Nieuws

PROFIEL BESTUURDERS CLICKNL

CLICKNL, het TKI van de topsector Creatieve Industrie, versterkt de kennisbasis van de Nederlandse creatieve industrie en draagt daarmee bij aan een sterke sector, door het bevorderen van:

 • de ontwikkeling van nieuwe kennis (door onderzoek)
 • de benutting van (bestaande) kennis (door communityvorming & innovatie)

CLICKNL concentreert zich daarbij op publiek private samenwerkingen, die zowel maatschappelijk als economisch meerwaarde leveren. CLICKNL bundelt kennis uit creatieve industrie, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid en is voor deze partijen het netwerk voor kennis en innovatie. In het licht van de vernieuwde strategie die in 2017 wordt doorgevoerd, is de stichting CLICKNL op zoek naar drie nieuwe leden voor de Raad van Bestuur.

CLICKNL zoekt geschikte kandidaten

Om deze transitie te begeleiden zoekt CLICKNL bestuursleden die zijn toegerust om de kerntaken van CLICKNL mede vorm te geven en de uitvoering ervan te bewaken. De samenstelling van het bestuur moet passen bij de missie van het TKI. Het bestuur moet ingebed zijn in de creatieve industrie en kent een passende diversiteit in achtergrond, leeftijd en man/vrouw verhouding. De leden hebben affiniteit met de doelstellingen van het TKI en zijn onderdeel van de creatieve industrie. Ze hebben voldoende tijd en deskundigheid om de benodigde bijdrage aan de doelen te kunnen leveren en zijn een sparringpartner voor de TKI directeur. Naast de twee zittende leden, afkomstig uit het Topteam Creatieve Industrie, wordt specifiek gezocht naar kandidaten die de rol van voorzitter, penningmeester en secretaris op zich kunnen nemen.

De voorzitter:

 • Heeft bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare organisatie
 • Beschikt over contactuele en representatieve vaardigheden, kan mediëren
 • Heeft overwicht binnen en buiten het TKI
 • Weet de relatie met overheden (ministeries en regionale overheden) te organiseren
 • Kent de weg binnen de financierende organisaties voor wetenschap en innovatie
 • Ervaart geen belangenverstrengeling met toekenningsprocessen rond wetenschapsfinanciering
 • Is goed ingebed in (vertegenwoordiging) van het bedrijfsleven

De penningmeester:

 • Heeft ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage
 • Heeft ervaring met financiële aspecten in publiek private samenwerking

De secretaris:

 • Heeft ervaring met programmamanagement
 • Heeft ervaring met juridische aspecten in publiek private samenwerking
 • Heeft inzicht in de complexiteit van relaties in een multistakeholder organisatie

Het bestuur van CLICKNL is niet bezoldigd. Onkosten kunnen op declaratiebasis worden vergoed.

Een beknopte beschrijving van de governance en de strategie van CLICKNL is op aanvraag beschikbaar.

We ontvangen uw reactie graag voor 18 maart per email aan bestuur@clicknl.nl. Voor meer informatie over het bestuur van CLICKNL kunt u contact opnemen met de zittende voorzitter, Geleyn Meijer via bestuur@clicknl.nl.