KIC

KIC Maatschappelijk Verdienvermogen

Innovatie is essentieel voor een vitale economie die tevens maatschappelijke uitdagingen aanpakt. Als innovatie bijdraagt aan het versneld oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen én het ontwikkelen van economisch verdienvermogen, spreken we van maatschappelijk verdienvermogen. Een voorwaarde hiervoor is de juiste context, een systeem waarin deze innovaties kunnen worden versneld en opgeschaald, bijvoorbeeld vanuit de regio naar nationaal niveau. In deze KIC-call rondom missiegedreven innovatiesystemen komen deze thema’s samen.

Doel van het programma
Maatschappelijk verdienvermogen speelt voor het slagen van innovaties een centrale rol, maar voordat dit gerealiseerd kan worden is er meer inzicht in missiegedreven innovatiesystemen nodig.
Het doel van de call 'Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen', is om meer inzicht te krijgen in de werking van missiegedreven innovatiesystemen. De centrale vraag is om deze beter te gaan begrijpen, onderbouwen en optimaliseren.

Missiegedreven innovatie vraagt om (door)ontwikkeling van onder andere verdienmodellen, nieuwe samenwerkingsvormen en gedragsverandering, innovatiemethodieken, governance- en financieringsmodellen en beleid, ongeacht welke maatschappelijke uitdagingen worden geadresseerd.

Aansluiting creatieve industrie
De call is relevant voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het inrichten en organiseren van innovatiesystemen, maar juist ook voor hen die zich richten op de realisatie en acceptatie van de beoogde innovaties. Dat zijn kernactiviteiten van de creatieve industrie, met haar expertise in het betrekken en organiseren van het veld aan stakeholders en in het bijzonder de (eind)gebruiker en burger. Daarbij zijn de ontwerpende, iteratieve aanpak en het werken in experimentele omgevingen als fieldlabs interessante componenten.

Via deze call kunnen een aantal categorieën van Key Enabling Methodologies verder worden ontwikkeld:

Gedrag en Empowerment
Institutionele verandering
Systeemverandering
Monitoring en Effectmeting
Waardecreatie en opschaling
Participatie en Co-creatie
Experimentele omgeving

Meer informatie
Deadline Vooraanmelding: 17 juni 2021

Op 13 april 2021, 13.30 uur tot 16.30 uur, vindt de online matchmakingbijeenkomst plaats voor deze call.

Meer informatie over deze call via de website van NWO.