Immersive Content | Programma

Immersive Content; wat bedoelen jullie daarmee?

Met immersieve content bedoelen we alle content (beeld, geluid, tast, geur, smaak) die nodig is om met behulp van bestaande en toekomstige immersieve technologieen (VR, AR, XR, etc.) een zo realistisch mogelijke ervaring te creëren. Immersieve content kan worden ingezet om je helemaal onder te dompelen in een bepaalde ervaring, om een kritische (gevaarlijke, dure of toekomstige) situatie te simuleren of bijvoorbeeld om ondersteunende informatie te bieden in complexe situaties. Daarmee draagt immersieve content onder meer bij aan onderling begrip en inclusiviteit, het gezamenlijk uitwerken van noodzakelijke transities, bijscholing en opleiden van talent en het ondersteunen van complexe processen in bijvoorbeeld de maakindustrie.

Overigens is Immersive Content nog een werktitel voor het potentiële programma. Als je suggesties hebt voor een betere titel horen we dat graag!

Een programma; waar denken jullie dan aan?

Een programmatische aanpak biedt de mogelijkheid om verbinding en samenhang aan te brengen tussen separate projectlijnen (‘tracks’). In het programma kunnen daarvoor de juiste gezamenlijke randvoorwaarden worden ingericht. Het geheel is daardoor meer dan de som der delen.

In dit programma ligt de focus primair op toepassingen en content ontwikkeling. Bij de opzet hanteren we daarom bijgaande uitgangspunten:

  1. Het programma start nadrukkelijk vanuit ‘pull’ (toepassing/behoefte) en niet vanuit ‘push’ (technologie) en heeft ‘Bedrijfsleven zoekt Kennis’ als adagium (reverse TRL).

  2. Het is dus niet een aanbod-programma vanuit de creatieve industrie of technologische mogelijkheden (dus geen kekke demonstraties zonder concrete toepassing). Creatieve content en technologie vormen weliswaar een kern, maar in het programma zijn de vraag en behoefte vanuit andere domeinen leidend.

  3. Waardecreatie staat centraal.
    Primair voor de bedrijven en organisaties die in de lead zijn. Daarbij wordt bij voorkeur gewerkt vanuit maatschappelijke opgaven (missie-gedreven beleid) en worden dus ook maatschappelijk waarden geadresseerd en kunnen publieke ‘launching customers’ worden gekoppeld.

  4. Als deelnemer zit je niet in één grote coalitie of consortium, maar kun je binnen het programma je eigen ‘track’ met partners vormgeven.
    Vanzelfsprekend worden ook doorsnijdende, meer randvoorwaardelijke thema’s geadresseerd: zoals Human Capital, ethiek/inclusie/regelgeving en gedeelde faciliteiten en experimenteeromgevingen.

Dit heeft geresulteerd in onderstaand raamwerk voor het programma wat we komende tijd gaan vullen.

procesplan immersive Content.pptx (1)

Welke waarde wordt gecreëerd?

Door de samenwerking die hieruit ontstaat, wordt de kennisbasis versterkt en het verdienvermogen van zowel de creatieve bedrijven als die uit de toepassingsdomeinen vergroot. Denk daarbij aan trainingen in de gezondheidszorg, support systemen voor veiligheid en inzicht in onderhoud van machinerie. Maar ook aan bijdragen aan maatschappelijke veerkracht en inclusie door vernieuwende content te ontwikkelen op het gebied van cultuur, media en entertainment.
Hiervoor is nieuwe en vernieuwende immersieve content nodig. Door deze gericht samen met gebruikers uit diverse sectoren te ontwikkelen, wordt toepasbaarheid vergroot. No content, no business!

Hoe ziet het proces er uit?

De totstandkoming van dit programma volgt een gestructureerd, open ontwerpproces: iedereen mag meedoen. Eigenaarschap van het programma ligt dan ook bij de partijen die hier actief invulling aan geven. Dat betekent dat we niet alleen vragen om mee te denken maar ook uitnodigen om (naar vermogen) mee te doen en bij te dragen. Bijvoorbeeld door (in dit stadium) actief mee te schrijven, de lead te pakken op een thema en door een netwerk bij elkaar te brengen of met (in een later stadium) inbreng van capaciteit, kennis, expertise en/of middelen.

Als onderdeel van de verkenning wil CLICKNL in co-creatie werken aan een eerste ontwerp van het programma. De focus ligt daarbij in de huidige fase op het (h)erkennen van gedeelde belangen en het formuleren van gezamenlijke ambities. We doen dit enerzijds door input uit te vragen via een uitvraagformulier (zie verderop) en anderzijds door in januari een aantal werksessies te organiseren. De input uit de formulieren en de werksessies krijgt een weerslag in een aantal programma ‘tracks’. Deze worden vervolgens bij elkaar gebracht in een eerste integraal concept programma wat middels een publieke consultatie zal worden verrijkt. Het is de bedoeling dat er in mei 2022 een stevig programma ligt met commitment en (deel)eigenaarschap vanuit alle betrokken partijen.

Zie ook onderstaande schematische weergave inclusief planning.

procesplan immersive Content.pptx

Wil je meer weten of meedoen? Stuur een mailtje naar jan@clicknl.nl om de mogelijkheden te bespreken.