• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Support

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-876652420

Innovatiemakelaars

Voor ondernemers | Doorlopend

Een innovatiemakelaar kan meedenken met mkb’ers die willen innoveren binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld het proces, de inhoud, het netwerk en de financiering van projecten. Zij doen dit door innovatiesessies te organiseren, door 1 op 1 begeleiding of door je te begeleiden in een validatietraject.

GoCI foto leeg
Verbinding tussen ondernemers en onderzoekers

GoCI

Voor ondernemers & onderzoekers | Doorlopend

GoCI versnelt innovatie in de creatieve industrie. Wil je als creatieve professional meer weten over kennisgedreven onderzoek en ontwikkeling, onderzoek laten doen naar mogelijkheden om te innoveren, worstel je met een innovatiebehoefte of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Of ben je als onderzoeker op zoek naar mkb-ers in de creatieve industrie om samen onderzoek te doen? GoCI kan helpen.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Voor onderzoekers & ondernemers | Doorlopend

CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. CLICKNL kan bij RVO zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

Regelingen

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor (product)innovaties en onderzoeken in de creatieve sector. Hierbij een overzicht van subsidies die ofwel doorlopend zijn ofwel (jaarlijks) terugkeren. Dit noemen we 'regelingen'.

Teamwork
Regeling | Versnelt innovatie in de creatieve industrie

KIEM GoCI

Voor ondernemers

KIEM GoCI stimuleert ontwerpers, makers en andere creatieve professionals om samen te werken met onderzoekers. De regeling heeft als doel innovaties versterken en versnellen, en bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

plant-leaf-flower-food-salad-green-476769-pxhere..2e16d0ba.beef-1600x589-b240-c80 bzC5ABW
Regeling | Stimulering van samenwerking

KIEM-groen pilotregeling practoraten

Voor onderzoekers

Voor 1-jarig onderzoek van mbo-instellingen in samenwerking met een lectoraat van een hogeschool en 2 praktijkpartners, waarvan ten minste 1 uit het mkb.

Creatief werken web banner
Regeling | Onderdeel van het RAAK-programma

RAAK-PRO

Voor hogescholen

Met RAAK-PRO wil Regieorgaan SIA de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken.

Filmen
Regeling | Voor filmproducenten

Onderzoek & experiment

Voor ondernemers

Het creëren van een Nederlandse korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film.

film
Regeling | Voor innovatieve digitale oplossingen

Creative Innovation Lab

Voor ondernemers

Het Creative Innovation Lab ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve digitale oplossingen (bijv. tools, modellen en methoden) die toegepast kunnen worden in zowel de audiovisuele sector als de creatieve en/of culturele sector.

MIT Webproof
Regeling | Innovatiestimulering binnen vier missiethema’s

MIT-REGELING 2022

Voor ondernemers

Vele maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe transities. En jij, als creatieve professional, kan daar aan bijdragen! Je kunt hiervoor gebruikmaken van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Deze regeling stimuleert het midden- en kleinbedrijf om te innoveren binnen vier missiethema's.

Plant
Regeling | Een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren

Circulaire ketenprojecten

Voor ondernemers

Wil je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? Deze subsidie kan je daarbij ondersteunen.

Idee
Regeling | Doorontwikkeling van de creatieve industrie

1- EN 2-JARIG ACTIVITEITENPROGRAMMA 2023–2024

Voor ondernemers

Voor één- en tweejarige programma’s van instellingen die bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie.

Virtual Reality
Regeling | Een extra impuls aan immersieve werken

Immerse\Interact XL

Voor ondernemers

Deze regeling is voor (aanvullende) realiseringsbijdragen aan vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Voor ondernemers | Doorlopend

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

RAAK-publiek
Regeling | Voor netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en het beroepenveld

RAAK-publiek

Voor onderzoekers

Deze regeling bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector.

lightbulb
Regeling | Meerdere financieringsmogelijkheden

TAKE-OFF FASE 1 – HAALBAARHEIDSSTUDIES

Voor ondernemers & onderzoekers

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen met behulp van deze subsidieregeling.

werken
Regeling | Het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid

TAKE-OFF FASE 2 - VROEGEFASETRAJECTEN WO/HBO/TO2

Voor onderzoekers en ondernemers

Oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezit van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen en Nederlandse hogescholen, kunnen een geldlening aanvragen.

Art
Regeling | Voer een haalbaarheidsstudie uit

TAKE-OFF HBO

Voor onderzoekers

Je hebt een idee voor een innovatie gebaseerd op onderzoeksresultaten, die een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem. Maar is het ook haalbaar in de praktijk? Kun je er echt impact mee maken?

Stad
REGELING | Voor hogescholen en universiteiten

CITY DEAL KENNIS MAKEN

Voor hogescholen en universiteiten

Het hoofddoel van de City Deal Kennis Maken (CDKM) is om door een betere samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Dit door onderzoekers, docenten en studenten hier grootschalig bij te betrekken.

Design
Regeling | Voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus

Experiment

Voor ondernemers

Voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en cross-overs daartussen.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

iStock-1203192990
Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

Topicality Grant Netspar

Voor onderzoekers & specialisten | Doorlopend

Topicality projecten hebben tot doel oplossingen te formuleren voor actuele, afgebakende vraagstukken binnen de Netspar (Network for Pensions, Aging and Retirement) onderzoeksagenda. En zijn erop gericht samenwerking te stimuleren tussen wetenschappers en specialisten uit de praktijk. Deze regeling is doorlopend. Netspar streeft ernaar jaarlijks ongeveer 7 projecten toe te kennen.

iStock 3D printen
Regeling | RVO

Innovatiekrediet

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Dan kun je profiteren van het Innovatiekrediet van RVO. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

GoCI
Regeling | Onderdeel van het RAAK-programma

RAAK-MKB

Voor hogescholen en ondernemers

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk komen ze tot kennis en innovaties die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

iStock Virtual Reality vr stad
Regeling | Stimuleert experiment en onderzoek

Regeling Digitale Cultuur

Voor ondernemers

Met de Regeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur.

