Innovatiecontract

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren in 2016 en 2017 84 miljoen euro in het versterken van de kennisbasis van de Creatieve Industrie. Daartoe is op 5 oktober 2015 een Innovatie contract gesloten. Daarin staan de afspraken die in het kader van het Nederlandse Topsectoren beleid voor de topsector Creatieve Industrie zijn gemaakt. De Creatieve Industrie heeft de ambitie Nederland in 2020 tot de meest creatieve economie van Europa te maken.

Ruim de helft van het investeringsbedrag, 49 miljoen euro, bestaat uit publiek-private samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samenwerken, gestimuleerd en ondersteund door diverse calls en regelingen vanuit de overheid. Daarnaast investeert de overheid in de periode 2016-2017 32 miljoen euro in het versterken van de infrastructuur van de Creatieve Sector. Andere Topsectoren investeren nog eens 3 miljoen euro in gezamenlijke projecten, zogenaamde cross-overs.

innovatiecontract visual verdeling investering

CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie, wil de kennisbasis van de sector verder ontwikkelen en versterken door samen te werken met andere topsectoren en door in te zetten op onderzoeks- en innovatieprogramma’s die cross-sectorale kennisverbinding mogelijk maken en interdisciplinair onderzoek ondersteunen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt ruim 24 miljoen euro bij aan de onderzoeksprogrammering van de Topsector Creatieve industrie.

CLICKNL legt haar prioriteit bij onderzoek en innovatie door de creatieve industrie voor drie maatschappelijke uitdagingen:

  1. het realiseren van een inclusieve en innovatieve samenleving,
  2. een nieuwe circulaire economie creëren waarin men werkt met duurzaam opgewekte energie,
  3. langer en gezonder leven van alle burgers in Nederland.

CLICKNL richt het onderzoek op de thema’s Smart Society, Creative Futures, Redefining Innovation, User Impact en Business Transformation. In alle vijf thema’s voegt de creatieve industrie waarde toe aan alle projecten en producten, vanuit haar specifieke competenties.

CLICKNL_SRIA_researchareas

CLICKNL streeft zowel naar langjarige en grootschalige onderzoeks- en innovatieprogramma’s als naar kortlopend onderzoek. Daartoe wordt in het kader van het innovatiecontract nauwe samenwerking gezocht met Universiteiten, Hogescholen en met ‘Centers of Expertise’ waarin MBO- en HBO-instellingen samen met het bedrijfsleven werken aan aantrekkelijk onderwijs en innovatie. Vooral de cross-overprogramma’s, waarin samenwerking met andere sectoren wordt gezocht zoals de zorg, energie, maakindustrie, retail, zijn cruciaal om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

innovatiecontract visual crossovers

CLICKNL vervult in dit brede speelveld, samen met de CLICKNL Netwerken, de rol van spelverdeler en stimulator. Zij brengt de verschillende partijen bij elkaar en zorgt dat de basiskennis aanwezig is.

Het kennisnetwerk CLICKNL draagt zo bij aan de ambitie van het Topteam Creatieve Industrie om in 2020 Nederland tot de meest creatieve economie van Europa te maken.

Het Innovatie contract 2016-2017 is hier te downloaden (pdf).

Bijlage A: De CLICKNL netwerken (pdf)

Bijlage B: Propositie NWO Creatieve Industrie (pdf)

Bijlage C: De Kennis- en Innovatieagenda (pdf)