Nieuws

Wijziging bestuur TKI CLICKNL

CLICKNL, het TKI van de topsector Creatieve Industrie, geeft haar strategie een update waarin zij zich nog meer zal richten op het ontwikkelen van roadmaps voor kennis en innovatie in de sector. In het licht van deze nieuwe strategie is een wijziging van de opzet van de governance ingezet, welke leidt tot een nieuw bestuur.

Het nieuwe model

Het bestuur van CLICKNL heeft een toezichthoudende rol en wordt, net als voorheen, bijgestaan door een bureau onder leiding van de directeur Bart Ahsmann. Wat wijzigt is dat de inhoudelijke vertegenwoordiging, van de creatieve professionals uit de industrie en ondernemende onderzoekers uit de kennisinstellingen, in het nieuwe model niet meer wordt ondergebracht in het bestuur, maar in roadmapcommissies en de strategieraad. Daardoor kan worden volstaan met een compacter bestuur van vijf leden en twee toehoorders uit de betrokken ministeries. De hiervoor benodigde statutaire wijziging is door het zittende bestuur op 24 januari jongstleden bekrachtigd.
Als gevolg is een deel van de zittende bestuursleden afgetreden en zullen er nieuwe bestuursleden geworven worden. Om de overgang naar de nieuwe bestuurssamenstelling goed te laten verlopen en de continuïteit te borgen, blijft het dagelijks bestuur, aangevuld met wetenschappelijk boegbeeld Paul Hekkert, aan tot die nieuwe samenstelling is gerealiseerd.

Concreet betekent dat:

 1. Er is een interimbestuur aangesteld, die de opdracht heeft de nieuwe bestuurssamenstelling te realiseren en waarvan de leden terugtreden (tenzij ze onderdeel uitmaken van het nieuwe bestuur) zodra die opdracht is gerealiseerd.
 2. Van het zittende bestuur treden de volgende personen terug:
  a. De vertegenwoordiger van NWO
  b. De vertegenwoordiger van TNO
  c. Machteld Kors (vertegenwoordiging van het netwerk Built Environment)
  d. Johan Oomen (vertegenwoordiger van het netwerk Cultural Heritage)
  e. Ad van Berlo (vertegenwoordiger van het netwerk Design)
  f. Marinka Copier (vertegenwoordiger van het netwerk Gaming
 3. Het interimbestuur bestaat uit de volgende personen:
  a. Geleyn Meijer (voorzitter)
  b. Han Bekke (penningmeester, voorheen vertegenwoordiger van het netwerk Next Fashion)
  c. Jann de Waal (lid topteam, voorheen vertegenwoordiger van het netwerk Media & ICT)
  d. Paul Hekkert (lid topteam, wetenschappelijk boegbeeld)
 4. De beide vertegenwoordigers van de ministeries EZ en OCW blijven als toehoorder actief in het bestuur. Het interimbestuur werkt de profielbeschrijving voor nieuwe bestuursleden verder uit, en pakt de werving aan. De selectie wordt ook door hen gedaan, in samenspraak met het boegbeeld van het topteam, Barbara Wolfensberger. De ontwikkeling van de roadmaps en verdere invulling van de strategie wordt binnenkort nader toegelicht.