Samenwerking met regio's

Call Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie

Deze call for proposals vormt een unieke samenwerking van NWO met de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES).

De onderzoeksagenda 'Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie' (MARET) vormt de basis van deze call. De agenda bestaat uit vier thema's:

  • De rol van de regionale overheden in het algemeen en die van de provincies in de regionale energietransitie in het bijzonder;
  • Strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie;
  • De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven;
  • Kennis- en leeragenda voor de regionale energietransitie.

Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten om daarmee het beleid van de partners in de call MARET te versterken.

De projecten in het onderzoek geven in samenhang uitvoering aan de onderzoeksagenda MARET. De onderzoeksprojecten moeten betrekking hebben op een van de vier thema’s van de onderzoeksagenda of op combinaties daarvan. Met het oog op een goede inbedding is er een koppeling tussen de onderzoeksprojecten en de deelnemende provincies. Aanvragers maken (zelf) een koppeling met één van deze provincies (Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland) of met de combinatie van de provincies Groningen en Zuid-Holland, en ontwikkelen hun projectvoorstel in samenspraak met die provincie(s). In de call for proposals wordt toegelicht wat deze koppeling inhoudt (zie paragraaf 2.3).

Voor wie
Projectvoorstellen (zowel vooraanmeldingen als uitgewerkte aanvragen) worden ingediend namens consortia.

Aanvragers zijn ervaren, gepromoveerde onderzoekers in dienst bij een Nederlandse universiteit en/of een door NWO erkende kennisinstelling voor ten minste de looptijd van het project. Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor hoofdaanvragers met een ‘'tenure track'-aanstelling.

De NWO-financiering is bestemd voor de kennisinstelling van de aanvrager(s). De hoofdaanvrager is de eindverantwoordelijke en penvoerder voor het project en draagt daarmee de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid.

Voor deze call is een bijdrage (cofinanciering) van private partijen vereist. De omvang van de private bijdrage is ten minste 10% van het bedrag dat aan NWO gevraagd wordt. De vereiste bijdrage mag helemaal in kind zijn.

Wat aanvragen
De maximale omvang van de bij NWO aan te vragen financieringsbijdrage voor een project bedraagt € 400.000.

Voor een aanvraag binnen deze call moet ten minste één postdoc positie worden aangevraagd. Voorts kan er (personeel) budget worden aangevraagd voor promovendi, niet-wetenschappelijk en overig wetenschappelijk personeel bij universiteiten, en voor vervangingssubsidies voor hoofd- en mede-aanvragers. Daarnaast kan budget worden aangevraagd voor materiële kosten, valorisatie/kennisbenutting en internationalisering.

Wanneer

  • (Verplichte) vooraanmeldingen: vóór 14 mei 2019, 14:00 uur CE(S)T.
  • Uitgewerkte aanvragen: vóór 19 september 2019, 14:00 uur CE(S)T.

Meer informatie over deze call vind je op de website van NWO.

Tags: