Methode voor integrale product- en procesontwikkeling

Binnen dit onderzoeksproject wordt een key-enabling procesmethode ontworpen die bedrijven in de creatieve industrie helpt om integraal materiaal, gebruikers en ruimtelijke innovaties te ontwikkelen voor een gezamenlijk product. Deze methode helpt om gezamenlijk tot duurzame en inclusieve verbeteringen te komen die de beleving en betekenisgeving van het individu integreert.

Ondanks het toenemend aantal innovaties in de creatieve industrie blijft het ontwikkelen van interdisciplinaire en intercorporatieve productinnovaties achter. Hierbij zijn drie problemen te onderscheiden.

Probleem 1
Het vinden van complementaire innovaties, formuleren van gezamenlijke doelen, beschermen van individuele belangen, afstemmen tijdens het ontwikkelingsproces en diens monitoring is complex en vaak een moeizaam proces.

Probleem 2
Materiaalinnovaties richten zich veelal op fysieke parameters en technische verbeteringen maar hun integratie in het ruimtelijk ontwerp en de gebruikers- ervaring, -perceptie en –emotie blijft achter. Ruimtelijke ontwerp-innovaties daarentegen richten zich vaak op esthetische, fysieke en technische ontwerpoplossingen maar blijft integratie met materiaalinnovaties en gebruikerservaring achter. Integratie van deze afhankelijkheden worden onderzocht.

Probleem 3
Ontwikkelde kennis en methoden worden veelal niet vertaald naar praktische key enabling methoden of in praktisch bruikbare vorm gedissemineerd naar de creatieve industrie. Hierdoor blijft de innovatie en het draagvlak hiervoor in de creatieve industrie beperkt.

Implementatie kan de tijd tot de markt verkorten

De casus
De casus die uitgewerkt wordt leent zich goed om de genoemde uitgangspunten te integreren. De ontwikkelvragen van de bedrijven naar enerzijds een snel en eenvoudig op te zetten tentconstructie van licht en duurzaam materiaal met geïntegreerde functies afgestemd op gebruikersbeleving en anderzijds de technische mogelijkheden voor esthetisch ruimtelijk ontwerpen. De geschetste problematiek en oplossingen zijn complex en hebben een hoge onderlinge afhankelijkheid. Dit vraagt om een integrale ontwerp- en prototype-aanpak, speciaal ontwikkeld voor dit project. Deze aanpak is ook bruikbaar voor vergelijkbare projecten in de creatieve industrie.

Projectbudget €134.225,- waarbij €117.574,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: