Kennis en Innovatieagenda 2016-2019

De huidige maatschappij is op allerlei niveaus in beweging. Verschillende industrieën worden onder invloed van technologische ontwikkelingen onderworpen aan een proces van verandering. Ook de Nederlandse creatieve sector zal deze uitdaging moeten aangaan. De Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 voor de creatieve industrie van CLICKNL vormt de basis waarmee de komende jaren innovatie en nieuwe diensten en producten kunnen worden gestimuleerd en ontwikkeld. De Kennis- en Innovatieagenda Creatieve Industrie stelt belangrijke vragen en probeert onderwerpen en kennisgebieden te identificeren die de creatieve industrie kan inspireren om met verschillende instituten, bedrijven en overheidsinstellingen samen te werken zodat de Nederlandse economie in 2020 de meest creatieve van Europa zal zijn.

Daarnaast legt de CLICKNL Kennis- en Innovatieagenda de basis voor het kennis- en innovatiecontract waarin overheid, kennisinstituten, topsectoren met elkaar afspreken hoe CLICKNL, aan de hand van onderzoek, invulling geeft aan innovatie binnen de Topsector Creatieve Industrie. Het is bovendien richtinggevend voor de calls voor onderzoek van de topsector creatieve industrie. De Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 is een verdere aanscherping van eerdere agenda’s uit 2012 en 2014-2015.

Note
Op dit moment wordt de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 opgesteld. Dat doen we samen met creatieve professionals en onderzoekers. De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda zal voor het eerst publiek worden besproken tijdens CLICKNL CHARGE, het jaarevenement op 22 juni 2017.

Societal challenges

Net als in de vorige agenda’s kiest CLICKNL voor een aantal grand societal challenges als leidraad voor onderzoek. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij het Europese programma Horizon 2020. Het onderzoek heeft tot doel kennis en innovaties te realiseren die bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. CLICKNL legt haar prioriteit voor de periode 2016-2019 bij een drietal maatschappelijke uitdagingen:

  • Inclusieve en innovatieve samenleving
  • Schone energie en circulaire economie
  • Langer gezonder leven

CLICKNL_SRIA_challenges

Creative industries research areas

Om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen aan te dragen en de concurrentiekracht van de sector te versterken, stelt CLICKNL voor het onderzoek te richten op een aantal themagebieden waarin de creatieve industrie waarde toevoegt op basis van haar specifieke expertises en competenties. Dit zijn de creative industries research areas die in de voorbije jaren binnen de sector zijn opgebouwd. CLICKNL netwerken zijn doorgaans binnen meerdere van de thema’s actief. Het onderzoek kent een vijftal thema’s: Smart Societies, Creative Futures, Redefining Innovation, User Impact en Business Transformation.

CLICKNL_SRIA_researchareas

Solution spaces
CLICKNL bestaat uit netwerken waarbinnen de relevante kennisontwikkeling plaats vindt. Zij vormen de solution spaces van CLICKNL, de deelsectoren waarin kennisinstellingen, onderzoekers, bedrijven, professionals, en overheidsorganisaties concreet samenwerken aan projecten. Ze dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van CLICKNL, zowel binnen de eigen thematische domeinen als in samenwerking met elkaar en met andere sectoren buiten de creatieve industrie. In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken voor de verdere uitwerking van de Kennis en Innovatieagenda: Built Environment, Cultural Heritage, Design, Next Fashion, Games en Media & ICT.

Cross-over Programma’s
In samenwerking met andere topsectoren zijn de afgelopen jaren cross-over programma’s ontwikkeld en uitgevoerd. Deze samenwerkingprogramma’s trachten door middel van synergie de krachten van verschillende sectoren te bundelen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en innovatie te stimuleren. Voor de periode 2016-2019 gaat het in ieder geval om vier programma’s:

Download hier de volledige tekst van de Kennis- en Innovatieagenda Creatieve Industrie 2016-2019.

Bekijk de presentatie!