Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Het kabinet en de regio's stellen gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT werkt met verschillende sluitingsdata voor verschillende onderdelen. Tot 6 september 2018 kunnen aanvragen voor kennisvouchers worden ingediend, op basis van First Come, First Served. Er is momenteel nog voldoende budgetruimte om hiervoor aanvragen in te dienen. De tender voor samenwerkingsprojecten is geopend op 2 juli en sluit 6 september om 17.00 uur (geen FCFS).

Regeling | Regionale maatschappelijke opgaven

RVO: Regio Deals

Ook in de regio is de creatieve industrie een onmisbare schakel bij maatschappelijke opgaven. Speelt in jouw regio een maatschappelijk vraagstuk met een sociale, ecologische of economische opgave? Samen met regionale partners biedt het Rijk de mogelijkheid deze aan te pakken in een Regio Deal: extra middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor de versterking van de regio. Voorstellen die bijdragen aan de brede welvaart kunnen tot 1 september 2018 worden ingediend. Voor de beste voorstellen is minimaal 5 en maximaal 40 miljoen euro beschikbaar.

Regeling | Ondersteunt samenwerkingsverbanden

NWO: Creatieve industrie - KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM is gericht op het financieren van kortlopend fundamenteel en industrieel onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen. KIEM heeft als doel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het MKB, te stimuleren. Deze oproep is geldig tot donderdag 7 november 2019, 14.00 uur of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput. In 2018 zijn er vijf beoordelingsmomenten.

Call | Media-onderzoek in samenwerking met Talpa Network

NWO: creatieve industrie - flagship project

NWO stelt voor de Creatieve Industrie een sandpit call open om een voorbeeldproject voor de sector te ontwikkelen. Dit eerste Flagship project wordt uitgewerkt samen met Talpa Network. In dit media-onderzoek gaat het om de ontwikkeling van nieuwe datagedreven proposities en strategieën om de consument met relevante content te kunnen bedienen. De deadline voor het indienen van cv’s en motivatie is 23 augustus 2018. De deadline voor het indienen van de projectaanvraag is 30 oktober 2018.

Call | 25 NWA-routes

NWO: Nationale wetenschapsagenda

NWO heeft de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018.

Call | Impact op maatschappelijke uitdagingen

NWO: Crossover call

Consortia kunnen vanaf 14 september indienen voor de NWO Crossover call. Hiermee financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op het bereiken van grote impact op maatschappelijke uitdagingen. Uitgangspunt is daarbij dat de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. Ook de creatieve industrie mag meedoen met deze call. Deadline Expression of Interest: 15 november 2018 & deadline uitgewerkte aanvraag: 21 mei 2019.

Call | Smart Urban Regions of the Future

NWO: SURF Pop Up

Voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up kunnen opnieuw aanvragen worden ingediend voor een klein project op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’ worden in het bijzonder op prijs gesteld. De deadline voor indienen is 27 september 2018, 14.00 uur.

Regeling | ondersteunt kennisnetwerken

SIA: RAAK-MKB

Hogescholen, ondernemers en publieke professionals kunnen elkaar versterken door samen te werken aan innovatievragen. Kennis- en innovatienetwerken spelen hierbij een grote rol. Netwerken van mkb’ers, professionals, lectoren, studenten, hogescholen, kennisinstellingen en internationale partners. De innovatievragen uit het regionale werkveld vormen altijd de aanleiding van een RAAK-project. De tweede ronde is 17 juli geopend en loopt tot 9 oktober 2018.

Regeling | Bevordert praktijkgericht onderzoek

SIA: RAAK-PRO

Met de regeling RAAK-PRO worden hogescholen gefinancierd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Gestuurd door een vraag vanuit de professionele praktijk, wordt in samenwerking met kennisinstellingen, hogescholen en de beroepspraktijk systematisch onderzoek uitgevoerd. Voor deze ronde is het indienen van een intentieverklaring verplicht. Dit kan tussen dinsdag 17 juli en dinsdag 2 oktober 2018, tot uiterlijk 14.00 uur. De definitieve RAAK-PRO-aanvragen moeten uiterlijk op dinsdag 11 december 2018 om 14.00 uur ingediend zijn.

Regeling | Creative Twinning Fund 2018-2020

RVO: Creative Twinning

In de grensregio's van de EU staan culturele vrijheden onder grote druk. En daarmee de relatie tussen deze landen en Europa. Creatieven en kunstenaars raken er geïsoleerd. Het wordt er ook steeds moeilijker om deel te nemen aan een divers cultureel leven of een open dialoog over culturele verschillen. De regeling Creative Twinning helpt bij het ontwikkelen van culturele activiteiten in de grensregio’s van de EU. De regeling staat open van 24 januari tot 31 augustus 2018.

Call | wetenschappelijk onderzoeksproject

SIDN fonds: Responsible AI

SIDN fonds heeft een call open staan voor wetenschappelijk onderzoek gericht op het jaarthema Responsible AI (zowel voor HBO- als WO-instellingen). Er kan financiering worden aanvraagd voor promotie-onderzoek of postdoc-onderzoek. Voor aio’s of postdocs geldt een maximaal aan te vragen bedrag van €200.000,-. Ook kan het onderzoek worden uitgevoerd door een hoogleraar, universitair (hoofd)docent of externe promovendus. Deadline 31 augustus 2018, 13.00 uur.

Call | Open call & Responsible AI

SIDN Fonds: vernieuwende internetprojecten

Op zoek naar financiering voor een baanbrekend internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Naast de open call (voor alle aanvragen die aansluiten bij de doelstellingen van het SIDN fonds), is er extra aandacht voor Responsible AI. Internetprojecten die Artificiële Intelligentie (AI) inzetten om positieve maatschappelijke impact te realiseren zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen, worden nadrukkelijk uitgenodigd om in te dienen. Indienen is mogelijk tot 17 september 2018, 13.00 uur.

Call | Design-driven products in fashion and lifestyle

Worth: partnership project

WORTH Partnership Project, an initiative of the European Union, supports collaborations between SMEs and start-up designers, manufacturers and technology firms to create innovative and design-driven products and ideas. The project supports collaboration between fashion designers, traditional and digital craftsmanship and the manufacturing industry. The second call for applications opened 17th of April and will be ongoing until 24th of October 2018.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.

call | Logistiek als facilitator

NWO: Integrator

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals voedselvoorziening, veranderingen in de zorgsector en het ontwikkelen van een deeleconomie. Deze call heeft tot doel het financieren van vernieuwend transdisciplinair onderzoek, dat internationaal georiënteerd is en gericht op topsectordoorsnijdende thema’s. De deadline voor de verplichte intentieverklaring is 31 mei 2018, de deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag is 28 augustus 2018.