• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Het TKI CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. TKI CLICKNL kan bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Je kunt de WBSO bijna het hele jaar door aanvragen.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

GoCI foto leeg
Verbinding tussen ondernemers en onderzoekers

GoCI

GoCI versnelt innovatie in de creatieve industrie. Wil je als creatieve professional meer weten over kennisgedreven onderzoek en ontwikkeling, onderzoek laten doen naar mogelijkheden om te innoveren, worstel je met een innovatiebehoefte of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Of ben je als onderzoeker (van een universiteit, hogeschool of andere kennisinstelling) op zoek naar mkb-ers in de creatieve industrie om samen onderzoek te doen? GoCI kan daarbij helpen.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

Tijdelijke regelingen

GoCI foto leeg

KIEM GoCI

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 10 december 2020

De KIEM GoCI regeling subsidieert en faciliteert éénjarig verkennend onderzoek en/of praktijkgericht onderzoek. De regeling heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen.

iStock-1220259274

SBIR Duurzame isolatiejassen voor de zorg

Voor ondernemers | Deadline: 14 december 2020

Door de uitbraak van COVID-19 is in Nederland een grote vraag ontstaan naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die het overbrengen van virussen verminderen. De minister van Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zoeken naar duurzame alternatieven voor isolatiejassen met leverzekerheid voor Nederland. Denk mee over een oplossing!

iStock platteland landbouw gewassen groen boer

KIC Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Voor onderzoekers | Deadline: 26 januari 2021

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van droogte en met perioden met veel neerslag in korte tijd. Dit heeft grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. Nederland staat voor de uitdaging om klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen in samenhang met (innovaties in) het waterbeheer te ontwikkelen.

KIC aquatische voedselproductie

KIC Aquatische voedselproductie

Voor onderzoekers | Deadline: 26 Januari 2021

In de komende jaren verandert een groot deel van de Nederlandse Noordzee ingrijpend qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd neemt de vraag om duurzaam geproduceerd voedsel toe. Kweek en veredeling van zeewier en schaal- en schelpdieren zijn hiervan voorbeelden. De call for proposals is gericht op het stimuleren van onderzoek naar een duurzame aanpak van de productie van voedsel en biogene grondstoffen op de Noordzee, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor de maatschappelijke opgave.

KIC Leven met dementie

KIC Leven met dementie

Voor onderzoekers | Deadline: 26 januari 2021

Sinds kort wordt de omvang en ernst van dementie duidelijk. Dementie heeft een enorme impact op de maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven van degene die eraan lijdt, maar ook op zijn of haar directe omgeving. We weten vooralsnog slechts in beperkte mate hoe hier adequaat mee om te gaan. Er valt nog veel te leren en te ontdekken door zorgvuldige verkenning en onderzoek naar mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving.

KIC Leefstijl en leefomgeving

KIC Leefstijl en leefomgeving

Voor onderzoekers | Deadline: 26 Januari 2021

In Nederland leven mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge SES. Mensen met een lage SES hebben vaker te maken met een opeenstapeling van problematiek in gezondheid, leefstijl en leefomgeving, als ook op terrein van wonen, werken, leren en leven. Duurzame interventies die zich richten op gezondheidsbevordering moeten een oplossing bieden voor deze kwetsbare groepen.

KIC Circulair

KIC Circulariteit

Voor onderzoekers | Deadline: 26 Januari 2021

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft ambities voor een CO2-emissiereductie van 49 procent in 2030, en van 80 tot 95 procent in 2050. In het Klimaatakkoord is dit vertaald naar doelen per sector, die door een brede groep stakeholders zijn omarmd. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol, omdat nog niet alle oplossingen die nodig zijn voor het halen van deze doelen beschikbaar zijn. Twee belangrijke sectoren hierbij zijn de industrie en de agri-food sector.

KIC Wind- en zonneenergie

KIC Innovaties voor wind- en zonne-energie

Voor onderzoekers | Deadline: 28 Januari 2021

Het klimaatakkoord stelt ons de enorme opgave om te werken naar een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem tegen 2050. Om deze transitie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat we ons energiesysteem radicaal vernieuwen en verduurzamen. De transitie naar een groot aandeel wind- en zonne-energie is alleen mogelijk met maatschappelijk draagvlak, forse kostenreductie en toename van efficiëntie.

data and intelligence (KIC) shutterstock 548810605

KIC Data en Intelligence

Voor onderzoekers | Deadline: 22 april 2021

Informatie is onmisbaar voor de openbare en nationale veiligheid in een voortdurend veranderende samenleving en geopolitieke wereld. In veel verschillende gebieden neemt de hoeveelheid data exponentieel toe en dat geldt zeker ook voor het gebied van intelligence. Geostrategische kwesties en economische soevereiniteit zorgen ervoor dat er vraag is naar steeds meer verschillende soorten data voor intelligence, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, gezondheid en de digitale sector.

Maritieme hightech voor een veilige zee (KIC) NWO

KIC Maritieme Hightech voor een veilige zee

Voor onderzoekers | Deadline: 22 april 2021

De toekomst van Nederland als maritieme handelsnatie is afhankelijk van een veilige zee. Door technologische, geopolitieke en mondiale ontwikkelingen staat de veiligheid op en vanuit zee onder druk. Voor een goed functionerende maritieme veiligheidsketen moeten de Koninklijke Marine en de Kustwacht op alle huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord hebben.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO en Regieorgaan SIA.