KIC

KIC Human Capital - Learning communities als innovatieversneller

De maatschappelijke missies vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties en doen een stevig beroep op het beschikbare arbeidspotentieel. De snelle maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen vragen bovendien om een wendbare respons op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Een versnelde uitbreiding van kennis en innovatievermogen van de huidige en aankomende beroepsbevolking is nodig om antwoord te vinden op de maatschappelijke missies en het stimuleren van economische groei.

Human capital vormt een onmisbare schakel voor de economie en vervult een belangrijke rol om het innovatiebeleid binnen het KIC tot een succes te maken (Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 – 2023). NWO stimuleert onderzoek dat gericht is op de vraag hoe de bijdrage van human capital aan innovaties tot stand komt en hoe dat proces kan worden geoptimaliseerd. Een centraal begrip daarbinnen en tevens de focus van deze call for proposals vormt het concept ‘Learning Community’. Learning communities faciliteren de verbinding tussen onderzoek, werken, innoveren en leren en zijn daarmee een belangrijke factor in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Het versterken van het leren door en voor innoveren (het zogenaamde pro-actief leren) en samenwerking tussen publieke en private partijen binnen learning communities bieden kansen voor dergelijk onderzoek.

Doel van de call
Het doel van deze call is het verwerven van fundamentele en praktijkgerichte kennis over de bijdrage van learning communities aan het in gang brengen en versnellen van innovaties. Deze call richt zich op bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde learning communities. De te onderzoeken learning communities dienen in tenminste één van de drie volgende contexten actief te zijn:

 • Energietransitie en Duurzaamheid
 • Gezondheid en Zorg
 • ICT

Onderzocht moet worden:

 • Hoe werken, leren én innoveren een logisch onderdeel uit kunnen maken van een learning community;
 • Op welke manier een learning community idealiter ingericht wordt;
 • Hoe daarbij de verbinding gelegd wordt tussen leren en innoveren.
  Daarnaast beoogt de call inzicht te verwerven in de manieren waarop learning communities het individueel leervermogen, het collectief leervermogen en het leervermogen van organisaties versterken.

Aansluiting creatieve industrie
De creatieve industrie kan met haar expertise en methoden voor het inrichten van experimentele omgevingen bijdragen aan onderzoek binnen deze call. Daarbij zorgt haar integrale aanpak voor het verbinden van maatschappelijke aspecten zoals maatschappelijk verantwoord innoveren en leven lang ontwikkelen aan (een van) de drie contexten.

Voorbeelden van vragen daarbij zijn:

 • Welke aspecten van de inrichting van learning communities dragen bij aan het succes van het leersysteem?
 • Hoe kunnen leer-werkomgevingen zodanig worden ontworpen dat ze ondersteunend zijn aan een leven lang ontwikkelen en aan het ontwikkelen van mensen (met elkaar) in organisaties?
 • Wat zijn interne en externe prikkels (incentives) voor betrokken organisatie(s) om een learning community te vormen?
 • Op welke manieren kunnen mechanismen van leren zo vormgegeven worden dat individueel en samenwerkend leren bevorderd wordt? Hoe verhoudt dit zich tot kennis over hoe mensen en organisaties leren, zich ontwikkelen en zich aanpassen?
 • Hoe kunnen organisaties hun leer-werkverbanden zo ontwerpen dat ze zich blijvend ontwikkelen en adaptiever worden?
 • Hoe kunnen key enabling methodologieën, ontwerpstrategieën en methodes uit de creatieve industrie ingezet worden in organisaties en bijdragen aan het leerproces?
 • Hoe kan technologie(en) zo ontworpen en ingezet worden dat zij het leerproces optimaal ondersteunt? Denk daarbij aan ICT, internet, apps, games of virtual reality.
 • Hoe kunnen werkenden het beste betrokken worden bij learning communities en in welk stadium in de ontwikkeling? Hoe kunnen daarvoor taal- en communicatie ingezet worden?
 • Hoe kan een werkomgeving en cultuur voor leren, werken en innoveren zo gecreëerd worden zodat het ook vertaald kan worden in een verdienmodel?
 • Hoe kunnen optimale mogelijkheden tot opschaling van nieuwe kennis vormgegeven worden?

Meer informatie
Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen. De deadline voor het indienen van aanvragen is op 14 september 2021.

Meer informatie over deze call via de website van NWO