Calls

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor (product)innovaties en onderzoeken in de creatieve sector. Hieronder een overzicht van subsidies die een specifiek onderwerp aangaan en waar deadlines aan gebonden zijn. Dit noemen we 'calls'. Deze zijn eenmalig.

Boom design

KIA - CIRCULAIRE ECONOMIE

Voor ondernemers | Deadline: 15 november 2022

Onderzoek of ontwikkel jij innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wil je onderzoek doen, zodat je in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Dan kun je mogelijk subsidie krijgen uit de subsidieregeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA-CE).

Beperking

KIC: MEEDOEN OP DE ARBEIDSMARKT

Voor onderzoekers | Deadline: 15 november 2022

Deze subsidieregeling richt zich op onderzoek naar innovatieve oplossingen om mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol te kunnen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Stad

Eerste call Europees Partnerschap DUT

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 21 november 2022

De eerste call van de DUT regeling is open. Het doel hiervan is om via onderzoek en innovatie de vaardigheden en instrumenten te ontwikkelen die stedelijke veranderingen mogelijk maken.

Creatief werken web banner

LANDELIJK BEGELEIDINGS- EN ONDERZOEKSTRAJECT GRIP OP ONBEGRIP

Voor onderzoekers | Deadline: 22 november 2022

De problematiek rondom onbegrepen gedrag is complex en kent een grote gelaagdheid. Het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus kan bijdragen aan een duurzame persoonsgerichte aanpak. Met deze subsidieoproep wordt een landelijk leerproces gestimuleerd, op basis van de lopende projecten van het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

creative directors forum bno

OPKOMENDE SLEUTELTECHNOLOGIEËN

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 20 december 2022 Het doel van deze call is het creëren van een zaaibed voor vernieuwende, disruptieve ideeën. Het gaat hierbij om technologieën die veelbelovend zijn in de academische setting en veel potentieel hebben voor brede toepassing.

iStock muziek music dansen dance cultuur festival

Music Moves Europe

Voor ondernemers | Deadline: 12 januari 2023

Music Moves Europe ondersteunt duurzame muziekdistributie, met de nadruk op livemuziek en is gericht op het vergroten van het concurrentievermogen, de innovatieve slagkracht en de diversiteit van de Europese muzieksector.

Museum

Museumbeurzen

Voor ondernemers | Deadline: 22 december 2022

Met dit programma wordt talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in het museale veld gestimuleerd. De beurzen zijn bedoeld voor individuele medewerkers van musea die collectiegebonden onderzoek uitvoeren. Uit de aanvraag moet daarom duidelijk blijken welk belang het onderzoek heeft voor de museale instelling of het museale veld.

Moestuin
Voor onderzoekers

Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

Voor onderzoekers | Deadline: 17 januari 2023

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zouden namelijk voor een langer gezond leven zorgen en kunnen op die manier de gezonde levensduur verlengen.

Biodivers

BIODIVERSITEIT EN BIOTISCHE STRESS IN PRIMAIRE PRODUCTIESYSTEMEN

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 17 januari 2023

Interdisciplinaire consortia (tijdelijke samenwerkingsverbanden) van kennisinstellingen, publieke en private partners worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen, gericht op het vergaren van kennis over hoe de integratie van meer biodiversiteit in productiesystemen biotische stress kan tegengaan.

samen
Voor onderzoekers

Zwaartekracht 2023

Voor onderzoekers | Deadline: 24 januari 2023

Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia (tijdelijke samenwerkingsverbanden) van onderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten.

Sportveld

TOEKOMSTBESTENDIGE SPORTVELDEN

Voor ondernemers | Deadline: januari 2023

De gemeentes Amsterdam en Haarlem zijn op zoek naar innovatieve ideeën voor toekomstbestendige sportvelden.

Screenshot 2021-11-10 at 10-13-10 Cultuureducatie mbo - Fonds voor Cultuurparticipatie

Subsidie cultuureducatie mbo

Voor ondernemers | Deadline: 2 februari 2024

Wil je als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Dan past deze regeling misschien bij jou. In een eerste samenwerking en kennismaking ontwikkel je hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten. Dit doe je in co-creatie voor en met studenten. De regeling sluit 2 februari 2024, en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is.

iStock blauwe bessen blueberries fruit gezondheid health

KIC CIRCULAIRE ECONOMIE: VERTROUWEN, GEDRAG EN ACCEPTATIE

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 14 februari 2023 Voor interdisciplinair onderzoek hoe we van een lineaire naar een circulaire economie gaan.

Kennis

KIC VRAAGGEDREVEN PARTNERSCHAPPEN VOOR CONSORTIA RONDE 2023

Voor onderzoekers | Deadline: 11 april 2023

Binnen Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia biedt NWO ruimte aan consortia (tijdelijke samenwerkingsverbanden) om zich te organiseren, ontwikkelen en uit te groeien tot een omvang waarvan maatschappelijke (waaronder economische) impact verwacht mag worden.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO, NPO Fonds en Regieorgaan SIA.

Ben je op zoek naar internationale samenwerking? Neem dan hier een kijkje.