Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek/private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 25% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Kennis Innovatie Mapping

NWO: KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT werkt met verschillende sluitingsdata voor verschillende onderdelen. Volgende sluitingsdatum: 7 september, voor R&D samenwerkingprojecten en kleine instrumenten.

regeling | Impuls voor praktijkgericht onderzoek Creatieve Industrie

SIA: KIEM

Met KIEM Creatieve Industrie kunnen kleine, doelgerichte projecten subsidie krijgen, waardoor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in deze sector versneld kan worden. Voor de aanvragen is vereist dat de kennisvraag van mkb-ondernemingen en publieke instellingen wordt vertaald in een voorstel waarin onderzoekers van hogescholen in een netwerk van mkb-bedrijven en/of publieke instellingen werken aan kenniscirculatie en kennisontwikkeling.

Call | Fieldlab Virtual Worlds

Erfgoed voor Virtual Reality, Augmented Reality

Het Fieldlab Virtual Worlds is opgezet om kennis en ervaring op te doen over de meerwaarde van VR/AR-toepassingen in een culturele en educatieve context, zowel voor erfgoedinstellingen als voor VR-makers. Dit doen we door kennis te delen, maar ook door concrete proof of concepts uit te laten werken. Voor de realisatie van deze PoCs worden calls uitgeschreven. Er zijn twee rondes. De eerste call richt zich op 2 projecten. Lees hier meer. Sluit: 10 oktober.

Call | Make a difference

NWO: Open Mind

Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Het financieringsprogramma Open Mind staat open voor verrassende onderzoeksideeën die kunnen leiden tot een duidelijke maatschappelijke toepassing. De nadruk ligt op nieuwe ideeën die nog niet eerder zijn uitgevoerd binnen de huidige onderzoekslijnen van de indieners. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 5 september.

Call | Smart Urban Regions of the Future

VerDuS: SURF Pop Up

Voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up kunnen opnieuw aanvragen worden ingediend voor een klein project op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’ worden in het bijzonder op prijs gesteld. Het laatste indienmoment van 2017 is 28 september.

Call | COMMIT2DATA programma

NWO: DATA2PERSON - Big Data & Gezondheid

In deze call staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie centraal. Belangrijke vragen zijn: Wat werkt wél en wat niet? Waarom wél of niet? Voor wie wéll en voor wie niet? Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. De call sluit 5 september.

Call | ethische en maatschappelijke aspecten van innovaties

NWO: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

De call for proposals van het MVI-programma is heropend. Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen. Aanvragen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit binnen de MVI-kaders, maatschappelijke relevantie en kennisbenutting. Sluitingsdatum: 7 september 2017, 14.00 uur.

Call | SIDN Fonds

SIDN: Open call voor innovatieve internetprojecten

Een aantal keer per jaar is het mogelijk bij SIDN om een aanvraag voor financiering in te dienen. Per jaar zijn er twee open calls voor innovatieve internetprojecten en één call voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. De najaarscall staat zoals gebruikelijk open voor alle internetprojecten die aansluiten bij onze doelstellingen. Daarnaast is er extra aandacht voor projecten die privacy en veiligheid combineren. De call sluit op 12 september.