Roadmap

Value Creation

De roadmap Value Creation richt zich op kennisontwikkeling over het innovatievermogen en de manier van waardecreatie binnen de sector. De roadmap gaat in op metavragen over vormen van organiseren van het werk, nieuwe businessmodellen en veranderende rollen, en de daaruit voortvloeiende implicaties voor de competentieontwikkeling van creatieve professionals.

De veranderingen in de samenleving door technologische en demografische ontwikkelingen en toenemende flexibilisering en onzekerheid van werkomstandigheden, hebben implicaties voor de creatieve industrie. De sector kenmerkt zich door een sterk gepolariseerde concentratie van banen bij zeer kleine ondernemingen aan de ene kant versus een aantal grote aan de andere.

Door de financiële crisis zijn er meer ZZP’ers gekomen in de creatieve industrie. Zij hebben vaak moeite om het hoofd boven water te houden. Er is minder overheidssteun, terwijl nog onvoldoende alternatieve structuren zijn ontwikkeld om door ‘ondernemend handelen’ andere inkomstenbronnen aan te boren. Beginnende creative professionals staan daardoor voor de uitdaging meer risico’s te nemen terwijl ze minder goed overzien wat de uitkomsten zijn.

Wanneer er alleen zou worden voortgeborduurd op de traditionele rol van de creatieve professional blijven kansen onbenut. Op termijn zou dit het het voortbestaan van de sector in gevaar brengen; de sector zou stil blijven staan en zich niet innoveren. Het is echter nog niet duidelijk waar en hoe creatieve professionals hun meerwaarde het beste kunnen inbrengen. Het is niet duidelijk welke kennis en vaardigheden van de toepassingsgebieden en welke economische principes van waardecreatie en toe-eigening creatieve professionals in de toekomst nodig zullen hebben.

Value Creation

De volgende meta-thema’s en vragen komen daarom voorbij in deze lijn waarmee ook een verbinding tot stand kan worden gebracht tussen de andere roadmaps.

New Design Capabilities

 • Welke rollen en capaciteiten zijn er weggelegd voor het ontwerpen binnen het nieuwe ecosysteem en welke rol is wanneer relevant?
 • Welke mate van inzicht in de (on)mogelijkheden van technologie zijn onontbeerlijk voor de creatieve professional?

Business Models for Creative Professionals

 • Hoe zet je de nieuwe rol van de creatieve professional om in het creëren van waarde?
 • Wat vormt de waarde van de creatieve professional in het ecosysteem?

Evidence-based Design

 • Welke kennis is nodig om de voorspelbaarheid van systemen –op mens en maatschappij– te vergroten?
 • Welk type kennis tast de autonomie van de creatieve professional niet aan en versterkt juist zijn creatieve potentieel?

Kunst en Innovatie

 • Wat is de essentie van design-driven innovatie en hoe kan deze vorm van innovatie zijn unieke waarde aantonen?
 • Welke rol kan kunst en creativiteit spelen als (alternatieve) bron van kennisproductie?
 • Roadmap

  Design for Change

 • Roadmap

  The Human Touch

 • iStock-627986442 banner

  Kennis- en Innovatieagenda

Meer Value Creation