• Hieronder vind je een overzicht van de regelingen en calls die momenteel relevant zijn voor creatieve professionals en ondernemende onderzoekers. Ook vind je hier kansen voor samenwerking en antwoorden op jouw innovatievragen.

Ondersteuning

Regelingen | samenwerking | kennisvragen

iStock-876652420

Innovatiemakelaars

Voor ondernemers | Doorlopend

Een innovatiemakelaar kan meedenken met mkb’ers die willen innoveren binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld het proces, de inhoud, het netwerk en de financiering van projecten. Zij doen dit door innovatiesessies te organiseren, door 1 op 1 begeleiding of door je te begeleiden in een validatietraject.

GoCI foto leeg
Verbinding tussen ondernemers en onderzoekers

GoCI

Voor ondernemers & onderzoekers | Doorlopend

GoCI versnelt innovatie in de creatieve industrie. Wil je als creatieve professional meer weten over kennisgedreven onderzoek en ontwikkeling, onderzoek laten doen naar mogelijkheden om te innoveren, worstel je met een innovatiebehoefte of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Of ben je als onderzoeker op zoek naar mkb-ers in de creatieve industrie om samen onderzoek te doen? GoCI kan helpen.

GIF SO:AP groot
Samenwerking | kennisvragen | systematische oplossingen

SO:AP

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of systematische oplossingen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt ondernemers in de creatieve industrie het podium!

iStock-624854602
Regeling | Publiek-private samenwerkingen

PPS-toeslag

Voor onderzoekers & ondernemers | Doorlopend

CLICKNL wil publiek-private samenwerking in onderzoek en innovatie op het terrein van de Creatieve Industrie versterken. Daarvoor wordt onder meer PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie ingezet. CLICKNL kan bij RVO zogenaamde PPS-Projecttoeslag aanvragen voor de financiering van publiek-privaat onderzoek. Daarmee kan een bijdrage worden verkregen van 30% over de private bijdragen binnen het onderzoeksproject.

iStock-614879610 abstract digitaal data cyber
Regeling | Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

SIDN Fonds: Regeling Pioniers

Voor ondernemers | Doorlopend

Heb je een veelbelovend idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Een project dat bijdraagt aan een sterk internet met sterke gebruikers? En ben je op zoek naar financiering om je idee uit te werken naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp? Je kunt hiervoor doorlopend een aanvraag indienen bij SIDN Fonds (aanvragen tot 10.000 euro), via de Pioniersregeling.

iStock onderzoek ontwerp research design samenwerken 3d printer
Fiscale regeling | research & development

WBSO

Voor ondernemers | Doorlopend

Ben je een ondernemer in de creatieve industrie die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je je kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Je bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

Tijdelijke regelingen

foto SBIR verduurzamen monumenten

SBIR Innovaties duurzaam erfgoed

Voor ondernemers | Deadline: 20 augustus 2021

De SBIR is een competitie die creatieve ondernemers uitdaagt samen nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen voor de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk, met financiële ondersteuning van de Rijksoverheid. In deze uitvraag richten we ons specifiek op creatieve mogelijkheden op gebied van het duurzaam verwarmen van monumenten.

sacredhill.jpg(mediaclass-page-img.179ac2f75e0bd0b13fa71d20402a27610d7b5442)

Immerse\Interact

Voor ondernemers | Deadline: 31 augustus 2021

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Ruimte voor klimaat&energie

Ruimte voor Klimaat en Energie

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 31 augsutus, 2021

De Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1 richt zich op de ruimtelijke implicaties van lokale en regionale klimaat en energiemaatregelen. Om het maatschappelijk draagvlak voor fysieke ingrepen te vergroten, is het belangrijk de omgeving beter bij het ontwikkelen van nieuwe plannen te betrekken. Ontwerpend onderzoek kan daarbij helpen. Het biedt de mogelijkheid om voorbij de geijkte kaders te denken, opgaven - via een gebiedsgerichte aanpak - met elkaar in verband te brengen, betrokken actoren en hun belangen inzichtelijk te maken en samen tot meer integrale en breed gedragen oplossingen te komen.

iStock kantoor office overleg samenwerken collega's
First come first serve

MIT-Regeling 2021

Voor ondernemers | Deadline: 9 september 2021

Vele maatschappelijke uitdagingen die vragen om nieuwe transities. En jij, als creatieve professional, kan daar aan bijdragen! Daarvoor kun je gebruikmaken van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Deze regeling stimuleert het midden- en kleinbedrijf om te innoveren binnen vier missiethema's.

iStock logistiek vrachtschip haven

TSE Industrie

Voor ondernemers | Deadline: 14 september 2021

Onderzoekt jouw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werk je daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de regeling TSE Industrie. Jouw oplossing is geschikt voor een betekenisvolle industriële sector in Nederland, de scheep- of luchtvaart of een voor de missie Circulaire Economie belangrijke waardeketen in Nederland.

