Innovatieagenda

De Nederlandse ontwerppraktijk heeft de mogelijkheid om Nederland en de Nederlandse samenleving te zien als één groot levend laboratorium, een gebied dat antwoorden moet vinden op uiteenlopende uitdagingen als klimaat-verandering, duurzame energie, en vergrijzing.

De verbindende thema’s van de CLICKNL agenda, de kansen die andere topsectoren bieden en de nieuwe zwaartepunten die door het Rijk zijn aangebracht in het beleid voor architectuur en ruimtelijk ontwerp geven richting aan een maatschappelijk-ruimtelijk georiënteerd uitvoeringsprogramma en de strategische kennisagenda CLICKNL|Built Environment. Aan de hand van uitvoerige gesprekken met haar partners heeft CLICKNL|Built Environment vier rode draden geïdentificeerd, vier programma lijnen:

Programma

Cutting Edge

Cutting Edge genereert kennis en ontwikkelt vaardigheden die Nederlandse architectuur en ruimtelijk ontwerp in staat stellen een voorsprong te nemen op omringende landen door vooruitgang te boeken op een aantal strategische terreinen. In 2012 zijn ‘resource efficiency’, ‘user-inspired design’, en ‘reuse’ geïdentificeerd als zulke gebieden. Ook naar de toekomst zullen de Cutting Edge onderwerpen antwoord geven op de uitdagingen (grand challenges) waar we als samenleving voor staan. CLICKNL|Built Environment kan op deze wijze invulling geven aan het thema sociale innovatie.

Value Chain

Value Chain is de programma activiteit die de rol van de architect/ruimtelijk ontwerper herdefinieert in de huidige waardeketen en zich bezig houdt met de nieuwe ‘vorm’ van het ontwerpbureau in het licht van excellent opdrachtgeverschap en Europees aanbesteden. Tegelijkertijd is het (nieuwe) ontwerpbureau mede bepalend voor verdere ontwikkeling van de waardeketen, opdrachtgeverschap en aanbesteding-, werk- en samenwerkingsvormen. Projecten op het gebied van Building Information Modelling (BIM) of DBFMO/DBMO (Design-Build-Finance-Maintain-Operate) horen hier thuis.

Hotbed

Hotbed benadert regio’s als de omgeving die ruimte biedt aan nieuwe bedrijvigheid. Hotbed inventariseert de activiteiten en faciliteiten die nodig zijn om jonge ontwerpbureaus te laten floreren en innoveren. De ontwikkeling van incubators, creative labs, goedkope tijdelijke huisvesting voor zowel bureaus als ontwerpers kan daar deel van uitmaken. De Creative Delta Lab is een eerste initiatief op dit gebied.

Digitalisation

Digitalisation van ontwerp en productie in de gebouwde omgeving is een voortschrijdende ontwikkeling die van grote invloed is op de verdere ontwikkeling van het werkveld. Het is zaak dat Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden voorop lopen ten aanzien van open data, open access, geodesign, robotisering, additive manufacturing, large scale CNC milling, File 2 Factory, 3D-printing, Building Information Modeling.