• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-876652420

Innovatiemakelaars

Voor ondernemers | Doorlopend

Een innovatiemakelaar kan meedenken met mkb’ers die willen innoveren binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld het proces, de inhoud, het netwerk en de financiering van projecten. Zij doen dit door innovatiesessies te organiseren, door 1 op 1 begeleiding of door je te begeleiden in een validatietraject.

GoCI foto leeg
Verbinding tussen ondernemers en onderzoekers

GoCI

Voor ondernemers & onderzoekers | Doorlopend

GoCI versnelt innovatie in de creatieve industrie. Wil je als creatieve professional meer weten over kennisgedreven onderzoek en ontwikkeling, onderzoek laten doen naar mogelijkheden om te innoveren, worstel je met een innovatiebehoefte of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Of ben je als onderzoeker op zoek naar mkb-ers in de creatieve industrie om samen onderzoek te doen? GoCI kan helpen.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Voor onderzoekers & ondernemers | Doorlopend

CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. CLICKNL kan bij RVO zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Voor ondernemers | Doorlopend

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

Tijdelijke regelingen

iStock-542945548

Pilotvoorstellen Coalitie voor Technologie en Inclusie

Voor ondernemers en onderzoekers | Deadline: 24 september 2021

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) daagt partijen uit om voorstellen in te dienen voor pilots waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Werkgevers, technologieontwikkelaars, onderwijsinstellingen, mensen met een arbeidsbeperking en hun ondersteuners kunnen nu een gezamenlijk voorstel voor een pilot indienen.

KIC Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia 0

KIC Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia

Voor onderzoekers | Deadine vooraanmelding: 28 september 2021

Binnen Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia kunnen nieuwe of bestaande consortia zich organiseren, ontwikkelen en uitgroeien tot een omvang waarvan impact verwacht mag worden. Eveneens biedt dit financieringsinstrument een plaats aan consortia die in de toekomst willen uitgroeien tot strategische langetermijnprogramma’s. Onderwerpen die in aanmerking komen, hebben maatschappelijke (waaronder economische) impact en vereisen een aanpak met focus en massa.

toekomstbestendig landelijkgebied

Toekomstbestendig landelijk gebied #1

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 30 september 2021

Deze oproep richt zich op vernieuwers die op onderzoekende wijze met lokale en regionale partners willen samenwerken aan kansen en oplossingen om de vitaliteit van steden en dorpen richting de toekomst te versterken. Deze vouchers zijn bedoeld om de kosten van een ontwerpend onderzoek naar een concrete casus of ontwerpvraag te financieren, waarbij ook specifiek aandacht uitgaat naar de manier waarop wordt samengewerkt en resultaten en inzichten worden gedeeld.

iStock samenwerken onderzoek

Regeling Experiment

Voor ondernemers | Deadline: 30 september 2021

Het tweede tijdvak van de Regeling Experiment loopt t/m 30 september 2021 en heeft een subsidieplafond van € 250.000. In het vierde kwartaal van 2021 zal een extra derde tijdvak openen. Met de Regeling Experiment ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kleinschalige, experimentgedreven onderzoeksprojecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digital cultuur en alle mogelijke cross-overs.

iStock 17747040 plastic blauw circulair

Circulaire Ketenprojecten

Voor ondernemers | Deadline: 30 september 2021

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen.

Opencall KIEM Sport

KIEM Sport

Voor onderzoekers | Deadline: 5 oktober 2021

Met KIEM Sport stimuleert Regieorgaan SIA samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte. Deze samenwerkingsverbanden gaan aan de slag met activiteiten op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Hiermee komen zij tot inzichten over welke maatregelen leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte.

RegieorgaanSIA

Voedsel en Groen - thematische vraagstukken

Voor onderzoekers | Deadline: 12 oktober 2021

Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor klimaatrobuuste landbouw? Hoe verbeteren we natuurinclusief gedrag van burgers? Met de regeling Thematische vraagstukken roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s in het groene domein.