Screenshot 2021-04-01 stimuleringsfonds creatieve industrie - Open Oproep Prachtige productielandschappen

Prachtige Productielandschappen

Voor ondernemers | Deadline: 20 september 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.

rocket-launch-67643 1.8c4b745b.beef-1600x589-b240-c80.format-jpeg.jpegquality-90

Take-off hbo | Indieningsronde september

Voor onderzoekers | Deadline: 21 september 2021

Heb je als student, docent of onderzoeker op een hogeschool een creatief idee, gebaseerd op onderzoeksresultaten, dat een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem? Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zo breng je de technische en economische kansen en risico’s van je idee in kaart.

KIC Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia 0

KIC Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia

Voor onderzoekers | Deadine vooraanmelding: 28 september 2021

Binnen Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia kunnen nieuwe of bestaande consortia zich organiseren, ontwikkelen en uitgroeien tot een omvang waarvan impact verwacht mag worden. Eveneens biedt dit financieringsinstrument een plaats aan consortia die in de toekomst willen uitgroeien tot strategische langetermijnprogramma’s. Onderwerpen die in aanmerking komen, hebben maatschappelijke (waaronder economische) impact en vereisen een aanpak met focus en massa.

toekomstbestendig landelijkgebied

Toekomstbestendig landelijk gebied #1

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 30 september 2021

Deze oproep richt zich op vernieuwers die op onderzoekende wijze met lokale en regionale partners willen samenwerken aan kansen en oplossingen om de vitaliteit van steden en dorpen richting de toekomst te versterken. Deze vouchers zijn bedoeld om de kosten van een ontwerpend onderzoek naar een concrete casus of ontwerpvraag te financieren, waarbij ook specifiek aandacht uitgaat naar de manier waarop wordt samengewerkt en resultaten en inzichten worden gedeeld.

iStock samenwerken onderzoek

Regeling Experiment

Voor ondernemers | Deadline: 30 september 2021

Het tweede tijdvak van de Regeling Experiment loopt t/m 30 september 2021 en heeft een subsidieplafond van € 250.000. In het vierde kwartaal van 2021 zal een extra derde tijdvak openen. Met de Regeling Experiment ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kleinschalige, experimentgedreven onderzoeksprojecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digital cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Opencall KIEM Sport

KIEM Sport

Voor onderzoekers | Deadline: 5 oktober 2021

Met KIEM Sport stimuleert Regieorgaan SIA samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte. Deze samenwerkingsverbanden gaan aan de slag met activiteiten op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Hiermee komen zij tot inzichten over welke maatregelen leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte.

RegieorgaanSIA

Voedsel en Groen - thematische vraagstukken

Voor onderzoekers | Deadline: 12 oktober 2021

Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor klimaatrobuuste landbouw? Hoe verbeteren we natuurinclusief gedrag van burgers? Met de regeling Thematische vraagstukken roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s in het groene domein.

GoCI foto leeg

KIEM GoCI | Indieningsronde 4

Voor ondernemers & onderzoekers | Deadline: 30 november 2021

De KIEM GoCI regeling subsidieert en faciliteert éénjarig verkennend onderzoek en/of praktijkgericht onderzoek. De regeling heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen.

Picture-projecten-fieldlab-upps

Projecten Fieldlab UPPS

Voor ondernemers | Deadline: 31 december 2021

Fieldlab UPPS nodigt design gedreven MKB-ers en creatieve professionals uit projectvoorstellen rondom het ontwerpen van Ultra Personalised Products & Services in te dienen. In deze derde Call worden opnieuw een aantal projecten gehonoreerd. Fieldlab UPPS biedt ondersteuning door experts rondom het ontwerpen van UPPS. En kan worden geëxperimenteerd met faciliteiten zoals 3D/4D scanners, en –printers.

Meer regelingen & Calls

Dit is slechts een selectie van alle beschikbare regelingen & calls. Neem ook eens een kijkje bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds, RVO, NWO, NPO Fonds en Regieorgaan SIA.

Ben je op zoek naar internationale samenwerking? Neem dan hier een kijkje.