Design Impact Programme

What Design Can Do (WDCD) werkt aan zeer complexe vraagstukken en opereert daarbij binnen een netwerk van professionele partijen, uit overheden, NGO’s, bedrijfsleven, media, kennisinstellingen, opleidingsinstituten, creatieve industrie. Alleen door intensieve samenwerking, gebaseerd op gedeelde professionele normen, kunnen oplossingen worden gerealiseerd. Uit analyses door de Raad van Cultuur, CLICKNL en WDCD met haar maatschappelijke partners blijkt de noodzaak om in dit krachtenveld ‘science based’ de effecten en (sociale en milieu) impact van de te ondernemen creatieve activiteiten te onderbouwen. Oftewel: welke data, feiten, onderzoeksresultaten en analyses bieden bewijsvoering voor het duurzame veranderingsproces, dat WDCD beoogt te bewerkstelligen?

WDCD richt daarom een continu traject in van Impact Onderzoek, parallel aan de zes fasen van de WDCD No Waste Challenge, lopend van 2020 t/m 2022. Middels een ‘science based’ aanpak wordt bewijsvoering geleverd voor de (sociale en milieu) impact van deze design competitie, die zich richt op afval en circulariteit.

Met het onderzoekstraject worden resultaten gevalideerd op de volgende terreinen:

 1. Kwalitatieve business cases, producten en prototypes die
  worden geproduceerd tijdens de challenge;
 2. Zelfvoorzienende initiatieven, die voortkomen uit de challenge
 3. Het vermeerderen van onderzoekskwaliteit, kennis,
  vaardigheden, attitudes, gedrag: bij creatieven en studenten,
  docenten van op ontwerp gerichte kennisinstellingen
 4. Het vermeerderen van science based besluitvorming, kennis,
  vaardigheden, attitudes, gedrag: bij beslissers uit de publieke
  en private sector die zich richten op (sociale en milieu) impact
 5. Het realiseren van duurzame samenwerking gericht op
  maatschappelijke impact tussen voornoemde creatieven en
  beslissers

De WDCD No Waste challenge sluit aan op grote, bestaande onderzoeksagenda’s over circulariteit en afval; positioneert middels de ‘science based’ aanpak de creatieve industrie als een valide samenwerkingspartner; levert een meerjarige impuls voor het curriculum van kennisinstellingen; voedt de eigen en andere kennisdomeinen met onderzoeksdata, analyses en tools.

Projectbudget €389.400,- waarbij €225.000,- PPS-toeslag wordt ingezet.


Meer toegekende PPS-projecten

Tags: