• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Support

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-876652420

Innovatiemakelaars

Voor ondernemers | Doorlopend

Een innovatiemakelaar kan meedenken met mkb’ers die willen innoveren binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld het proces, de inhoud, het netwerk en de financiering van projecten. Zij doen dit door innovatiesessies te organiseren, door 1 op 1 begeleiding of door je te begeleiden in een validatietraject.

GoCI foto leeg
Verbinding tussen ondernemers en onderzoekers

GoCI

Voor ondernemers & onderzoekers | Doorlopend

GoCI versnelt innovatie in de creatieve industrie. Wil je als creatieve professional meer weten over kennisgedreven onderzoek en ontwikkeling, onderzoek laten doen naar mogelijkheden om te innoveren, worstel je met een innovatiebehoefte of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Of ben je als onderzoeker op zoek naar mkb-ers in de creatieve industrie om samen onderzoek te doen? GoCI kan helpen.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Voor onderzoekers & ondernemers | Doorlopend

CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. CLICKNL kan bij RVO zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Regelingen

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor (product)innovaties en onderzoeken in de creatieve sector. Hierbij een overzicht van subsidies die ofwel doorlopend zijn ofwel (jaarlijks) terugkeren. Dit noemen we 'regelingen'.

Teamwork
Regeling | Versnelt innovatie in de creatieve industrie

KIEM GoCI

Voor ondernemers

KIEM GoCI stimuleert ontwerpers, makers en andere creatieve professionals om samen te werken met onderzoekers. De regeling heeft als doel innovaties versterken en versnellen, en bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

plant-leaf-flower-food-salad-green-476769-pxhere..2e16d0ba.beef-1600x589-b240-c80 bzC5ABW
Regeling | Stimulering van samenwerking

KIEM-groen pilotregeling practoraten

Voor onderzoekers

Voor 1-jarig onderzoek van mbo-instellingen in samenwerking met een lectoraat van een hogeschool en 2 praktijkpartners, waarvan ten minste 1 uit het mkb.

Creatief werken web banner
Regeling | Onderdeel van het RAAK-programma

RAAK-PRO

Voor hogescholen

Met RAAK-PRO wil Regieorgaan SIA de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken.

Filmen
Regeling | Voor filmproducenten

Onderzoek & experiment

Voor ondernemers

Het creëren van een Nederlandse korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film.

film
Regeling | Voor innovatieve digitale oplossingen

Creative Innovation Lab

Voor ondernemers

Het Creative Innovation Lab ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve digitale oplossingen (bijv. tools, modellen en methoden) die toegepast kunnen worden in zowel de audiovisuele sector als de creatieve en/of culturele sector.

MIT Webproof
Regeling | Innovatiestimulering binnen vier missiethema’s

MIT-REGELING 2022

Voor ondernemers

Vele maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe transities. En jij, als creatieve professional, kan daar aan bijdragen! Je kunt hiervoor gebruikmaken van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Deze regeling stimuleert het midden- en kleinbedrijf om te innoveren binnen vier missiethema's.

Plant
Regeling | Een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren

Circulaire ketenprojecten

Voor ondernemers

Wil je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? Deze subsidie kan je daarbij ondersteunen.

Idee
Regeling | Doorontwikkeling van de creatieve industrie

1- EN 2-JARIG ACTIVITEITENPROGRAMMA 2023–2024

Voor ondernemers

Voor één- en tweejarige programma’s van instellingen die bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie.

Virtual Reality
Regeling | Een extra impuls aan immersieve werken

Immerse\Interact XL

Voor ondernemers

Deze regeling is voor (aanvullende) realiseringsbijdragen aan vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Voor ondernemers | Doorlopend

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

RAAK-publiek
Regeling | Voor netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en het beroepenveld

RAAK-publiek

Voor onderzoekers

Deze regeling bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector.

lightbulb
Regeling | Meerdere financieringsmogelijkheden

TAKE-OFF FASE 1 – HAALBAARHEIDSSTUDIES

Voor ondernemers & onderzoekers

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen met behulp van deze subsidieregeling.

werken
Regeling | Het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid

TAKE-OFF FASE 2 - VROEGEFASETRAJECTEN WO/HBO/TO2

Voor onderzoekers en ondernemers

Oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezit van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen en Nederlandse hogescholen, kunnen een geldlening aanvragen.

Art
Regeling | Voer een haalbaarheidsstudie uit

TAKE-OFF HBO

Voor onderzoekers

Je hebt een idee voor een innovatie gebaseerd op onderzoeksresultaten, die een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem. Maar is het ook haalbaar in de praktijk? Kun je er echt impact mee maken?

Stad
REGELING | Voor hogescholen en universiteiten

CITY DEAL KENNIS MAKEN

Voor hogescholen en universiteiten

Het hoofddoel van de City Deal Kennis Maken (CDKM) is om door een betere samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Dit door onderzoekers, docenten en studenten hier grootschalig bij te betrekken.

Design
Regeling | Voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus

Experiment

Voor ondernemers

Voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en cross-overs daartussen.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

iStock-1203192990
Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

Topicality Grant Netspar

Voor onderzoekers & specialisten | Doorlopend

Topicality projecten hebben tot doel oplossingen te formuleren voor actuele, afgebakende vraagstukken binnen de Netspar (Network for Pensions, Aging and Retirement) onderzoeksagenda. En zijn erop gericht samenwerking te stimuleren tussen wetenschappers en specialisten uit de praktijk. Deze regeling is doorlopend. Netspar streeft ernaar jaarlijks ongeveer 7 projecten toe te kennen.

iStock 3D printen
Regeling | RVO

Innovatiekrediet

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Dan kun je profiteren van het Innovatiekrediet van RVO. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

GoCI
Regeling | Onderdeel van het RAAK-programma

RAAK-MKB

Voor hogescholen en ondernemers

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk komen ze tot kennis en innovaties die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

iStock Virtual Reality vr stad
Regeling | Stimuleert experiment en onderzoek

Regeling Digitale Cultuur

Voor ondernemers

Met de Regeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur.

Calls

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor (product)innovaties en onderzoeken in de creatieve sector. Hieronder een overzicht van subsidies die een specifiek onderwerp aangaan en waar deadlines aan gebonden zijn. Dit noemen we 'calls'. Deze zijn eenmalig.

Lamp

LIVING LABS VOOR DUURZAME BEDRIJFSOVERNAME

Voor onderzoekers en ondernemers | Deadline: 27 september 2022

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor thematisch onderzoek met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein.

Gebruikersexperts als startmotor; co-creatie vanaf de start

GEBRUIKERSEXPERTS ALS STARTMOTOR; CO-CREATIE VANAF DE START

Voor ondernemers | Deadline: 03 oktober 2022

Het Agis Innovatiefonds verwelkomt initiatieven die starten met de behoeften en ideeën van de eindgebruikers, de mensen voor wie het initiatief bedoeld is.

Artificial Intelligence

SBIR OPROEP AI

Voor ondernemers | Deadline: 03 oktober 2022

Met deze oproep wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de markt uitdagen om met innovatieve Artificiële intelligentie (AI) oplossingen te komen voor beeldherkenning en remote sensing.

Bewegen sport

KIEM SPORT: BEWEGEN IN DE BUITENRUIMTE

Voor onderzoekers | Deadline: 04 oktober 2022

Hogescholen en universitaire onderzoekers kunnen samen met gemeenten financiering aanvragen voor 1-jarig onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interventies voor een beweegvriendelijke buitenruimte.

creatief

Innovatielabs #2

Voor ondernemers | Deadline: 05 oktober 2022

Het programma Innovatielabs zoekt makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen die willen werken aan innovatie in de culturele en creatieve sector.

Web Ondermijnende criminaliteit

KIC - Ondermijnende criminaliteit

Voor onderzoekers | Deadline: 06 oktober 2022

Deze call heeft als doel om kennis te ontwikkelen over de grondslagen, drijfveren, mechanismen en structuren van ondermijnende criminele fenomenen, systemen, netwerken en modus operandi. Door een integrale aanpak vanuit de technische, sociale en geesteswetenschappelijke disciplines door de hele kennisketen heen wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en de weerbaarheid van burgers, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur vergroot.

Screenshot 2022-02-21 at 11-28-25 D Stimuleringsfonds

Regeling Vormgeving

Voor ondernemers | Deadline: 11 oktober 2022

Deze regeling van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. Denk aan artistiek onderzoek, productontwikkeling en reflectie en debat.

Zorg
Voor ondernemers en onderzoekers

DOMEIN OVERSTIJGEND SAMENWERKEN

Voor ondernemers en onderzoekers | Deadline: 11 oktober 2022

Ben jij één van de partijen die regionaal samenwerkt aan verschillende thema’s op het gebied van zorg en veiligheid voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek?

Internationaal

GLOBALSTARS: OPROEP BRAZILIË 2022

Voor ondernemers en onderzoekers | Deadline: 11 oktober 2022

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Brazilië. Projecten binnen alle technologiegebieden komen voor ondersteuning in aanmerking, met een extra focus op de thema's duurzaamheid en gezondheid.

