Nieuws

CALL – Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Het programma Creatieve industrie – KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden.

Waarvoor

KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Een belangrijke voorwaarde van KIEM is dat een projectvoorstel past binnen de Kennis- en Innovatie agenda 2016-2019.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.
Samenwerking tussen tenminste één onderzoeker en tenminste één private partij is een voorwaarde voor financiering binnen KIEM. De private partner levert een bijdrage aan het project. Deze matching kan door meerdere private partijen samen geleverd worden.

Een KIEM-aanvraag kan hoogstens twee mede-aanvragers hebben. Eventuele mede-aanvragers zijn eveneens ervaren gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een door NWO erkende onderzoeksinstelling. Ook lectoren van hbo-instellingen kunnen mede-aanvrager zijn. Voor lectoren is er ook een specifieke regeling via NRPO SIA beschikbaar (waar gepromoveerde onderzoekers als mede-aanvrager kunnen optreden).

Wat aanvragen

NWO vergoedt per projectvoorstel tot een maximum van € 15.000 euro van de totale begroting. De private partner draagt tenminste 20% matching bij, waarvan minimaal 10% in cash. Voorbeeld: Bij een aangevraagd bedrag van € 15.000, is een minimale matchingsbijdrage vereist van € 3.000, waarvan € 1.500 in cash. De totale begroting van het project bedraagt dan altijd minimaal € 18.000.

De KIEM-financiering is bedoeld voor:

 • Vrijstelling van (mede-)aanvragers van onderwijs- en andere taken (vervangingsfinanciering) van maximaal 15.000 euro;
 • Materiële kosten ten behoeve van het project

Nieuw: verzameldata NWO-call Creatieve Industrie – KIEM

Naar voorbeeld van de KIEM-regeling van Regieorgaan SIA heeft NWO voor de doorlopende Creatieve Industrie-KIEM regeling vier beoordelingsmomenten voorzien in 2017. De verzameldata voor deze beoordelingsmomenten zijn:

 • woensdag 15 maart,
 • maandag 5 juni,
 • maandag 4 september,
 • donderdag 30 november (deadline).

Let op: wanneer de beschikbare middelen vóór 30 november 2017 14.00 uur CET zijn uitgeput, zal deze call for proposals reeds voor deze datum worden gesloten.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen dienen te voldoen aan de ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria, die gelden voor de KIEM-call for proposals:

 1. bijdrage aan de Kennis- en Innovatieagenda 2016 – 2019 van CLICKNL
 2. samenstelling van het team

Procedure

Er is sprake van een korte procedure zonder gebruikmaking van peer review. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

De procedure bestaat globaal uit de volgende stappen:

 • Stap 1: indiening aanvraag via ISAAC
 • Stap 2: ontvankelijkheidstoets
 • Stap 3: controle voldoen aan eisen Kennis en Innovatieagenda van CLICKNL
 • Stap 4: aanvraag voorleggen aan de stuurgroep Creatieve Industrie-KIEM
 • Stap 5: advies stuurgroep Creatieve Industrie – KIEM voorleggen aan gebiedsbestuur dat de beslissing neemt over honorering van de aanvraag
 • Stap 6: besluit naar aanvrager

Het is de intentie om KIEM-aanvragen binnen acht weken na indiening het volledige proces te laten doorlopen en de aanvrager op de hoogte stellen van het besluit.

Downloads

Let op: op de site van NWO staan onderstaande documenten ook als word- of excelfile. Zie de zijbalk op deze pagina voor PDF-versies.