Open call

Open call NWA - Klimaatadaptatie en gezondheid

Deze call for proposals roept kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema ‘Klimaatadaptatie en gezondheid: Een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in tijden van klimaatverandering’. De te vormen consortia werken inter- en transdisciplinair en zijn kennisketenbreed samengesteld. Stuur je vooraanmelding voor 3 juni 2021 op.

Waarvoor?
Klimaatverandering wordt wereldwijd bestempeld als één van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. Ondanks de inspanningen om verdere klimaatverandering te voorkomen, zullen verschillende maatschappelijke sectoren zich ingrijpend moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, via klimaatadaptatie. In het huidige Nederlandse klimaatadaptatiebeleid ligt de nadruk op de fysieke leefomgeving. De inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving is echter nauw verbonden met sociale aspecten en heeft direct en indirect invloed op de gezondheid van de mens, planten, dieren en het milieu. Dit onderzoeksprogramma richt zich op adaptatiemaatregelen op het snijvlak van het fysieke, sociale en gezondheid- of zorgdomein. Een integrale en interdisciplinaire aanpak staat centraal. Er worden handelingsopties beoogd die aansluiten bij andere transitieopgaven en beleid. In het programma wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoek met een focus op handelingsopties voor het stedelijk ofwel het landelijk gebied.

Voor wie?
Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen en praktijkpartijen zijn vertegenwoordigd. De samenstelling van het consortium dient een afspiegeling te zijn van het inter- en transdisciplinaire karakter van het onderzoeksvoorstel. Van belang is de inzet van de verschillende relevante onderzoeksdisciplines, en van kennis en ervaring uit de uitvoerings- en/of beleidspraktijk, uit alle drie genoemde domeinen, namelijk het fysieke, sociale en zorgdomein.

De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen is donderdag 3 juni 2021, vóór 14:00 CES(S)T.

Meer info over deze call vind je via NWO

Tags: