• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-876652420

Innovatiemakelaars

Voor ondernemers | Doorlopend

Een innovatiemakelaar kan meedenken met mkb’ers die willen innoveren binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld het proces, de inhoud, het netwerk en de financiering van projecten. Zij doen dit door innovatiesessies te organiseren, door 1 op 1 begeleiding of door je te begeleiden in een validatietraject.

GoCI foto leeg
Verbinding tussen ondernemers en onderzoekers

GoCI

Voor ondernemers & onderzoekers | Doorlopend

GoCI versnelt innovatie in de creatieve industrie. Wil je als creatieve professional meer weten over kennisgedreven onderzoek en ontwikkeling, onderzoek laten doen naar mogelijkheden om te innoveren, worstel je met een innovatiebehoefte of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Of ben je als onderzoeker op zoek naar mkb-ers in de creatieve industrie om samen onderzoek te doen? GoCI kan helpen.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Voor onderzoekers & ondernemers | Doorlopend

CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. CLICKNL kan bij RVO zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Voor ondernemers | Doorlopend

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

Tijdelijke regelingen

NWA Gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen

Voor onderzoekers | Deadline vooraanmelding: 13 april 2021

Hoe kan het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie beter worden aangesproken en benut? Mensen met een lage sociaaleconomische positie kampen met relatief grote gezondheidsachterstanden; de zogeheten ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’. De ambitie van dit nieuwe programma van de NWA is te komen tot een aanpak om de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam verbeteren.

SPRONG ronde1

SPRONG ronde 1

Voor onderzoekers | Deadline: 13 april 2021

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden.

rocket-launch-67643 1.8c4b745b.beef-1600x589-b240-c80.format-jpeg.jpegquality-90

Take-off HBO | Indieningsronde april

Voor onderzoekers | Deadline: 13 april 2021

Heb je als student, docent of onderzoeker op een hogeschool een creatief idee, gebaseerd op onderzoeksresultaten, dat een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem? Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zo breng je de technische en economische kansen en risico’s van je idee in kaart.

Call-illustration-1536x960

Urban Transformation Capacities

Voor onderzoekers | Deadline vooraanmelding: 15 april, 2021

De transnationale call urban transformation capacities van JPI Urban Europe is gericht op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen die samenwerken met de publieke en/of private sector. Het consortium zet daarbij verschillende relevante disciplines in. Zowel fundamenteel, toegepast als praktijkgericht onderzoek kan deel uitmaken van het project.

iStock kantoor office overleg samenwerken collega's
First come first serve

MIT-Regeling 2021

Voor ondernemers | Opent: 20 april 2021

Vele maatschappelijke uitdagingen die vragen om nieuwe transities. En jij, als creatieve professional, kan daar aan bijdragen! Daarvoor kun je gebruikmaken van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Deze regeling stimuleert het midden- en kleinbedrijf om te innoveren binnen vier missiethema's.

iStock wonen senior oud architectuur

Netspar Theme Grants

Voor onderzoekers | Deadline: 20 april 2021

Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) ondersteunt innovatief wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van de sociale wetenschappen die te maken hebben met ouder worden en pensioen. Voorstellen moeten aansluiten bij de onderzoeksagenda van Netspar.

Maritieme hightech voor een veilige zee (KIC) NWO

KIC Maritieme Hightech voor een veilige zee

Voor onderzoekers | Deadline vooraanmelding: 22 april 2021

De toekomst van Nederland als maritieme handelsnatie is afhankelijk van een veilige zee. Door technologische, geopolitieke en mondiale ontwikkelingen staat de veiligheid op en vanuit zee onder druk. Voor een goed functionerende maritieme veiligheidsketen moeten de Koninklijke Marine en de Kustwacht op alle huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord hebben.

ehealth

eHealth R&D Project Zwitserland- Nederland

Voor ondernemers | Deadline vooraanmelding: 30 april 2021

Deze call heeft als doel de ontwikkeling van innovatieve oplossingen te stimuleren om het gezondheidsmanagement van kinderen in een gezin/schoolomgeving te verbeteren. Zwitserland en Nederland kondigen samen deze bilaterale call aan tot het indienen van projectvoorstellen.

Grip-op-desinformatie 880

Grip op desinformatie

Voor ondernemers | Deadline: 3 mei 2021

SIDN fonds roept op om voorstellen in te dienen voor tools en instrumenten waarmee we meer grip krijgen op desinformatie (het bewust verspreiden van informatie die erop gericht is mensen te misleiden of sterk te beïnvloeden). Desinformatie op zich is geen nieuw verschijnsel; wél nieuw is de massale en snelle verspreiding ervan via sociale media, online platforms en synthetische media. Het is een ontwikkeling waar we als samenleving nog geen goed antwoord op hebben gevonden.

KIC_sociale_innovatie

KIC energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging

Voor onderzoekers | Deadline vooraanmelding: 11 mei 2021

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport maken plaats voor hernieuwbare bronnen en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe. Dit programma richt zich op innovaties in de gebouwde omgeving, mobiliteit en energiesystemen om zo bij te dragen aan de energietransitie.

HiTMaT Call

HiTMaT

Voor onderzoekers | Deadline: 18 mei 2021

HiTMaT is een competitie tussen de beste R&D voorstellen voor high tech PPS die oplossingen bieden voor de maatschappelijke thema’s en missies van Nederland. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. cybersecurity by design, ultrasone hersenmodulatie, optimalisatie van verkeersdoorstroming in de stad, extractie van stikstof verbindingen uit dierlijke mest en eco-efficiënt en circulair bouwen.

GoCI foto leeg

KIEM GoCI | Indieningsronde 2

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 18 mei 2021

De KIEM GoCI regeling subsidieert en faciliteert éénjarig verkennend onderzoek en/of praktijkgericht onderzoek. De regeling heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen.

Open call: Hei Initiative

HEI Initiative

Voor onderzoekers | Deadline: 25 mei 2021

Het HEI Initiative is bedoeld om instellingen voor hoger onderwijs te helpen hun innovatievermogen op te bouwen en innovatie en ondernemerschap te onderwijzen. Het initiatief wil deze instellingen aanmoedigen om naar hun eigen praktijken te kijken en concrete acties te ontwikkelen om hun impact op hun ecosystemen te vergroten. Instellingen voor hoger onderwijs worden uitgenodigd om activiteiten te ontwerpen die hun ondernemers- en innovatievermogen vergroten.

data and intelligence (KIC) shutterstock 548810605

KIC Data en Intelligence

Voor onderzoekers | Deadline vooraanmelding: 27 mei 2021

Informatie is onmisbaar voor de openbare en nationale veiligheid in een voortdurend veranderende samenleving en geopolitieke wereld. In veel verschillende gebieden neemt de hoeveelheid data exponentieel toe en dat geldt zeker ook voor het gebied van intelligence. Geostrategische kwesties en economische soevereiniteit zorgen ervoor dat er vraag is naar steeds meer verschillende soorten data voor intelligence, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, gezondheid en de digitale sector.

iStock-532115936 overleg schets mens mkb mit
First come first serve

MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

Voor ondernemers | Opent: 1 juni 2021

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers.

NWA Klimaatadaptatie & gezondheid

Klimaatadaptatie en gezondheid

Voor onderzoekers | Deadline vooraanmelding: 3 juni 2021

Deze call for proposals roept kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema ‘Klimaatadaptatie en gezondheid: Een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in tijden van klimaatverandering’.

Human Capital NWO

KIC Human Capital

Voor onderzoekers | Deadline: 15 juni 2021

In het programma Human Capital bestuderen onderzoekers en praktijkprofessionals hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter kan. Hoe kunnen bedrijven doeltreffend omgaan met hun menselijk kapitaal? Welke 21e-eeuwse vaardigheden zijn van belang voor kinderen en hoe kunnen we ze het beste aanleren? En welke achterliggende neurocognitieve leerprincipes en neurofysiologische effecten spelen daarbij een rol?

KIA MV beeld1
NWO

KIC Maatschappelijk Verdienvermogen

Voor onderzoekers | Deadline (vooraanmelding): 17 juni 2021

Innovatie is essentieel voor een vitale economie die tevens maatschappelijke uitdagingen aanpakt. Daar is interdisciplinaire en multi-stakeholder samenwerking voor nodig, (door)ontwikkeling van onder andere verdienmodellen, nieuwe samenwerkingsvormen en gedragsverandering, innovatiemethodieken, governance- en financieringsmodellen en beleid.

Screenshot 2021-04-01 stimuleringsfonds creatieve industrie - Open Oproep Vitale steden en dorpen #1

Vitale steden en dorpen #1

Voor ondernemers | Deadline: 30 juni 2021

Deze call biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven

rocket-launch-67643 1.8c4b745b.beef-1600x589-b240-c80.format-jpeg.jpegquality-90

Take-off hbo | Indieningsronde september

Voor onderzoekers | Deadline: 21 september 2021

Heb je als student, docent of onderzoeker op een hogeschool een creatief idee, gebaseerd op onderzoeksresultaten, dat een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem? Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zo breng je de technische en economische kansen en risico’s van je idee in kaart.

GoCI foto leeg

KIEM GoCI | Indieningsronde 4

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 30 november 2021

De KIEM GoCI regeling subsidieert en faciliteert éénjarig verkennend onderzoek en/of praktijkgericht onderzoek. De regeling heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO, NPO Fonds en Regieorgaan SIA.