Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Het kabinet en de regio's stellen gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT-regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. De regeling werkt met verschillende sluitingsdata voor de diverse onderdelen. Van 11 juni tot en met 10 september 2019 gaat het onderdeel 'R&D-samenwerkingsprojecten' open en kunnen ondernemers plannen indienen die samenwerken met andere mkb'ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen.

Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. Deze oproep is geldig tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2019 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Regeling | Verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb

SIA: Regeling KIEM-circulaire economie

De regeling KIEM-circulaire economie biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb. De regeling wil het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie stimuleren. De aanvragen dienen verbonden te zijn met de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 26 november 2019, 14.00 uur. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten.

Call | Utra Personalised Products & Services

Fieldlab UPPS: tweede call

Fieldlab UPPS gaat uitdagingen aan voor het ontwerpen van ultragepersonaliseerde producten en diensten op basis van praktijkgerichte vraagstukken en deelt de resultaten tijdens Meet UPPS. Het fieldlab nodigt design-gedreven mkb-ers en creatieve professionals uit projectvoorstellen in te dienen rondom het ontwerpen van Utra Personalised Products & Services binnen de domeinen gezondheid, sport, veiligheid & fashion. Indienen kan van 1 mei tot 20 juni 2019!

Call | Herbruikbare en intelligente gaming- of gamification-technologieën

Gaming fieldlab: onderzoeksvoorstellen

Het DGA Gaming Fieldlab heeft een call open staan voor onderzoeksvoorstellen die herbruikbare en intelligente gaming- of gamification-technologieën bevorderen. Deze onderzoeksvoorstellen moeten game-design en -ontwikkeling naar een hoger niveau tillen. De projecten moeten leiden tot intelligente en herbruikbare software-tools of -componenten en deze beschikbaar maken voor de hele game-community. Deadline: 1 juli, 2019.

Call | Gedragsverandering in de context van transities

NWO: Transities en Gedrag

Als samenleving staan we voor een groot aantal opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. De NWO-call Transities en Gedrag richt zich specifiek op onderzoek naar gedrag en gedragsverandering dat transities mogelijk maakt en versnelt. Een interessante call met veel mogelijkheden voor onderzoekers uit de creatieve industrie. Deadline verplichte vooraanmeldingen: vóór 23 april 2019, 14:00 uur CEST. Deadline uitgewerkte aanvragen: vóór 25 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Call | Human Capital

NWO: Future of Work

Hoe kan werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal worden ingericht? Meer specifiek, hoe kan een (bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde) Learning Community op een zodanige manier worden ingericht of aangepast dat werkend leren en innoveren er een logisch onderdeel van zijn? Dit zijn belangrijke onderwerpen waarover de nieuwe call 'Human Capital - Future of Work' kennis en inzichten wil vergaren. Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen. De deadline voor aanvragen is op dinsdag 10 september 2019 om 14:00 uur CE(S)T.

Call | De geïnformeerde burger

NWO: Digital Society

Digitalisering is tegelijkertijd een maatschappelijke opgave en een wetenschappelijke uitdaging. Om zowel op het gebied van ICT als het gebied van data-duiding, (culturele) contextualisering en visualisering nieuwe kennis te ontwikkelen is cross-disciplinaire samenwerking nodig tussen medewerkers van verschillende onderzoeksdomeinen om maatschappelijke impact te kunnen realiseren. Deadline: 4 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Call | Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld

NWO: verantwoord innoveren

Deze call biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren naar technologische en institutionele oplossingen voor fundamentele waardenconflicten in digitale samenlevingen. De sleutelvraag is hoe publieke waarden te borgen in digitale projecten. Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten om daarmee het beleid van de partners in deze call te versterken. Deadline verplichte vooraanmeldingen: vóór 19 maart 2019, 14:00 uur CET. Deadline uitgewerkte aanvragen: vóór 18 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Call | Aanpakken maatschappelijke uitdagingen

SBIR: AI voor publieke diensten

RVO roept bedrijven op om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het toepassen van artificiële intelligentie in de publieke sector. Het doel van deze SBIR-oproep is het zo breed mogelijk stimuleren en versterken van de innovatiekracht in het publieke domein rond het thema AI. Het aanpakken van de maatschappelijke uitdaging staat centraal; niet de technologie. Indienen kan tot en met 3 juni 2019, 13:00 uur.

Call | Onderzoeksprojecten met integrale ontwerpbenadering

Interieur en interdisciplinariteit

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit met een onderzoeksvoorstel te komen waarin expertise uit diverse disciplines wordt ingezet voor een ruimtelijk ontwerp, waarin het betrekken van verschillende gebruikers of deelnemers centraal staat en die leidt tot een brede toegankelijkheid voor een divers publiek. Het inzetten van kennis uit diverse disciplines geeft een impuls aan de ontwikkeling van vernieuwende ontwerpen. Ook kennis uit bijvoorbeeld de wetenschap kan hierin een rol spelen. Deadline: 19 juni 2019.

Call | Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie

NWO: regionale energietransitie

Deze call for proposals vormt een unieke samenwerking van NWO met de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. De onderzoeksagenda vormt de basis van deze call. De agenda bestaat uit vier thema's, waaronder strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie. Deadline vooraanmeldingen: vóór 14 mei 2019, 14:00 uur. Deadline uitgewerkte aanvragen: vóór 19 september 2019, 14:00 uur.

Call | Maatschappelijk relevante innovaties

NWO: waarde uit biomassa

Deze call richt zich op de transitie van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een economie die op duurzame alternatieven draait. Het doel van de call is het financieren van baanbrekend (fundamenteel) onderzoek dat maatschappelijk relevante en verantwoorde innovaties kan bieden op het gebied van biomassa conversie. Projectvoorstellen dienen zowel moleculaire en technologische uitdagingen als de maatschappelijke aspecten van de biomassa waardeketen te adresseren. Deadline: 13 juni 2019, 14:00 uur.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.