Regelingen & Calls

Voor de creatieve industrie zijn diverse financieringsinstrumenten en -regelingen beschikbaar. Ze zijn bedoeld voor onderzoek waar de creatieve industrie van kan profiteren. Kennis wordt toegankelijk gemaakt voor de creatieve industrie en samenwerking bevordert tussen wetenschappers en ondernemers in de creatieve industrie. Bovendien biedt de overheid diverse aantrekkelijke fiscale regelingen voor research en development die het innovatieve vermogen van het MKB helpen bevorderen.

Hieronder een overzicht organisaties die in samenwerking met het topteam en  CLICKNL instrumenten en regelingen ontwikkelen en uitvoeren voor de creatieve industrie.

  • NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
  • TNO – Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
  • SIA – Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
  • Technologiestichting STW
  • RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Het Stimuleringsfonds

 

1_NWO_LogoBasis_NL

 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zet verschillende instrumenten in waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling van de creatieve industrie in Nederland. Het bedrijfsleven en de publieke partners worden gevraagd mee te financieren in het onderzoek. De hoogte van de gevraagde financiering alsmede de mate van cash financiering is afhankelijk van het type financieringsinstrument.
lees meer op de site van NWO
contact: Janneke van Kersen, T. 070 344 08 21

tno

TNO is een kennisinstelling voor toegepast onderzoek. De kennisontwikkeling van TNO is ondergebracht in vraag gestuurde programma’s, een van deze programma’s is voor de Creatieve Industrie. Bij TNO kan men gebruik maken van diverse instrumenten waarbij een deel van de Samenwerkingsmiddelen Onderzoek (SMO) worden ingezet. Bij de meeste instrumenten wordt een financiële bijdrage van deelnemende partijen gevraagd. TNO maakt onderscheid naar instrumenten voor vraagarticulatie, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Daarnaast kan de expertise van TNO ingehuurd worden voor contractresearch en advisering.
lees meer op de website van TNO
contact: Nathalie van Schie, T 088 866 72 55

SIA-logo-_rgb
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek door hogescholen via het RAAK-programma. De vraagstellingen van het onderzoek dat door hogescholen wordt verricht, worden ingegeven door de professionele praktijk (‘real life’-situaties), in zowel profit- als non-profitsectoren. Het onderzoek genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van de problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk.
lees meer op de site van SIA
contact: Rolf Bossert, T 06 513 19 063

STW-Ned-RGB

 

 

 

 

 

Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doet zij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en op elk project onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen. Het STW financiert onderzoek via een aantal verschillende budgetten.
lees meer op de site van STW

RVO

MIT-regeling (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
De MIT-regeling is bedoeld voor ondernemers die willen starten met vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten. Doel van de regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. lees meer op de site van RVO

 

 stimuleringsfonds

 

In opdracht van de ministeries van OCW en BZ voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het Programma Internationalisering Creatieve Industrie 2013-2016 uit.

Horizon2020
Horizon2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van de Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard voor de periode 2014-2020.  Met dit programma wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Horizon2020 werkt met diverse ‘calls for proposals’.

WBSO (fiscale regeling voor MKB-ers, doorlopend aanvragen)
Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u via de fiscus loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. lees meer

Innovatiekrediet (doorlopend aanvragen)
U heeft een innovatief idee. U ziet de kansen in de markt voor een nieuw product. U beschikt over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Want wie wil er investeren in een project dat veelbelovend is, maar ook hoge risico’s met zich meebrengt? De overheid: met het Innovatiekrediet. lees meer

Partners for International Business (doorlopend aanvragen)
Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie kan de overheid handels- en investeringsbelemmeringen proberen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren. lees meer

RDA
De Research & Development Aftrek (RDA-regeling) stimuleert innovatie en R&D door het Nederlandse bedrijfsleven door een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelastingDe RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten is er de WBSO. lees meer