Kennis- en Innovatieagenda 2018

De creatieve industrie versterkt het innovatievermogen van Nederland. Met haar innovatie- en verbeeldingskracht kan zij mensen verbinden, in beweging krijgen en vertrouwen geven in de wereld van morgen. De sector is een onmisbare schakel in het geven van antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken en het bieden van een zinvolle betekenis aan nieuwe technologische mogelijkheden.

De samenleving is het speelveld van de creatieve professional. In deze tijd waarin transities in de maatschappij gaande zijn, verandert de manier waarop de professional werkt en samenwerkt. De rol van de creatieve professional is meer fluïde dan voorheen. Tegelijkertijd wordt er meer verwacht van de onderbouwing van ontwikkelde interventies en neemt de complexiteit van vraagstukken en oplossingen toe. Om de creatieve professional hierin te ondersteunen, is samenwerking tussen creatieve industrie en kennisinstellingen cruciaal.

Met de unieke skillset van de creatieve professional en de maatschappelijke uitdagingen in het achterhoofd, heeft de topsector Creatieve Industrie de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 (downloadlink) opgesteld. De KIA legt de basis voor het kennis- en innovatiecontract waarin overheid, kenniswereld, topsector en CLICKNL met elkaar afspreken op welke manier invulling wordt gegeven aan onderzoek en innovatie binnen de creatieve industrie.

Veerkracht KIA 2020 2023 Cover iStock-688059996
Veerkracht

KIA 2020-2023

Om als creatieve industrie met slimme, passende en originele interventies te komen die mensen verleiden en hen in beweging brengen, maar ook om een wereld te scheppen waarin die innovaties een voedingsbodem vinden, is continu nieuwe kennis nodig.

Daarom is vanaf januari 2020 de nieuwe KIA 2020-2023 van kracht: een doorontwikkeling van de KIA 2018-2021. Met een beter beeld van de huidige kennis, de impact van de creatieve industrie en een verdere ontwikkeling van de roadmaps. Download hem bovenaan deze pagina, of lees hem hier. De bijbehorende cases vind je hier.

innovatie robot death life ddw

2019: missiegedreven innovatie

In 2019 ontwikkelt CLICKNL samen met andere topsectoren vier integrale Kennis- en Innovatieagenda's, elk om een thema heen: Veiligheid, Gezondheid, Klimaat en Landbouw. Deze thema's komen voort uit het Missiegedreven Innovatiebeleid van de overheid. CLICKNL werkt de komende periode actief aan het leggen van de verbinding van deze separate agenda’s met de KIA van de Creatieve Industrie. Lees meer...

Roadmaps

De kennisbasis van de Kennis- en Innovatieagenda van de topsector Creatieve Industrie is uitgesplitst in drie lijnen, of roadmaps, die elkaar complementeren.

 • Design for Change is gericht op strategieën die mensen in beweging krijgen door hun gedrag te beïnvloeden. Deze lijn gaat over kennis rondom systeemtransities waarin een veelheid aan actoren samenkomt.
 • The Human Touch kijkt juist naar de beleving en betekenisgeving van het individu. Belangen, waarden en de levenskwaliteit van het individu in haar sociale omgeving staan hier centraal.
 • Value Creation is meer gericht op de creatieve industrie zelf en gaat over de nieuwe rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheden die creatieve professionals krijgen toebedeeld.
 • Roadmap

  Design for Change

 • Roadmap

  Value Creation

 • Roadmap

  The Human Touch

Door deze drie lijnen, of roadmaps, aan maatschappelijke uitdagingen en toepassingsdomeinen te koppelen, komen concrete onderzoeksvragen naar boven. Zo verbinden we multidisciplinair fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Zie hiervoor het raamwerk.

De KIA is richtinggevend voor de calls voor onderzoek (oproepen tot indiening van onderzoeksvoorstellen) die gericht zijn op de creatieve industrie en onderzoekers. Deze calls worden door NWO en SIA in de komende jaren uitgezet. Ook bij de invulling van regelingen die bijvoorbeeld door RVO worden ingevuld en uitgevoerd, is deze agenda leidend.

 • Download de KIA

 • Het Raamwerk

 • Uitdagingen

Toepassingsdomeinen

De derde poot van het R&D-raamwerk wordt gevormd door de toepassingsdomeinen. Innovaties in de toepassingsdomeinen worden via maatschappelijke uitdagingen verbonden aan de kennisbasis zodat deze innovaties de kennisbasis versterken en vice versa. Hiermee is de gehele kennis- en innovatieketen, van fundamenteel naar toegepast en praktijkonderzoek, gesloten.

Deze acht domeinen zijn gekozen omdat ze ruimte geven aan de karakteristieke meerwaarde van de creatieve industrie en de toepassing van de kennisbasis mogelijk maken. Het zijn domeinen waarin de genoemde ontwikkelingen en de opgave voor de creatieve industrie pregnant aanwezig zijn. Ook geven deze domeinen ruimte voor verbinding tussen deelsectoren van de creatieve industrie zoals bijvoorbeeld mode, design, architectuur en de kunsten.

 • Beeld domein cities
  Domein

  Cities

 • Domein

  Media & Entertainment

 • Domein

  Food

 • beeld heritage
  Domein

  Mobility

 • Domein

  Health

 • beeld retail
  Domein

  Retail

 • Beeld domein heritage
  Domein

  Heritage

 • Domein

  Energy