Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Het kabinet en de regio's stellen gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT-regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. De MIT werkt met verschillende sluitingsdata voor verschillende onderdelen. Van 9 april tot 10 september 2019 kun je plannen indienen voor MIT-haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers. Let op: het afhandelen van de ingediende projecten gebeurt op basis van First Come, First Served!

Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. Deze oproep is geldig tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2019 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Regeling | Verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb

SIA: Regeling KIEM-circulaire economie

De regeling KIEM-circulaire economie biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb. De regeling wil het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie stimuleren. De aanvragen dienen verbonden te zijn met de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 26 november 2019, 14.00 uur. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten.

Call | Gedragsverandering in de context van transities

NWO: Transities en Gedrag

Als samenleving staan we voor een groot aantal opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. De NWO-call Transities en Gedrag richt zich specifiek op onderzoek naar gedrag en gedragsverandering dat transities mogelijk maakt en versnelt. Een interessante call met veel mogelijkheden voor onderzoekers uit de creatieve industrie. Deadline verplichte vooraanmeldingen: vóór 23 april 2019, 14:00 uur CEST. Deadline uitgewerkte aanvragen: vóór 25 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Call | Leren in learning communities

NWO: Human Capital

Samenleving en arbeidsmarkt transformeren. Flexibilisering, robotisering en automatisering stellen het maatschappelijk en persoonlijk aanpassingsvermogen op de proef. Senior onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen kunnen samen in een consortium, met daarin ook praktijkpartners uit de installatiebranche en het onderwijs, financiering aanvragen om onderzoek te doen naar leren in learning communities in het kader van Human Capital. Deadline: dinsdag 7 mei 2019, 14:00 uur CE(S)T.

Call | De geïnformeerde burger

NWO: Digital Society

Digitalisering is tegelijkertijd een maatschappelijke opgave en een wetenschappelijke uitdaging. Om zowel op het gebied van ICT als het gebied van data-duiding, (culturele) contextualisering en visualisering nieuwe kennis te ontwikkelen is cross-disciplinaire samenwerking nodig tussen medewerkers van verschillende onderzoeksdomeinen om maatschappelijke impact te kunnen realiseren. Deadline: 4 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Call | Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld

NWO: verantwoord innoveren

Deze call biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren naar technologische en institutionele oplossingen voor fundamentele waardenconflicten in digitale samenlevingen. De sleutelvraag is hoe publieke waarden te borgen in digitale projecten. Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten om daarmee het beleid van de partners in deze call te versterken. Deadline verplichte vooraanmeldingen: vóór 19 maart 2019, 14:00 uur CET. Deadline uitgewerkte aanvragen: vóór 18 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Call | Maatschappelijk relevante innovaties

NWO: waarde uit biomassa

Deze call richt zich op de transitie van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een economie die op duurzame alternatieven draait. Het doel van de call is het financieren van baanbrekend (fundamenteel) onderzoek dat maatschappelijk relevante en verantwoorde innovaties kan bieden op het gebied van biomassa conversie. Projectvoorstellen dienen zowel moleculaire en technologische uitdagingen als de maatschappelijke aspecten van de biomassa waardeketen te adresseren. Deadline: 13 juni 2019, 14:00 uur.

Call | Smart Urban Regions of the Future

NWO: SURF Pop Up

De nieuwste ronde van Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up staat open voor aanvragen! Het instrument is bedoeld voor kleine, kortlopende projecten op het gebied van kennis en innovatie voor steden en stedelijke regio’s. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’ worden in het bijzonder op prijs gesteld. De deadline voor indienen is 4 april 2019.

Call | Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie

NWO: regionale energietransitie

Deze call for proposals vormt een unieke samenwerking van NWO met de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. De onderzoeksagenda vormt de basis van deze call. De agenda bestaat uit vier thema's, waaronder strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie. Deadline vooraanmeldingen: vóór 14 mei 2019, 14:00 uur. Deadline uitgewerkte aanvragen: vóór 19 september 2019, 14:00 uur.

Call | Herbruikbare en intelligente gaming- of gamification-technologieën

Gaming fieldlab: onderzoeksvoorstellen

Het DGA Gaming Fieldlab heeft een call open staan voor onderzoeksvoorstellen die herbruikbare en intelligente gaming- of gamification-technologieën bevorderen. Deze onderzoeksvoorstellen moeten game-design en -ontwikkeling naar een hoger niveau tillen. De projecten moeten leiden tot intelligente en herbruikbare software-tools of -componenten en deze beschikbaar maken voor de hele game-community. Deadline: 1 juli, 2019.

Call | Nationale Wetenschapsagenda

NWA: Ideeëngenerator

De Ideeëngenerator call wil onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact dat risicovol is of te vroeg in zijn ontwikkeling is voor een beoordeling in een regulier peer review proces. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. Deadline: 2 mei 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Call | Nationale Wetenschapsagenda

NWA: schulden en armoede

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda-programma stelt 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden. Deadline: 23 april 2019, 14.00 uur.

NWA: Onderzoek op routes door consortia

Deze wetenschapsbrede financieringsronde maakt interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het doel van de NWO-ORC 2019 call for proposals is financiering van onderzoek en innovatie gericht op de routes van de NWA, opgezet en uitgevoerd door interdisciplinaire, kennisketenbrede consortia, waarin ook relevante maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. Deadline indienen initiatieven: 9 mei 2019.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.