Screenshot 2022-02-01 at 15-41-31 Regeling Festivals en publiekspresentaties Stimuleringsfonds

Regeling Festivals en publiekspresentaties

Voor ondernemers | Deadline: 12 oktober 2022

Met de Regeling Festivals en publiekspresentaties ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals en uitzonderlijke presentaties die bijdragen aan een groter publieksbereik en de interesse voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur vergroten en verdiepen.

Zorg innovatie been

ERVARINGSKENNIS ALS MOTOR, SAMENSPEL ALS WEG

Voor ondernemers | Deadline: 14 oktober 2022

De ervaringen van mensen met gezondheidsuitdagingen als uitgangspunt bij innovatie.

iStock-468616573 Europa

RICHTING EUROPA (PILOT)

Voor hogescholen | Deadline: 15 oktober 2022

Met de pilotregeling Richting Europa wil Regieorgaan SIA hogescholen stimuleren om een strategie te ontwikkelen en te implementeren voor aansluiting bij de Europese onderzoek- en innovatiestrategie, netwerken en programma’s. Hiervoor stellen ze financiering beschikbaar.

Regeling Architectuur Stimuleringsfonds

Regeling Architectuur

Voor ondernemers | Deadline: 13 oktober 2022

Met de Regeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied architectuur. Denk aan ontwerpend onderzoek, reflectie en debat en ontwerpkracht in grote maatschappelijke opgaven.

Zee onder water

VERANTWOORDE OPSCHALING VAN ‘ZON OP WATER’

Voor onderzoekers | Deadline: 13 oktober, 2022

Deze Call for proposals roept kennisinstellingen en samenwerkingspartners op tot het gezamenlijk ontwikkelen van wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema Verantwoorde opschaling van ‘Zon op Water’.

ZEE THUMB

PERSPECTIEVEN VOOR ENERGIETRANSITIE EN ECOLOGIE IN DE NOORDZEE

Voor onderzoekers & ondernemers | Deadline: 13 oktober 2022

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op het ontwikkelen van kennis over opschaling van wind op zee als basis voor de ontwikkeling van het nemen van besluiten over toekomstige ontwikkelgebieden in de Noordzee.

Landschap

NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA - THEMA: KLIMAAT EN NATUUR

Voor onderzoekers | Deadline: 20 oktober, 2022

Ontwikkelingen zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn de aanleiding voor belangrijke beleidsvragen over de versterking van natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving.

Bos

Voedsel en groen: thematische vraagstukken

Voor onderzoekers | Deadline: 1 november 2022

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor thematisch onderzoek met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein.

Skin colours

RESEARCH, ACT & REFLECT

Voor ondernemers | Deadline: 07 november 2022

Voor allen die met hun activiteiten bijdragen aan een meerstemmige en inclusieve creatieve industrie.

Boom design

KIA - CIRCULAIRE ECONOMIE

Voor ondernemers | Deadline: 15 november 2022

Onderzoek of ontwikkel jij innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wil je onderzoek doen, zodat je in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Dan kun je mogelijk subsidie krijgen uit de subsidieregeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA-CE).

Beperking

KIC: MEEDOEN OP DE ARBEIDSMARKT

Voor onderzoekers | Deadline: 15 november 2022

Deze subsidieregeling richt zich op onderzoek naar innovatieve oplossingen om mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol te kunnen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Stad

Eerste call Europees Partnerschap DUT

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 21 november 2022

Deze subsidieregeling nodigt onderzoekers, steden, gemeenten, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden uit om transnationale consortia (tijdelijke samenwerkingsverbanden) te vormen.

Moestuin
Voor onderzoekers

Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

Voor onderzoekers | Deadline: 17 januari 2023

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zouden namelijk voor een langer gezond leven zorgen en kunnen op die manier de gezonde levensduur verlengen.

samen
Voor onderzoekers

Zwaartekracht 2023

Voor onderzoekers | Deadline: 24 januari 2023

Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia (tijdelijke samenwerkingsverbanden) van onderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten.

Sportveld

TOEKOMSTBESTENDIGE SPORTVELDEN

Voor ondernemers | Deadline: januari 2023

De gemeentes Amsterdam en Haarlem zijn op zoek naar innovatieve ideeën voor toekomstbestendige sportvelden.

Screenshot 2021-11-10 at 10-13-10 Cultuureducatie mbo - Fonds voor Cultuurparticipatie

Subsidie cultuureducatie mbo

Voor ondernemers | Deadline: 2 februari 2024

Wil je als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Dan past deze regeling misschien bij jou. In een eerste samenwerking en kennismaking ontwikkel je hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten. Dit doe je in co-creatie voor en met studenten. De regeling sluit 2 februari 2024, en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO, NPO Fonds en Regieorgaan SIA.

Ben je op zoek naar internationale samenwerking? Neem dan hier een kijkje.