Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 25% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

regeling | Kennis Innovatie Mapping

NWO: KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden. Volgende sluitingsdatum: 30 november.

regeling | Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

RvO: MIT-regeling

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT werkt met verschillende sluitingsdata voor verschillende onderdelen. Deze call voor 2017 is reeds gesloten.

regeling | Impuls voor verkennend onderzoek

SIA: KIEM

KIEM-hbo biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten. Kleine, doelgerichte projecten subsidie krijgen, waardoor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in deze sector versneld kan worden.

Regeling | ondersteunt kennisnetwerken

SIA: RAAK

Hogescholen, ondernemers en publieke professionals kunnen elkaar versterken door samen te werken aan innovatievragen. Kennis- en innovatienetwerken spelen hierbij een grote rol. Netwerken van mkb’ers, professionals, lectoren, studenten, hogescholen, kennisinstellingen en ook internationale partners. De innovatievragen uit het regionale werkveld vormen altijd de aanleiding van een RAAK-project. Deze regeling is voor 2017 reeds gesloten.

Regeling | Creative Twinning Fund 2018-2020

RVO: Creative Twinning

In de grensregio's van de EU staan culturele vrijheden onder grote druk. En daarmee de relatie tussen deze landen en Europa. Creatieven en kunstenaars raken er geïsoleerd. Het wordt er ook steeds moeilijker om deel te nemen aan een divers cultureel leven of een open dialoog over culturele verschillen. De regeling Creative Twinning helpt bij het ontwikkelen van culturele activiteiten in de grensregio’s van de EU.

Call | Grens­verleggende projecten

SIDN Fonds: Pioniers & Potentials

Het SIDN fonds heeft binnenkort weer een call voor grensverleggende projecten op het snijvlak van technologie en samenleving. Heb jij (als individu, ondernemer, organisatie of onderzoeker) een idee of een project dat bijdraagt aan onze doelstellingen? Het SIDN fonds biedt mogelijkheden voor Pioniers (gericht op de uitwerking van een goed idee, max € 10.000,-) en voor Potentials (doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept, max € 75.000,-). De call opent op 1 februari 2018, en sluit zes weken later op 12 maart.

call | Logistiek als facilitator

NWO: Integrator

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals voedselvoorziening, de omschakeling naar internetverkopen, veranderingen in de zorgsector en het ontwikkelen van een deeleconomie. Deze call heeft tot doel het financieren van vernieuwend onderzoek van hoog niveau dat transdisciplinair is, internationaal georiënteerd en gericht is op topsectordoorsnijdende thema’s. De deadline voor de verplichte intentieverklaring is op 16 januari, de deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag is op 8 maart.

Call | Festival driven innovation

SIA x Innofest: projecten voor living labs

Een festival is een tijdelijke minimaatschappij en - net als in het echte leven - zijn op een festival uitdagingen te vinden op het gebied van bijvoorbeeld energie, afval, logistiek, water en voedsel. Jouw prototype testen of experiment uitvoeren op een van de acht festivals waar Innofest mee samenwerkt? SIA maakt het mogelijk: HBO-projecten maken kans op financiering en een testomgeving. Meld je aan voor 2 maart.

Call | Proeftuinen voor vernieuwing

Stimuleringsfonds: Open Oproep Stadslabs

Voor de vierde en tevens laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadslab initiatieven, en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen waarin op lokaal niveau met participatieprocessen wordt geëxperimenteerd. Sluit 17 januari 2018. Kijk hier voor meer informatie.