AGENDA ONTWERPKRACHT: VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE

De Agenda Ontwerpkracht beschrijft welke kennis nodig is om ontwerpkracht te versterken en beter te benutten voor maatschappelijke uitdagingen. Met het versterken van ontwerpkracht bedoelen we het ontwikkelen van de juiste kennis, vaardigheden en mentaliteit. Met ontwerpkracht beter benutten bedoelen we dat ontwerpkracht op optimale momenten en op de optimale manier in het proces wordt ingezet. Wat daarvoor nodig is lees je in de agenda.

ONTWERPKRACHT
In een tijd waarin brede welvaart niet vanzelfsprekend is en grote veranderingen nodig zijn om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, zijn slimme innovaties en toepassingen onmisbaar. Maar innovaties leiden pas tot impact als ze daadwerkelijk gebruikt worden. Daarvoor is ontwerpkracht nodig; het specialisme van de creatieve industrie.

Ontwerpkracht - Het vermogen dat ontwerp levert om passende interventies te ontwikkelen. Dit vermogen ontstaat door de inzet van een effectieve mix van specifieke kennis en methoden, vaardigheden en mentaliteit.

VOOR WIE
De agenda bedient diverse doelgroepen met verschillende functies:

 • Onderzoekers lezen in de agenda aan welke kennis over (het toepassen van) ontwerpkracht behoefte is zodat zij hier via hun (toegepaste) onderzoek in kunnen voorzien.
 • Voor creatieve professionals en creatieve bedrijven: inspiratie voor het ontwikkelen van kennis, innovaties, projecten en samenwerkingen.
  Het biedt financiers en initiatiefnemers van projecten en programma's richting en inspiratie voor hun programmering.
 • Opleidingen kunnen aanknopingspunten vinden voor het (door)ontwikkelen van hun curricula.
 • Voor de Topsector Creatieve Industrie en CLICKNL fungeert het als strategisch kader voor diens programmering.
 • CLICKNL gebruikt het als toetsingskader voor kennis- en innovatieprojecten die onder diens verantwoordelijkheid worden gefinancierd.

Kortom, de Agenda Ontwerpkracht biedt een waardevolle gids voor iedereen die betrokken is bij de creatieve industrie, om zo gezamenlijk ontwerpkracht te versterken en beter te benutten.

Download de meest recente versie van de Agenda Ontwerpkracht.

Oude versies van de (Kennis- en Innovatie)agenda's voor de creatieve industrie zijn op deze pagina te vinden.

MEER AGENDA’S

CLICKNL en de Topsector Creatieve Industrie zijn verantwoordelijk voor drie samenhangende agenda’s: de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV), de Onderzoeksagenda Key Enabling Methodologies (de KEM-agenda) en de Agenda Ontwerpkracht. Deze agenda’s dragen bij aan:

 • het ontwikkelen van interventies voor maatschappelijke uitdagingen;
 • het versterken van de kennisbasis van creatieve professionals en onderzoekers;
 • de economische positie van de creatieve industrie.

De KIA MV vormt het fundament, terwijl de andere twee agenda's meer specifieke invulling geven. De nieuwe KEM-agenda (2024 - 2027) is in ontwikkeling.

 • KIA MV

  Wanneer kennis en innovatie bijdragen aan zowel economisch verdienvermogen als aan het aanpakken van maatschappelijke opgaven, spreken we van maatschappelijk verdienvermogen. De KIA MV verzamelt, verbetert, ontwikkelt, test en verspreidt methodieken, modellen en werkvormen die bijdragen aan het versnellen van transities. De tools en ervaringen bieden de zogeheten changemakers handvatten voor het organiseren, begeleiden en tot toepassing brengen van missiegedreven innovatie. Hierbij ligt de nadruk op regionale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers; de innovatie-ecosystemen.

 • KEMS poging 3

Credits hoofdbeeld: Nathan Reinds