Roadmap

The Human Touch

Door de complexiteit en het langetermijnperspectief van systemen, dreigt het individu uit het zicht te verdwijnen. Daarom moet we continu terugschakelen naar het menselijk niveau, en de effecten van systemen, producten en diensten op het individu laten meewegen. De persoonlijke ervaring van de gebruiker en de manier waarop hij betekenis toekent aan het systeem, product of dienst, zijn van belang. Net als de ervaringen van een lokale gemeenschap of subcultuur en de betekenissen die daarbinnen worden toegekend.

Het is wenselijk dat er binnen de creatieve industrie wordt gewerkt aan een kennisbasis die creatieve professionals in staat stelt tot een verregaande integratie van de menselijke maat in hun producten en diensten te komen. Vaak wordt nu nog praktijkkennis (know-how) gebruikt. Dit type kennis is vaak impliciet en gekoppeld aan een concrete praktijk. Wetenschappelijk onderzoek kan deze praktijkkennis analyseren en op die manier bijdragen aan het optillen van deze kennis naar een niveau dat generaliseerbaar is.

Hoe vang je de aandacht van een groep, binnen de overdaad aan informatie die over hen wordt uitgestort? Of welke vormen van interactie werken het beste voor dit onderwerp en deze specifieke groep? Wat zijn de algemene kenmerken van een meeslepende ervaring? Hoe kun je individuen en groepen meekrijgen of misschien zelfs wel overtuigen om bepaalde dingen wel of juist niet te doen? Hoe zorg je ervoor dat een groep zich verantwoordelijk blijft voelen voor iets wat ze in co-creatie met een derde partij – zoals de overheid – maakte?

Wetenschappelijk onderzoek en theorievorming zijn om twee redenen beperkt. Ten eerste omdat ze in het algemeen binnen een specifieke discipline zijn ontwikkeld met het oog op een specifieke vraagstelling, en ten tweede door de snelle veranderingen in de maatschappij waardoor nieuwe vragen aan de orde zijn.

The Human Touch

Thema’s en vragen die in deze lijn centraal zullen staan zijn bijvoorbeeld:

Data-driven design

 • Welke data uit onze leefstijl en gedrag zijn nodig voor persoonlijke afstemming van producten en diensten?
 • Hoe moeten we omgaan met culturele diversiteit in onze proposities?

Value of Systems

 • Hoe begrijpen en ervaren gebruikers systemen en welke relaties gaan zij ermee aan?
 • Wat zijn de grenzen van autonomie en privacy in onze interactie met systemen?

The Mechanism of Meaning

 • Hoe geven mensen betekenis aan de wereld en technologie om hen heen?
 • Welke mechanismen maken dat een verhaal (een TV-format, een game) werkt voor een individu of groep?

Free Riders

 • Voor welk type diensten zijn mensen bereid te betalen, en van welk type diensten verwachten zij dat deze gratis beschikbaar zijn?
 • Wat willen mensen wel/niet zelf kunnen beslissen en/of kiezen, en op welke momenten willen ze juist bij de hand genomen worden?

Genoemde thematiek vindt aansluiting bij en komt tot uitdrukking in de volgende maatschappelijke doelen:

Quality of life & well-being - Welke rol kan big data spelen bij de kwaliteit van leven in de zorg, het verkeer en slimme steden? (NWA-route Big Data, gamechanger 1 Kwaliteit van leven, en route S mart, liveable cities).

Trust & Security - Hoe zorgen we dat mensen blijven vertrouwen in slimme systemen en garanderen we een acceptabel niveau van veiligheid en privacy in een digitale wereld? (NWAroute Big data).

Smart Products & Services - Op welke manier creëren we waarde voor de eindgebruiker door digitalisering in content-creatie, gaming en design? (NWA-route S mart industry, gamechanger 1A S mart products).

Human Empowerment - Hoe kunnen we mensen empoweren om voor zichzelf te zorgen en de ‘juiste’ keuzes te maken? (NWA-route Levend verleden, gamechanger 2 De burger als Expert, over ‘citizen science” en veranderende rollen in de samenleving, en route Veerkrachtige samenlevingen).

 • Roadmap

  Design for Change

 • Roadmap

  Value Creation

 • iStock-627986442 banner

  Kennis- en Innovatieagenda

Meer The Human Touch