Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Het kabinet en de regio's stellen gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT-regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. De regeling werkt met verschillende sluitingsdata voor de diverse onderdelen. Tot en met 10 september 2019 staat het onderdeel 'R&D-samenwerkingsprojecten' open en kunnen ondernemers plannen indienen die samenwerken met andere mkb'ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen.

Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. Deze oproep is geldig tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2019 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Regeling | Verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb

SIA: Regeling KIEM-circulaire economie

De regeling KIEM-circulaire economie biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb. De regeling wil het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie stimuleren. De aanvragen dienen verbonden te zijn met de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 26 november 2019, 14.00 uur. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten.

Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

Tijdelijke regeling | Ontsluiten bestaand digitaal erfgoed

Stimuleringsfonds: Digital Heritage X Public

Ontwerpers, makers en erfgoedinstellingen kunnen gezamenlijk projecten indienen die digitaal erfgoed door middel van nieuwe toepassingen bij een (breed) publiek onder de aandacht brengen. De tijdelijke regeling is gericht op het ontsluiten van bestaand digitaal erfgoed. Makers, ontwerpers en studio's die voor een periode van maximaal 15 maanden een intensieve samenwerking aangaan met een erfgoedinstelling zoals een museum, archief of beeldbank kunnen een aanvraag indienen. Sluitingsdata: 5 september 2019 en 16 januari 2020.

Call | Toepassingen of oplossingen met een positief effect op de democratie

SIDN Fonds: publieke waarden in een digitale samenleving

Door toenemende digitalisering van onze samenleving staat de informatiepositie van individuen en daardoor het functioneren van de democratie onder druk. SIDN Fonds daagt met deze call organisaties uit om toepassingen/oplossingen te bedenken die: de regie van de online nieuwsgebruiker versterkt en/of de informatievoorziening van individuen faciliteert. Deadline: 23 september 2019, 13.00 uur.

Call | Human Capital

NWO: Future of Work

Hoe kan werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal worden ingericht? Meer specifiek, hoe kan een (bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde) Learning Community op een zodanige manier worden ingericht of aangepast dat werkend leren en innoveren er een logisch onderdeel van zijn? Dit zijn belangrijke onderwerpen waarover de nieuwe call 'Human Capital - Future of Work' kennis en inzichten wil vergaren. Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen. De deadline voor aanvragen is op dinsdag 10 september 2019 om 14:00 uur CE(S)T.

Call | Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie

NWO: regionale energietransitie

Deze call for proposals vormt een unieke samenwerking van NWO met de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. De onderzoeksagenda vormt de basis van deze call. De agenda bestaat uit vier thema's, waaronder strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie. Deadline vooraanmeldingen: vóór 14 mei 2019, 14:00 uur. Deadline uitgewerkte aanvragen: vóór 19 september 2019, 14:00 uur.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.