Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 25% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT werkt met verschillende sluitingsdata voor verschillende onderdelen. Haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers kunnen vanaf 17 april worden aangevraag, op basis van First Come, First Served! De tender voor samenwerkingsprojecten sluit 6 september.

regeling | Impuls voor verkennend onderzoek

SIA: KIEM

KIEM-hbo biedt de kans met samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, (business)modellen, methoden, product- en dienstconcepten. Kleine, doelgerichte projecten kunnen subsidie krijgen, waardoor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in deze sector versneld kan worden. Sluit: 15 november 2018.

Regeling | ondersteunt kennisnetwerken

SIA: RAAK

Hogescholen, ondernemers en publieke professionals kunnen elkaar versterken door samen te werken aan innovatievragen. Kennis- en innovatienetwerken spelen hierbij een grote rol. Netwerken van mkb’ers, professionals, lectoren, studenten, hogescholen, kennisinstellingen en internationale partners. De innovatievragen uit het regionale werkveld vormen altijd de aanleiding van een RAAK-project. De eerste ronde sluit op 6 maart 2018. De tweede ronde loopt van juli 2018 tot 9 oktober 2018.

Regeling | Creative Twinning Fund 2018-2020

RVO: Creative Twinning

In de grensregio's van de EU staan culturele vrijheden onder grote druk. En daarmee de relatie tussen deze landen en Europa. Creatieven en kunstenaars raken er geïsoleerd. Het wordt er ook steeds moeilijker om deel te nemen aan een divers cultureel leven of een open dialoog over culturele verschillen. De regeling Creative Twinning helpt bij het ontwikkelen van culturele activiteiten in de grensregio’s van de EU. De regeling staat open van 24 januari tot 31 augustus 2018.

Call | Vernieuwende internetprojecten

SIDN Fonds: Responsible AI

Op zoek naar financiering voor een baanbrekend internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Naast de open call (voor alle aanvragen die aansluiten bij de doelstellingen van het SIDN fonds), is er extra aandacht voor Responsible AI. Internetprojecten die Artificiële Intelligentie (AI) inzetten om positieve maatschappelijke impact te realiseren zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen, worden nadrukkelijk uitgenodigd om in te dienen. Indienen is mogelijk tot 12 maart 2018.

Call | Gebouwde omgeving en kunststoffen

NWA-onderzoeksprogramma: circulaire economie

Binnen de NWA-route Circulaire Economie krijgen de komende maanden twee onderzoeksprojecten vorm. Doel van de projecten is om concrete stappen te maken in de transitie naar een circulaire economie en dan met name op de thema’s gebouwde omgeving en kunststoffen. Opgeven kan tot uiterlijk 12.00 uur op 15 maart 2018.

Call | VR Design Methods

TU Delft: Fieldlab VRDML

Het Fieldlab VRDML (Virtual Reality Design Methods Lab) heeft de ruimte, de uitrusting en de mensen om MKB-organisaties met VR als nieuwe technologie te laten werken. Door van het fieldlab gebruik te maken, krijgen de MKB'ers de kans om samen met TU Delft nieuwe toepassingen te ontwikkelen die de concurrentiewaarde van hun ontwerpbureaus verhoogt in de (inter)nationale markt. Deadline eerste call: 1 april 2018.

Call | Innovatieve producten of diensten

EC: Fast Track to Innovation

Met Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar hoeft niet aan vooraf bepaalde thema's te voldoen. De oproep staat continu open.

call | Logistiek als facilitator

NWO: Integrator

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals voedselvoorziening, de omschakeling naar internetverkopen, veranderingen in de zorgsector en het ontwikkelen van een deeleconomie. Deze call heeft tot doel het financieren van vernieuwend onderzoek van hoog niveau dat transdisciplinair is, internationaal georiënteerd en gericht is op topsectordoorsnijdende thema’s. De deadline voor de verplichte intentieverklaring is op 31 mei 2018, de deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag is 28 augustus 2018.

Call | Ontwikkelsubsidies voor consortiumvorming

NWO: Duurzame Living Labs - Fase 1

Vervoeren en vervoerd worden - vanuit de wetenschap is er behoefte om te experimenteren in living labs. Met behulp van sensoren en uitgebreide monitoring kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan over logistiek, transport, bereikbaarheid en mobiliteit. NWO en TKI Dinalog hebben een call voor een 1ste fase waarmee consortia kunnen worden gevormd voor living labs, en waarin ruimte is voor professionals en onderzoekers uit de creatieve industrie. Sluit: 27 maart 2018.