GoCI foto leeg

KIEM GoCI | Indieningsronde 4

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 30 november 2021

De KIEM GoCI regeling subsidieert en faciliteert éénjarig verkennend onderzoek en/of praktijkgericht onderzoek. De regeling heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen.

NWA-beeld-Jeugd-en-Digitalisering Website NWA ZonMW 0

NWA - Jeugd en digitalisering

Voor onderzoekers | Deadline: 14 december 2021

Dit programma wil bijdragen aan een beter en meer integraal begrip van de impact van digitalisering op het welbevinden, het welzijn, de identiteit en relaties, en de kansen(on)gelijkheid van kinderen en jongeren. In dit programma wordt de impact van digitalisering bezien vanuit verschillende leefgebieden en vanuit de complexe wisselwerking tussen de diverse sociale contexten waarin jeugdigen opgroeien.

Picture-projecten-fieldlab-upps

Projecten Fieldlab UPPS

Voor ondernemers | Deadline: 31 december 2021

Fieldlab UPPS nodigt design gedreven MKB-ers en creatieve professionals uit projectvoorstellen rondom het ontwerpen van Ultra Personalised Products & Services in te dienen. In deze derde Call worden opnieuw een aantal projecten gehonoreerd. Fieldlab UPPS biedt ondersteuning door experts rondom het ontwerpen van UPPS. En kan worden geëxperimenteerd met faciliteiten zoals 3D/4D scanners, en –printers.

NWA-beeld-Quantumtechnologie-en-maatschappij Website

NWA - De maatschappelijke impact van quantumtechnologie

Voor onderzoekers | Deadline: 12 januari 2022

Het thematische programma 'De maatschappelijke impact van quantumtechnologie' van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van de invloeden die quantumtechnologie op onze samenleving zullen hebben.

singel-kademuur-amsterdam

NWA -Urban Bridge and Quay Wall Innovations

Voor onderzoekers | Deadline: 18 januari 2022

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het ontwikkelen van onderzoeksprojecten gericht op kennisleemtes met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor technische en procesuitdagingen rond herstel, vernieuwing en beheer van bruggen en kademuren in een complexe stedelijke context.

NWA-beeld-Safe-by-design Website shutterstock 1470903836 0

NWA - Naar een praktische Safe-by-Design aanpak voor chemische producten en processen

Voor onderzoekers | Deadline: 18 januari 2022

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de ontwikkeling en implementatie van een praktische Safe-by-Design aanpak voor het ontwerp van chemische stoffen, materialen, producten en processen.

NWA-beeld-Jeugd-en-Criminaliteit Web 2

NWA - Grip op jeugdcriminaliteit

Voor onderzoekers | Deadline: 20 januari 2022

Zware en georganiseerde criminaliteit is maatschappelijk probleem met grote gevolgen voor de samenleving. Voorkomen dat personen betrokken raken bij deze vormen van criminaliteit en een criminele carrière ontwikkelen, vereist inzicht in de achtergrond van deze personen, toetredingsmechanismen en de effectiviteit van interventies die een rol spelen in dit proces.

transitie naar een circulaire en emissievrije bouw 0

NWA - Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw

Voor onderzoekers | Deadline: 20 januari 2022

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op het realiseren van doorbraken en het ontwikkelen van handelingsperspectieven die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, en dan in de eerste plaats aan renovatieprojecten.

NWA-beeld-Alternatieven voor dierproeven-web credits Ivar Pel

NWA - Proefdiervrije modellen: acceptatie en implementatie

Voor onderzoekers | Deadline: 17 februari 2022

Dit programma richt zich op de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen bij de veiligheidsbeoordeling van stoffen voor de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. Consortia dragen hier aan op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier bij.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO, NPO Fonds en Regieorgaan SIA.

Ben je op zoek naar internationale samenwerking? Neem dan hier een kijkje.