vinden van hoe IX ons werken, leren en leven kan ondersteunen, zoals in de bouw, waar VR wordt ingezet voor hijskraan training. Op onze inspiratie pagina verzamelen we meer soortgelijke inspirerende projectvoorbeelden.

Wanneer begint het programma?
De aanvraag voor CIIIC is in de zomer van 2023 toegekend. Het programma gaat in september 2024 van start. De tussenliggende tijd wordt benut om invulling te geven aan de voorwaarden en het programma verder in te richten en voor te bereiden.

Wat is het Nationaal Groeifonds?
Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Daar plukken wij uiteindelijk allemaal de vruchten van. Want economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat wij met zijn allen meer te besteden hebben. En het geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. Meer weten? Kijk op nationaalgroeifonds.nl

Hoe kan ik op de hoogte blijven?
Schrijf je hier in voor de CIIIC nieuwsbrief.

CIIIC is een open programma 2

GOVERNANCE & TEAM

Wie heeft het voorstel ingediend?
Het voorstel is een initiatief van het topteam Creatieve Industrie, CLICKNL en de ministeries OCW en EZK. Het is ingediend door het ministerie van OCW in de departementale route van het NGF. Zij deden dit namens een consortium (tijdelijk samenwerkingsverband) van 120 makers, toepassers, kennisinstellingen en netwerkorganisaties.

Huidig consortium

Wie zitten er in de stuurgroep?
De voorzitter van de stuurgroep is Zakia Guernina namens het Topteam Creatieve Industrie. Andere leden van de stuurgroep zijn Paul Thewissen namens het Ministerie van OCW, Paul Vetter namens het Ministerie van EZK, Jann de Waal namens het Topteam Creatieve Industrie, Johannes van der Vos namens Regieorgaan SIA en Bart Ahsmann namens CLICKNL.

Wat is de rol van CLICKNL?
Nu het CIIIC-voorstel is gehonoreerd, zal CLICKNL de coördinatie en verdere detaillering van het programma ook oppakken, in afstemming met OCW. CLICKNL staat daarvoor in nauw contact met experts uit het veld.

Wat is de rol van OCW?
OCW heeft het initiatief omarmd en namens de partijen uit de coalitie ingediend in de departementale route bij de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. OCW is als indiener verantwoordelijk voor het voorstel en blijft nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Thematische calls

In het CIIIC-programma wordt voor human capital, onderzoek, faciliteiten en innovatieprojecteneen financieringssystematiek met thematische calls voorzien.

Wat wordt er bedoeld met thematische calls?
In het CIIIC-programma ontwikkelen we specifieke oproepen (calls), bij voorkeur binnen bestaande regelingen zoals de RIF en regelingen van bijvoorbeeld NWO, SIA en RVO. De invulling van die oproepen (onder andere het omschrijven van de scope, gewenste bijdrage aan specifieke doelstellingen van CIIIC en het type projecten) vindt plaats door de programmaraad van CIIIC. De formele randvoorwaarden worden bepaald door de bestaande regelingen.

Hoe werkt straks een thematische call?
Partijen die vallen binnen de doelgroep van de gekozen regeling kunnen t.z.t. voorstellen indienen bij de uitvoeringsorganisatie (bijvoorbeeld RVO, NWO en SIA). Deze voorstellen worden door hen beoordeeld.

Hoeveel thematische calls zijn er per jaar?
De frequentie van de calls hangt af van de aard en doelstellingen van de thematische calls. Kortlopend onderzoek kan bijvoorbeeld vaker aangevraagd worden en langlopende innovatieprojecten minder vaak.

Wat is eigen bijdrage binnen de thematische calls?
De voorwaarden voor eigen bijdrage worden per programmalijn bepaald, in lijn met de gebruikelijke randvoorwaarden van de regeling.

Immersive Experience Labs of IXLabs

Wat verstaan we onder een IXLab?
Een IX lab is een fysieke plek waar meerdere stakeholders uit het innovatie-ecosysteem in co-creatie immersieve content en ervaringen ontwerpen, ontwikkelen, testen, valideren, demonstreren en opschalen. Denk aan creatieve makers, toepassers, studenten, docenten, beleidsmakers, programmeurs en storytellers. Deze labs worden door CIIIC ingebed in een community om kennisdeling, samenwerking en het wederzijds kunnen gebruiken van gedeelde infrastructuur te faciliteren.

Hoe werkt een IXLab?
Verreweg de meeste IXLabs worden gehost door een publieke (kennis)instelling, meestal als shared-facility in een groter, regionaal innovatie-ecosysteem. Afhankelijk van de scope en focus van een IXLab stelt deze specifieke infrastructuur, devices, ruimten en andere tools beschikbaar aan bepaalde doelgroepen (onderzoekers, studenten, makers, toepassers, etc.).

Wat is de toekomst van IXLabs?
IXLabs worden dankzij CIIIC beter met elkaar verbonden, beter in staat om synergie te creëren in het netwerk van stakeholders en daarmee steeds meer internationale zichtbaarheid te geven aan het Nederlandse ecosysteem voor immersive experiences. Na afloop van CIIIC dient dit netwerk van labs zich zelfstandig voort te kunnen zetten.